Smarta loopar

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ "Från avfall till mode", utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

Problem

Många försök till cirkulära lösningar begränsas idag av systemmässiga hinder vilket kräver att vi lyfter och påverkar övergripande utmaningar och möjliggörande faktorer för att öka graden av materialåtervinning av bland annat plast och textilier. I fallet med plast är en av orsakerna bakom låg återvinningsgrad att resurserna består av en brokig skara material i olika kvaliteter som försvårar återvinning. Dagens återvinningssystem är inte heller byggda för små volymer av textil och plast. Återvinnare undviker helst för små kvantiteter av material eftersom det upplevs som komplext och ekonomiskt ohållbart. Företag ser ofta inget stort värde i det material som slängs. Producenter kan vara tveksamma till att återanvända material. Och konsumenten eller företag är inte vana att lämna specifika produkter till en separat insamling. Små plastvolymer går därför ofta direkt till förbränning eller blandas ihop med andra typer av plast och textil för återvinning vilket gör att det blir svårt att återanvända.

Exempel på hinder och möjligheter för en cirkulär ekonomi

Systemmässiga hinder:

  • Begränsande lagstiftning
  • Låga ekonomiska incitament
  • Cementerande beteenden
  • Brist på infrastruktur
  • Bristande marknadsförutsättningar

Möjliggörande faktorer:

  • Ny teknologi
  • Digitalisering
  • Skatteväxling
  • Internalisera externalitet (t.ex. betala det verkliga priset för råvaror)

Vår lösning

Projektet ”Smarta loopar” utvärderar systemmässiga förutsättningar för en specifik insamling av mindre, men renare flöden av plast, s.k. ”smarta loopar” av material. Fokus ligger på hinder och löningar för smarta loopar kopplat till beteenden och policys. Genom att bygga smarta loopar för material och produkter kan kunskapen om materialens egenskaper bevaras och materialens värde bibehållas. På så sätt skapas förutsättningar för återvinning i ett cirkulärt system.

Genom projektet utforskar partners från akademi och industri tillsammans om det går att hitta värden och ekonomiskt hållbara modeller för mindre cirkulerade materialvolymer. Looparna måste dels ge rätt kvalitet på det insamlade materialet och kunna användas på nytt med bibehållen kvalitet och med ett känt innehåll.

Vår insats

Axfoundation ingår som projektpartner i Smarta loopar och bidrar med en praktisk fallstudie genom det pågående initiativet ”Från avfall till mode”. Det projektet syftar till att ta tillvara ett företags avfall (transportspännband och lyftband av polyester inom industrin) och använda det som en resurs i ett annat företag (återvunnen polyester till modeindustrin). Genom fallstudien kommer forskare att utforska hinder och möjligheter inom policy, beteenden, infrastruktur samt ekonomiska och marknadsmässiga mekanismer. Resultatet kommer vara ett viktigt verktyg inför att identifiera systemmässiga nycklar för nästa steg i ”Från avfall till mode”, men förhoppningsvis även bidra med inspel till bland annat beslutsfattare om hur politiska styrmedel behöver utvecklas för att möjliggöra en cirkulär omställning av plastflöden i Sverige.

Partners

Smarta loopar drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med RISE IVF och Stiftelsen Chalmers Industriteknik samt ett flertal företag och organisationer; Astra Zeneca, Axfoundation, Emballator, Stadium, TrioPlast, IKEM, Naturvårdsverket, Textilia tvätt & textilservice, Västsvenska innebandyförbundet, Kemikalieinspektionen, KRS AB. Smarta loopar finansieras delvis av Vinnova och utlysningen ”Cirkulär och biobaserad ekonomi – Från teori till praktik”. Projektet startade våren 2020 och beräknas pågå till 2021.

Kontakt

Våra projekt

Aktuellt