ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat.

I projektet ReSvinn har Axfoundation varit med och kartlagt hinder och nycklar för redistribution av överskottsmat från butiker och grossister till restauranger och skolor som kan ta till vara större partier mat på kort varsel. Projektet drevs av Chalmers Industriteknik i samarbete med ett 50-tal partners, däribland Axfoundation. Utifrån ett antal pilotprojekt runt om i Sverige utforskade vi hur vi kan göra det miljömässigt hållbart och lönsamt för samhället att ta tillvara på överskottsmat. Projektet innehöll flera arbetspaket där Axfoundation främst var delaktiga i arbetet med affärsmodellering samt kommunikation. Nu finns lärdomarna från 17 tester i 7 städer samlade.

Problem

Matavfall i världen släpper ut upp till 3,3 miljarder ton koldioxid per år i atmosfären eller cirka 1000 ton koldioxid per minut. Om matavfall var ett land skulle det vara den tredje största källan till växthusgasutsläpp efter Kina och USA. 1.3 miljoner ton matavfall slängdes under 2018 i Sverige (1 ‰ av världens matsvinn). Det motsvarar i genomsnitt 133 kg per person och år. Matsvinn uppstår av en mängd orsaker, såväl under produktionen som i försäljningskanalerna och i hushållen. Stor del av matsvinnet som sker i dagligvaruhandeln är fullt ätbar men slängs ändå på grund av överbeställningar, att hyllorna fylls på kontinuerligt vilket gör att en del produkter blir gamla och att produkter krossas eller sorteras bort på grund av andra estetiska kriterier. Denna ”överskottsmat” från butiker och grossister är ofta fullt ätbar och skulle inte behöva slängas, det vill säga bli matsvinn.

Vad är överskottsmat?

Överskottsmat är mat som går att äta men som inte går att sälja, till exempel en ledsen tomat eller en förpackning med potatis med trasig etikett eller där bäst-före datumet passerat i butiken. Överskottsmat är helt enkelt mat som butiker och grossister i annat fall skulle ha kastat.

ReSvin, ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

ReSvin, ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige.

Vår insats

Axfoundation har som projektpartner i ReSvinn bidragit med kunskap, kontakter och analyser främst inom affärsmodellering och kommunikationsarbete kopplat till önskade beteendeförändringar hos konsumenter och organisationsrepresentanter. Projektresultatet blir ett viktigt verktyg för en storskalig decentraliserad redistribution av överskottsmat i hela Sverige. Detta är en ett viktigt steg för att minska onödigt matsvinn vilket är ett av Axfoundations fokusområden inom programområdet Framtidens mat.

Genom att visa att det går att laga bra mat av sådant som ofta slängs eller ratas hemma hoppas vi också inspirera elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. Detta är en utbildningsinsats i den attityd- och beteendeförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

 

Vår lösning

Målet i projektet var att ta fram användbara rekommendationer, guider och material för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar, så att nya företag och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna sätta upp sina egna omfördelningssystem.

Resultat

Projektets slutsatser och lärdomar från 17 tester i 7 städer finns samlade, dessutom finns nedladdningsbart material för restauranger, butiker och skolor, samt ett webinar.

Ladda ner projektrapporten med slutsatser och lärdomar

I korthet – en handfull av lärdomarna:

  • Logistik: Hanteringen av överskottsmat fungerar som allra bäst när butik/grossist har personlig direktkontakt med mottagande restaurang/skola. Den optimala leveransfrekvensen är två dagar i veckan (helst måndag och torsdag) och regelbundenhet uppskattas av alla. Miljöberäkningar visar att alla transportsätt hade positiv nettopåverkan, CO2-avtrycket från transporterna är så pass små jämfört med vad som sparas in genom att omfördela överskottsmaten. Givetvis är cykel bättre än motorfordon men så länge transporten är under 70 km med bil blir CO2-avtrycket för redistributionen positivt.
  • Affärsmodeller: Piloterna i ReSvinn visar att det är svårt att hitta en ren vinstgivande affärsmodell, bland annat för att det tar tid att sortera ut överskottsmat. När relativt höga personalkostnader ställs mot den låga kostnaden för avfallshantering blir vinsten svår att realisera. Det finns dock många andra värden som överstiger den eventuella ekonomiska kostnaden, inte minst kopplat till värderingar, arbetsglädje och kommunikationsmöjligheter
  • Kommunikation: Det behövs lättillgängligt och attraktivt kommunikationsmaterial för att underlätta för alla parter informera såväl kunder som medarbetare. I projektet ReSvinn har ett antal guider tagits fram till butiksanställda som hjälper dem att kommunicera med sina kunder och material till skolanställda samt en serie webinarier för andra intressenter. Projektet har också tagit fram en guide som hjälper kockar och butiker att samarbeta kring överskottsmat. Allt material finns samlat på Resvinn.se
  • IT-lösningar: Det krävs effektiva IT-lösningar för att förenkla både för butik och mottagare att hantera överskottsmat. Projektet ReSvinn valde att samarbeta med WhyWaste som redan har etablerade kontakter med många butiker för att minska deras matsvinn. På den digitala plattformen registreras överskottet enkelt och skickas som förhandsbesked till restaurangen/skolan så att de hinner förbereda exempelvis menyval.
  • Restaurangers omställning: För att fullt ut utnyttja potentialen med överskottsmat behöver restauranger ställa om och arbeta mer med flexibla menyer. Ett exempel är att använda mer generella beskrivningar av rätterna, exempelvis genom att skriva ”rotsaker” istället för ”morötter”. Det underlättar också om restaurangerna betraktar matsvinnet de får som ett komplement snarare än en huvudingrediens. Pilotprojektet har fått positiv återkoppling från restaurangerna; flera kockar menar att det är en rolig kreativ utmaning att använda sig av överskottsmaten och flera av de deltagande verksamheterna har fått många jobbansökningar som ett resultat av att de marknadsfört att de är med i ReSvinn.

Lärdomar och lathundar

Ta del av alla resultat och material på resvinn.se

Partners

För att minska matsvinn på ett långsiktigt och praktiskt genomförbart sätt behöver vi vara många aktörer som samverkar. I ReSvinn-projektet, som letts av Chalmers Industriteknik, har sammantaget 50 aktörer samverkat (skolor, kommuner, transportföretag, budfirmor, restauranger, butiker, grossister med flera). Tillsammans har vi jobbat fram lösningar för logistik, nya affärsmodeller, IT-system, samt kommunikation och beteendeförändringar för att minska matsvinn både i butiker och i hemmiljön. Projektet startade hösten 2019 och avslutas i december 2021. Läs mer på Resvinn.se

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material