Hållbar risodling i Pakistan – en replikerbar modell

Ris är ett av världens mest konsumerade spannmål, men odlingen är ofta förknippad med omfattande sociala risker och miljöutmaningar. Redan 2015 identifierade Axfood sitt Garant basmatiris från Punjab som en högriskgröda. Kort därefter engagerade sig Axfoundation i utmaningen och vi ställde oss frågan; Vad kan aktörer i värdekedjan göra tillsammans för att bidra till förbättrade levnadsvillkor för lantbrukare och säsongsarbetare? Det ledde till ett långsiktigt partnerskap där Axfoundation samverkade med aktörer längs hela värdekedjan. Arbetet resulterade i att Garants basmatiris nu verifierats med hållbarhetsmärkningen Sustainable Rice Platform, med bättre odlingsvillkor och minskad miljöpåverkan. Dessutom har en replikerbar modell framgångsrikt testats, en modell som kan användas i flera värdekedjor för att bidra till hållbar handel.

Jordbruk är grundpelaren i Pakistans ekonomi.

Jordbruk är grundpelaren i Pakistans ekonomi.

Problem

Pakistans jordbrukssektor är oreglerad med hårda och ojämlika arbetsförhållanden. Kvinnor är särskilt utsatta, med lägre lön än män och begränsat inflytande. Klimatförändringarna leder till sämre skördar och grundvattennivåerna sjunker. 2015 visade Axfoods riskanalys att basmatiris från Punjabregionen var en högriskprodukt. Oxfam fick i uppdrag att göra en fattigdomsanalys och Axfoundation involverades. Hela värdekedjan engagerades för att långsiktigt stärka lantbrukarna och bidra till hållbara odlingsmetoder.

Vår lösning

Projektet ”Hållbar Risodling i Pakistan” initierades tillsammans med Oxfam som implementerande partner. Ambitionen var att stärka kvinnors inflytande, förbättra arbetsförhållanden, utveckla hållbara odlingsmetoder och samtidigt minimera affärsriskerna och öka inkomsterna för lantbrukare. Projektet hade som mål att göra hållbart certifierat basmatiris mer tillgängligt för konsumenter.

 Utbildningen tog avstamp i en hållbarhetscertifieringsstandard för ris.

Utbildningen tog avstamp i en hållbarhetscertifieringsstandard för ris.

Det har varit en stor upplevelse att med egna ögon se framför allt hur kvinnornas position stärkts genom projektet.

– Viveka Risberg, Projektledare Hållbar risodling i Pakistan, Axfoundation

Projektet hjälpte till att stärka kvinnor och ge dem inflytande.

Projektet hjälpte till att stärka kvinnor och ge dem inflytande.

För att stärka lantbrukares och risarbetares rättigheter bidrog projektet till att bilda 25 nya odlingsorganisationer. Genom projektet knöt även risexportörerna starkare band direkt till lantbrukarna vilket gjorde att fördyrande mellanled försvann och lantbrukarnas ekonomiska förutsättningar stärktes. Det statliga risinstitutet (The Rice Research Institute) och University of Agriculture i Faisalabad bidrog dessutom med odlingslotter, utrustning och stödjande forskningsinsatser.

I projektet ingick även politiskt påverkansarbete i Pakistan via Multi Stakeholder Platforms. Genom dessa anordnades kvartalsvisa möten där lantbrukare och arbetare fick möjlighet att diskutera sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar med beslutsfattare och myndigheter på såväl lokal och regional som nationell nivå.

Vår insats

Axfoundations roll i projektet omfattade bland annat att utveckla, testa och sprida en samverkansmodell i värdekedjan för att stärka lantbrukare och arbetare. Vårt mål var också att sprida kunskap om en hållbar standard för risodling; The Sustainable Rice Platform.

Resultat

Projektet Hållbar risodling i Pakistan är ett gott exempel på hur värdekedjans aktörer tillsammans kan investera i kapacitetshöjande insatser på produktionsnivå, där små aktörer och arbetare saknar inflytande och förhandlingskraft. Det är ett framgångsrikt pilotprojekt som visar hur ett public-private-partnership med samarbete genom hela värdekedjan kan leda till långsiktiga resultat. Projektet har både banat väg för ett hållbart certifierat basmatiris till konsumenter – och samtidigt testat hur en replikerbar modell kan bidra till hållbar handel.

Stärkt kvinnors inflytande

Ett särskilt viktigt resultat är den aktiva rollen som kvinnor spelat i projektet. I de 25 odlingsorganisationer som bildades var över hälften av medlemmarna kvinnor. Likaså utgjorde kvinnor 50% av personerna i ledande befattning – en stor framgång i arbetet med att stärka kvinnors roll och rättigheter inom risodling.

