Ny resultatrapport tyder på förändring på fabriksgolvet

2020.04.14

Arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker har förbättrats efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer. Det indikerar Axfoundations färska resultatutvärdering som gjorts på 19 leverantörer till Axfood, Martin & Servera, KICKS, Filippa K och Åhléns. Över 62% av de anställda på fabrikerna menar att utbildningen har lett till förbättrad kommunikation mellan chefer och medarbetare. Rapporten finns tillgänglig på engelska samt mandarin.

”Vår utvärdering visar tecken på ökad motivation, förståelse för processer och förbättrat dialogklimat efter utbildning med Quizrr. En majoritet av de anställda och chefer som besvarat enkäten säger att träningen bidragit till att det numera sker demokratiska val av arbetstagarrepresentanter och aktivt mötesdeltagande. Om det stämmer så är det betydelsefulla resultat. ”- Viveka Risberg, Axfoundation

Bygger kapacitet

Efter decennier av leverantörsarbete baserat på kod och kontroll, visar erfarenhet och forskning att detta inte leder till hållbara förbättringar. Det behöver kompletteras med kapacitetshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap kring rättigheter och lagar bland anställda och chefer, och som genom gemensam kunskap stimulera dialogen mellan arbetare och ledning.

Redan 2014 inledde Axfoundation en satsning för att uppmuntra Axel Johnson-bolagen att stärka kinesiska fabriksarbetares kunskap och möjlighet att yttra sig och påverka sina arbetsförhållanden genom social dialog på fabrikerna. Det digitala utbildningsverktyget Quizrr valdes för att öka kunskapen hos såväl chefer som medarbetare och gradvis har mer avancerade utbildningsprogram implementerats, däribland utbildning om lönesättning och arbetarrepresentation via demokratiska processer. Hösten 2019 utvärderade Axfoundation resultatet av initiativet genom att samla in kvantitativa och kvalitativa data via enkäter till 19 av fabrikerna. Enkäten gjordes innan Covid-19 bröt ut i Kina och syftade till att mäta effekter av det fleråriga arbetet med kapacitetshöjande insatser via Quizrr.

Många av de svarande rapporterar att utbildningen lett till ökad förståelse för fabrikens processer. På de öppna frågorna svarar vissa anställda att utbildningen också lett till ett mer aktivt engagemang och förbättrade möjligheter att lösa problem på fabriken. Flera respondenter nämner att de märkt av tydliga förändringar på fabriken efter utbildningen, bland annat nämns rätten att uttala sig, viljan att uttrycka idéer och ökad motivation.

0

% av de anställda sade att utbildningar leder till förbättrad kommunikation mellan arbetare och chefer

0

% av de anställda sade att det ett val av arbetstagar-representanter genomförts på fabriken

0

% av cheferna sade att utbildningar ledde till att flera klagomål kunde lösas

Hög andel respondenter

Nästan hälften (49%) av alla medarbetare och chefer på de 19 fabrikerna besvarade undersökningen och totalt utgår rapporten från 1 869 respondenter (1 315 anställda och 554 chefer). Svarsfrekvensen och antalet respondenter ger tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser om att en positiv förändring pågår och att kunskap är avgörande får långsiktiga förbättringar. Däremot finns svagheter i undersökningen och materialet som analysen tagit hänsyn till.

”Respondenterna kan ha överdrivit eller underdrivet de faktiska resultaten och förändringarna på fabriken. Det är också möjligt att undersökningar som initieras av de köpande bolagen genererar mer positiva svar från leverantörerna. Det är svårt att bekräfta svarens fulla trovärdighet och det får vi ta i beaktan.” – Viveka Risberg, Axfoundation

Digital träning med filmer och frågor

Under de senaste åren Axel Johnson-bolagens lokala representanter i Kina varit aktivt involverade i genomförandet av utbildningarna. Flera av dem gör bedömningen att Quizrr har spelat en roll i förändrade attityder. Framför allt i den yngre generationen uppskattas den moderna, digitala träningen, och många chefer ser fördelar med ökat engagemang bland anställda.

Quizrr bygger på korta filmer från lokala fabriksmiljöer, filmer som följs upp av frågor, en quiz.  Svarsstatistiken samlas i en portal som både leverantörer och köpande företag har tillgång till. Det ger möjlighet att agera på uppenbara kunskapsluckor, eller premiera leverantörer som bygger kunskap och dialog på sina fabriker.

Quizrr bygger på korta filmer från lokala fabriksmiljöer, filmer som följs upp av frågor, en quiz. Svarsstatistiken samlas i en portal som både leverantörer och köpande företag har tillgång till. Det ger möjlighet att agera på uppenbara kunskapsluckor, eller premiera leverantörer som bygger kunskap och dialog på sina fabriker.

0

leverantörsfabriker till Axel Johnson-bolagen använde Quizrr

0

anställda och chefer utbildades

0

träningssessioner utförda på dessa fabriker

Kontakt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion