Framtidens material

Sex av de nio planetära gränserna har överskridits. Globalt har användningen av naturresurser tredubblats de senaste 50 åren och i Sverige lever vi som om det fanns fyra planeter. Dagens linjära ekonomiska system utnyttjar jordens resurser på ett ineffektivt sätt, med stora klimat- och miljöutmaningar som följd. Det behövs fler konkreta lösningar som bidrar till ett cirkulärt system som resurseffektivt tar vara på såväl råvaror som befintliga materialflöden. Genom programområdet Framtidens material samlar Axfoundation forskare, företag och experter inom hela materialområdet för att tillsammans hitta lösningar för hållbara värdekedjor och ett cirkulärt utnyttjande av naturresurser.

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik. Axfoundation utvecklar praktiska lösningar för att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik. Axfoundation utvecklar praktiska lösningar för att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.

Problemet

Sedan 1970 har BNP ökat med 400% och levnadsstandarden har förbättrats markant för miljontals människor – men det har skett på bekostnad av klimatet och miljön. Under samma period har utvinningen av förnybara och ändliga naturresurser stigit med mer än 300%. Om användningen av råvaror och material fortsätter öka i samma takt förutspås en fördubbling till 2060. Detta samtidigt som nästan hälften av dagens klimatpåverkan beror på en ohållbar resursanvändning. Det krävs en omfattande omställning för en hållbar utveckling.

0

procent av förlusten av biologisk mångfald beror på uttag och förädling av råvaror och material

0

procent av den globala vattenstressen beror på uttag och förädling av råvaror och material

0

så mycket måste Sverige minska utnyttjandet av jungfruliga råvaror till år 2050 för att rymmas inom de planetära gränserna

Om programmet

Inom programområdet Framtidens material utvecklar Axfoundation konkreta lösningar som bidrar till ett hållbart och cirkulärt system som resurseffektivt tar vara på såväl råvaror som befintliga materialflöden. Vi samlar representanter från olika delar av ekosystemet inom materialområdet; forskare, experter, leverantörer, producerande och säljande företag, entreprenörer, branschorganisationer med flera. Tillsammans identifierar och utvecklar vi lösningar för framtidens affärsmodeller, transparenta värdekedjor och cirkulärt nyttjande av naturresurser med målet att accelerera omställningen mot en hållbar utveckling och sprida goda exempel.

Från pilot till uppskalning

Axfoundation driver tillsammans med partners piloter och innovationsprojekt där vi testar lovande lösningar i praktiken – för att sedan, om de visar sig vara framgångsrika, skala upp och sprida dem. Torsåker gård, Axfoundations test- och utvecklingscentrum är en värdefull katalysator i vårt arbete.

Ökad resursknapphet och brist på material innebär att de linjära tillväxt- och affärsmodeller som så länge har varit framgångsrika för företag nu medför allt högre risk. Affärsmöjligheter och konkurrenskraft är centrala drivkrafter för att skapa den omställning som krävs. Vi på Axfoundation är övertygade om att de bolag som kommer lyckas i framtiden är de som skapar affärsvärde och lönsamhet genom att bli smarta vad gäller sitt resursutnyttjande.

– Hanna Hobohm Skoog, Programområdeschef Framtidens material

Framtidens framgångsrika företag

För att lyckas gå från dagens mestadels linjära ekonomiska system som bygger på en kortsiktig affärslogik, till ett hållbart cirkulärt system behöver företag gå i bräschen. Att driva utvecklingen framåt kan innebära att företag säkerställer att alla sidoflöden av råvaror eller material i den egna produktionen får en kommersiell avsättning. Eller att utveckla kunderbjudanden där företaget kan kapitalisera på samma produkt flera gånger och därmed samtidigt möjliggör att produkten används så länge som möjligt i ekonomin. Framgångsrika cirkulära lösningar kräver samverkan över sektorer och gränser.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Aktuellt inom Framtidens material

Intervjuer

Kontakt