Hållbara odlingsmetoder och högre inkomster

Genom projektet utbildades över 2,500 lantbrukare och arbetare i Pakistan i linje med en standard för hållbart ris; Sustainable Rice Platform (SRP).

Genom att följa SRP:s standard har mer hållbara odlingsmetoderna implementerats vilket lett till ökad produktivitet, bättre arbetsförhållanden och högre inkomster för lantbrukare och arbetare. Projektet har också gett lantbrukare direkt tillgång till exportörer utan mellanhänder och möjliggjort återkommande möten mellan lantbrukare och lokala beslutsfattare.

Lägre klimatpåverkan

Den resurssparande SRP-modellen innebar att lantbrukarna kunde sänka sina produktionskostnader med 30% och öka sin produktivitet med 15%. Odlingsmetoderna resulterade även i 30% mindre vattenanvändning och 15% lägre koldioxutsläpp.

Efter att projektet avslutats 2022 upprätthåller lantbrukare och exportörer sin relation med målet att producera och sälja SRP-verifierat ris. I slutet av 2022 var lantbrukare i projektet i närheten av att nå certifieringsnivån för Sustainable Rice Production, SRP. Faktorer som kan bidra till att nå certifiering är bland annat en ökad efterfrågan på SRP-verifierat ris bland svenska återförsäljare och konsumenter. Ju högre efterfrågan, desto högre utbud, vilket skulle leda till både sociala och miljömässiga vinster inom rissektorn.

 

SRP-verifierat ris finns i alltfler matkedjor i Europa. Axfoundation vill fortsätta sprida SRP på den svenska marknaden så att fler aktörer än Axfood efterfrågar hållbart producerat ris.

– Viveka Risberg, Projektledare Hållbar risodling i Pakistan, Axfoundation

 

Premiumprismekanism i pilotskala

Under projektet utvecklades och testade även en Premiumprismekanismen. Detta utgjorde en viktig komponent för att täcka lantbrukarnas kostnader för utsäde, gödningsmedel och bevattning. Pilotprojektet har visat att denna typ av flexibla premiummodeller kan ha en positiv inverkan på lantbrukares levnadsförhållanden och vara ett effektivt sätt att minimera klyftan mellan faktiska inkomster och de inkomstnivåer som behövs för en tillfredsställande levnadsstandard. Samtidigt visar pilotprojektet att det är utmanande att arbeta med denna typ av prisinterventioner. Det nuvarande globala matproduktionssystemet är konstruerat för att producera billig mat till konsumenter snarare än att säkerställa bättre levnadsinkomster för lantbrukare. För att uppnå hållbar förändring behövs därför även ändrade inköpsvanor där detta tas i beaktning.

SRP-certifierat ris i butikshyllan

Under juni 2023 lanserade Axfood SRP-certifierat ris på den svenska marknaden, med sex olika risartiklar som uppfyller SRP-märkningens krav. Därmed kan svenska konsumenter nu köpa ris som bidrar med högre inkomster och bättre arbetsförhållanden för jordbrukare samt mindre klimatpåverkan och stärkt inflytande för kvinnliga arbetare.

Förhoppningen är att detta konkreta resultat ska ge upphov till fler risprodukter med samma märkning, men att det också ska inspirera till andra produkter som produceras på ett hållbart sätt efter projektets replikerbara modell.

0

lantbrukare och arbetare utbildades i hållbar risodling

0

lantbrukarorganisationer bildades med 2500 lantbrukare och arbetare

0

procent av de i ledande befattning var kvinnor

0

procent minskad vattenanvändning i odlingen

0

procent mindre Co2e-utsläpp från risproduktionen

0

procent ökad produktivitet

0

demonstrationsgårdar etablerades för att utbilda lantbrukare i direktsådd av ris, en resurssparande odlingsteknik

0

arbetsplatser för sömnad etablerades för att öka kvinnors inkomster under lågsäsong

Partners

Projektet ”Hållbar Risodling i Pakistan” har varit en del av det regionala programmet Gender Transformative and Responsible Agribusiness in Southeast Asia (GRAISEA), vilket finansierades av SIDA. Oxfam International var implementerande partner genom sitt kontor i Islamabad. Association for Gender Awareness & Human Empowerment (AGAHE) var operativ partner i Punjab.

Medverkande i projektet var även Axfood/Dagab, Unil (Norgesgruppen), Axfoundation, Rol-Ryz, risexportörerna Rice Partners Ltd (RPL), Matco, Galaxy och Atlas in Pakistan. Flera aktörer i Pakistan har också varit aktivt involverade, såsom the Rice Research Institute och University of Agriculture i Faisalabad.

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt