Sojadialogen

Soja som konsumentfråga växer och allt fler kunder kräver att företag tar ansvar för under vilka produktionsförhållanden sojan har odlats. Idag utgör soja en av världens största handelsgrödor och majoriteten används till djurfoder. Samtidigt som sojaodlingen bidrar till ekonomisk utveckling påverkar den också miljön och klimatet. Hur säkerställer vi att all soja som når svenska konsumenter produceras ansvarsfullt? Hur kan vi som liten marknad i Sverige tillsammans verka för bättre produktionsvillkor av soja? Det är exempel på frågor som drivs av Sojadialogen - ett unikt branschöverskridande samarbete mellan svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, handelsföretag och intresseorganisationer som med en gemensam röst försöker påverka produktionsvillkoren av soja i sina leverantörsled. Sedan 2018 står Axfoundation värd för Sojadialogen vilket innebär att vi koordinerar och utvecklar arbetet i nätverket.

Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

Hur säkerställer vi att soja produceras ansvarsfullt? Foto: Världsnaturfondon WWF

Problem

Vår livsmedelsproduktion – och konsumtion är i stort beroende av soja som en insatsvara genom framförallt det foder som vi ger till våra livsmedelsproducerande djur. Hela 90 procent av all soja som importeras till EU går till foder för produktionen av kött, mejeriprodukter, ägg och odlad fisk. I takt med ökad global konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel har den globala efterfrågan på soja ökat snabbt, särskilt i Sydamerika.

Avskogning och förlust av biologisk mångfald

Handelsgrödor som soja har en direkt koppling till avskogning som påverkar klimatet negativt. Hela 10 procent av den globala klimatpåverkan kan härledas till avskogning.  Andra utmaningar kopplat till sojaodlingen inkluderar stora förluster av biologisk mångfald som en följd av avskogningen. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystem-tjänster som vattenförsörjning och pollinering. I sojaodlingen används ofta kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också brott mot mänskliga rättigheter och landkonflikter. Samtidigt bidrar sojaodlingen till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

Komplexa leverantörsled med dålig insyn

För svenska företag är det utmanande att arbeta med produktionsvillkor av soja på grund av komplexa och ofta långa leverantörsled med dålig insyn, låg spårbarhet och därmed låg påverkansmöjlighet. Dessutom är sojan svår att spåra för att majoriteten av sojan är ”inbäddad” i animaliska livsmedelsprodukter.

Sojaodling har en direkt koppling till avskogning. Foto: Världsnaturfondon WWF

Sojaodling har en direkt koppling till avskogning. Foto: Världsnaturfondon WWF

Sojaodling leder till stora förluster av biologisk mångfald. Foto: Världsnaturfondon WWF

Sojaodling leder till stora förluster av biologisk mångfald. Foto: Världsnaturfondon WWF

Lösning

Nätverket Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Sojadialogen är ur ett internationellt perspektiv ett unikt samarbete där Sverige som en liten marknad med en gemensam röst försöker produktionsvillkoren för soja i sina leverantörsled.

Centralt i nätverkets arbete är ett gemensamt åtagande som lyder: Medlemmarna i Sojadialogen åtar sig att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung.

”Sojadialogen verkar för att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar är ansvarsfullt producerad senast år 2025.”

Den svenska livsmedelsmarknaden kan påverka en ansvarsfull utveckling. Foto: Wikipedia Commons

Den svenska livsmedelsmarknaden kan påverka en ansvarsfull utveckling. Foto: Wikipedia Commons

Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används skall vara ansvarsfullt producerad. Det uppfylls genom att sojan är certifierad enligt en trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

Idag godkänner Sojadialogen certifieringssystemen RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra, EU-ekologiskt, IFOAM samt Donau soja/ Europe soya som trovärdig standard.

Resultat

De krav som ställs från den svenska livsmedelsmarknaden har möjlighet att påverka en mer ansvarsfull utveckling såväl i Sydamerika som i andra odlingsområden i högriskländer/-områden, och bidra till att utveckla en marknad för ansvarsfullt producerad soja. Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden.

Vår insats

Sedan 2018 står Axfoundation värd för Sojadialogen vilket innebär att vi koordinerar och utvecklar arbetet i nätverket.

Partners

Bakom Sojadialogen står ett nätverk av 50 svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.

Kontakt

Våra projekt inom Hållbar produktion och konsumtion

Våra projekt inom Framtidens mat