The Climate Education Tool – minskade utsläpp i leverantörsled

Ett företags värdekedja står för 65-95 % av växthusgasutsläppen. Det är framför allt i leverantörsled som de stora utsläppsminskningarna måste ske. Klimatkompetens varierar mellan företag i olika länder och branscher. Små och medelstora företag har i regel utmaningar att mobilisera kunskap och ställa om. Samtidigt ökar lagkraven och omställningen brådskar. I det glappet såg Axfoundation ett behov av kunskapshöjande insatser för företag som behöver komma i gång – eller som vill uppmuntra sina leverantörer att göra det. Resultatet blev Climate Education Tool, ett kostnadsfritt klimatverktyg för företag i flera branscher.

Problem

Världen värms upp snabbare än vid någon annan tidpunkt i historien. För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader, måste växthusgasutsläppen halveras till 2030 med startpunkt 2020 och nå nettoutsläpp noll 2050. Fossila bränslen står för över 75 % av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till nästan 90 % av alla koldioxidutsläpp. Därför spelar det stor roll hur mat, elektronik, prylar och kläder produceras och transporteras. Företags arbete med utsläppsminskningar måste accelerera dramatiskt, från primärproducent via olika leverantörer till inköpande företag. Många företag som ännu inte tagit klivet riskerar att halka efter när lag- och inköpskrav på utsläppsminskningar ökar.

Konsumtionens roll

I den historiska blinkning som utgör antropocen, människans tidsålder, har produktionen av livsmedel och produkter lett till utsläpp, avfall, överuttag av naturresurser och klimatpåverkan.

Tre femtedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från hushållen, resten kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion utgörs av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter upphandlar. Investeringar är utsläpp kopplade till inköp av byggnader, maskiner, föremål och lagerinvesteringar.

Växthusgasutsläppen klassificeras i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet, den internationella redovisningsstandarden för regeringar, företag och organisationer. 65-95% av företags växthusgasutsläpp sker i scope 3, det vill säga i produktions- och konsumentled.

Scope 1, 2 och 3

  • Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över, exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från elektricitet, exempelvis förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför verksamhetens gränser. Utsläppen delas ofta upp i så kallade uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.Exempel på uppströms utsläpp är materialförbrukning, affärsresor, produktion av utrustning.

    Exempel på nedströms utsläpp är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

 

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

Vår lösning

För små och medelstora företag kan klimatkompetens leda till minskade kostnader och ökad attraktionskraft på marknaden. Climate Education Tool är ett bra startskott. Initierat av Axfoundation och utvecklat i ett brett samarbete med företag och klimatexperter riktar sig verktyget till företag i hela värdekedjan, i flera branscher, som är i början av sin klimatresa. Mellan inköpande och producerande företag kan Climate Education Tool även fungera som en ’communication starter’ – en bra ingång till dialog om långsiktigt, strategiskt klimatarbete. Verktyget blandar vetenskapligt baserade klimatfakta med handfasta tips, råd och referenser till textil-, elektronik- och livsmedelsbranschen. Ett interaktivt frågeformulär genererar en action plan som hjälper företaget att sätta klimatrelaterade mål och en strategi för utsläppsminskningar.

Climate Education Tool är ett användarvänligt och öppet verktyg som utgår från små och medelstora företags förutsättningar, utanför och inom EU. Syftet är att motivera företag i hela värdekedjor att få igång ett målsatt och strategiskt klimatarbete.

– Joakim Stattin, Projektledare Framtidens Material, Axfoundation.

Köpande företag kan med ett enkelt klick skicka verktyget till sina leverantörer och sporra dem att stärka sin klimatkompetens helt utan kostnad. Bildspråk och faktainnehåll fungerar väl för producerande företag utanför Europa.

Vår insats

Det första steget mot utsläppsminskningar är kunskap, det andra steget är att sätta klimatrelaterade mål och följa upp dem. Baserat på den förändringsteorin utvecklades Climate Education Tool som en kunskapshöjare för små och medelstora företag som vill få i gång sitt eget och/eller sina leverantörers klimatarbete. I bakgrunden fanns också en rad insikter om utmaningarna för företag att kartlägga och minska växthusgasutsläppen i scope 1, 2 och 3. En förstudie 2021 visade en stor variation i kompetens och ledarskap i klimatfrågan hos små och medelstora företag. Vi dammsög nätet på grundläggande klimatutbildningar riktade till företag i och utanför Europa och kammade noll. Axfoundations insats blev att vi samlade köpande handels- och industriföretag och deras leverantörer samt klimatexperter. Tillsammans utvecklade vi en flerspråkig crash-course, anpassad för små och medelstora företag i olika branscher och länder som är i början av sin klimatresa. Vår gemensamma insats resulterade i Climate Education Tool.

Verktyget finns gratis på https://www.climateeducationtool.com/

Verktyget finns gratis på https://www.climateeducationtool.com/

Tidslinje

2021

  • Förstudie och omvärldsanalys i samarbete med KTH och Exponential Roadmap Initiative

2022

  • Utveckling av Climate Education Tool
  • Lansering på Stockholm+50

2023

  • Uppdateringar, översättningar och användartester

2024

Partners

Projektet har initierats och drivits av Axfoundation med stöd av klimatexpertis på Exponential Roadmap Initiative. I referensgruppen har följande företag (och ett antal av deras leverantörer) ingått: Axel Johnson International, Axfood/Dagab, Distit, Kicks, Martin & Servera och Svensk Handel. Climate Education Tool är utvecklat av Impact OS by AskKauko.

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material

Kontakt