Kunskapslyft på fabriker

Den största delen av världens produktion av livsmedel och varor finns i Kina och övriga Asien. Här köper många svenska och internationella företag en stor del av sina varor och produkter. Efter decennier av leverantörsansvarsarbete visar erfarenhet och forskning att kod och kontroll måste kompletteras med kapacitetshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap och egenmakt bland de anställda. Därför har Axfoundation uppmuntrat Axel Johnson-bolagen att använda utbildningsverktyget Quizrr.

Långa arbetsdagar är ett vanligt problem på fabriker i Asien.

Långa arbetsdagar är ett vanligt problem på fabriker i Asien.

Problem

Det råder brist på arbetskraft i flera stora produktionsländer i Asien, som Kina och Thailand. Å ena sidan stärker det anställdas möjligheter att ställa krav, å andra sidan ökar risken för oetisk rekrytering av migrantarbetare, korttidsanställningar, barnarbete och otillåtet nyttjande av underleverantörer. Andra vanliga problem är låga löner, olaglig övertid samt dålig hälsa och säkerhet. En stor utmaning är att anställda sällan kan organisera sig fackligt, föra dialog med arbetsgivaren eller framföra klagomål och synpunkter. Kännedom och kanaler saknas. Om medvetenhet och kunskap kring rättigheter och skyldigheter höjs, ökar chansen till förbättrade arbetsvillkor.

Lösning

Det digitala utbildningsverktyget Quizrr höjer kunskapen hos anställda och chefer i arbetsrätt, regler och lagar, skyldigheter, lönesättning, social dialog och arbetsrepresentation. Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh och finns i olika avancerade versioner. Förändringsteorin är att ökad kunskap mobiliserar de anställda att utöva sina rättigheter. Efter några års samarbete såg vi att träningen kunde leda till verkliga och konkreta förbättringar för de anställda. Demokratiskt valda arbetarrepresentanter som ser till att anställda får inflytande på sin arbetsplats är exempel på resultat som Quizrr-träningen bidrog till.

Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh.

Quizrr används på fabriker i Kina, Thailand och Bangladesh.

Quizrr är en digital träning som bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor, en quiz, som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Resultatet samlas i en databank och visas som statistik tillgänglig för leverantören och det köpande företaget. Träningen i vårt gemensamma projekt riktade sig både till arbetstagare, mellanchefer och ledningsnivå i olika moduler; en basmodul, en modul om lönesättning och en modul om social dialog och arbetarrepresentation.

0

leverantörsfabriker till Axel Johnson-bolagen använde Quizrr

0

anställda och chefer utbildades

0

träningssessioner utförda på dessa fabriker

Resultat

2015 började Axfoundation subventionera användarlicenser av Quizrr till Axfood, Filippa K, Kicks, Martin & Servera och Åhléns. Idag finansierar bolagen och leverantörerna träningen själva och Axfoundation fokuserar på resultatmätning. 2018 anlitade Axfoundation Raoul Wallenberg Institute som gjorde en utvärdering av Quizrr på sju leverantörsfabriker.

Hösten 2019 utvärderade Axfoundation resultatet av initiativet genom att samla in kvantitativa och kvalitativa data via enkäter till 19 av fabrikerna. Resultarapporten visar att arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker har förbättrats efter de långsiktiga satsningarna. Rapporten finns tillgänglig på engelska samt mandarin.

”Vår utvärdering visade tecken på ökad motivation, förståelse för processer och förbättrat dialogklimat efter utbildning med Quizrr. En majoritet av de anställda och chefer som besvarade enkäten sade att träningen bidrog till demokratiska val av arbetstagarrepresentanter och aktivt mötesdeltagande. Om det stämmer så var det betydelsefulla resultat.”- Viveka Risberg, Axfoundation

0

% av de anställda sade att utbildningar leder till förbättrad kommunikation mellan arbetare och chefer

0

% av de anställda sade att det ett val av arbetstagar-representanter genomförts på fabriken

0

% av cheferna sade att utbildningar ledde till att flera klagomål kunde lösas

Partners

Axfoundation tillsammans med en rad partners och flera bolag inom Axel Johnson-koncernen.
AxfoodKicks,  Martin & Servera, Filippa K, Raoul Wallenberg Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Quizrr

Aktuellt

Aktuellt

Alla projekt

Kontakt