Torsåker gård

Torsåker gård är Axfoundations centrum för framtidens mat. Här vill vi bidra till att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem - för klimatet, miljön och folkhälsan. Tillsammans med forskare och praktiker tar vi oss an komplexa utmaningar och utvecklar konkreta lösningar - såväl på åkern som i vattnet, och i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri.

Från jord till jord

På Torsåker gård utvärderar vi hållbara lant- och vattenbruksmetoder, testodlar nya liksom gamla grödor, identifierar restströmmar för att skapa cirkulära lösningar, och tar resultaten från åkern och vattnet rakt in till förädlingen i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri. Här kan vi trycktesta nya idéer och undanröja hinder kring infrastrukturen, innan lösningen skalas upp. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Hållbara livsmedelssystem

Den globala produktionen och konsumtionen av mat påverkar drastiskt klimatet, miljön och människors hälsa. Vi äter långt över planetens gränser. För att klara livsmedelsförsörjningen behövs fler initiativ som arbetar konkret för att ställa om till hållbara livsmedelssystem.

Kunskapsutbyte och praktisk innovation

På Torsåker gård möts aktörer från hela livsmedelskedjan – forskare, lantbrukare, fiskare, förädlare, kockar, entreprenörer, representanter från handeln och grossistled – för kunskapsutbyte och praktisk innovation. Som fristående och icke vinstdrivande verksamhet samlar Axfoundation både näringsliv och akademi, för att tillsammans testodla, föda upp, förädla och utveckla nya metoder, ny mat och nya måltider. Vår enda konkurrent är den ohållbara produktionen och konsumtionen av mat.

Om Torsåker gård

Torsåker gård är en testgård och ett praktiskt utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem. Gården ligger i Upplands Väsby, cirka 30 km norr om Stockholm. Här finns:

  • Åkrar, ängar, skogsmark, experimentträdgård för frilandsodling
  • Ladugården med fyra testkök, restaurangkök, bageri, förpackningsmöjligheter, seminariesal

På Torsåker gård drivs projekt tillsammans med forskare och praktiker, och gården är därför inte öppen för allmänheten.

”Vi hoppas att Torsåker gård ska vara en katalysator som bidrar till att utveckla framtidens mat, genom kunskapsöverföring och hållbara innovationer inom alltifrån primärproduktion till konsumtion.” – Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtidens mat, Axfoundation

På Torsåker gård ges forskare möjlighet att praktiskt testa på åkern tillsammans med lantbrukare.

På Torsåker gård ges forskare möjlighet att praktiskt testa på åkern tillsammans med lantbrukare.

På åkern

På Torsåker gård finns åkrar, ängar skogsmark och en experimentträdgård för frilandsodling. Det ger oss möjlighet att i praktiken testa metoder, tekniker och grödor som bidrar till en hållbar omställning av lantbruket. Tillsammans med praktiker och forskare utvärderar vi exempelvis hållbara odlingsmetoder med låg klimatpåverkan, testar odlingstekniker för ökad biologisk mångfald och experimenterar med nya och gamla grödor för att bidra till ett svenskt proteinskifte. På Torsåker gård bedrivs även forskning för att ta fram perenna grödor för ett nordiskt klimat.

På Torsåker gård utvecklas attraktiva, hållbara och näringsrika sjömatsprodukter. Ett gott exempel är braxenfärs gjort på bifångst från svenska sjöar. Färsen fungerar lika bra till biffar som queneller.

På Torsåker gård utvecklas attraktiva, hållbara och näringsrika sjömatsprodukter. Ett gott exempel är braxenfärs gjort på bifångst från svenska sjöar. Färsen fungerar lika bra till biffar som queneller.

I vattnet

För att bidra till ett blått proteinskifte driver Axfoundation flera sjömatsprojekt med forskare, fiskare och fiskodlare. På Torsåker gård utvärderar vi sedan resultaten med kockar och entreprenörer, med ambitionen att utveckla attraktiva, hållbara och näringsrika sjömatsprodukter som passar i människors vardag. Till exempel har en produktionskedja för underutnyttjade fiskarter utvecklats, där resultatet är en braxenfärs gjord på bifångster från svenska sjöar. Dessutom har Axfoundation tillsammans med SLU utvecklat en infrastruktur i pilotskala för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en proteinråvara för odlad fisk. Resultatet är Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett cirkulärt foder av främst insekter som ätit matsvinn.

Testköksverksamheten möjliggör för innovatörer att ta klivet från hållbar idé till färdig lösning.

Testköksverksamheten möjliggör för innovatörer att ta klivet från hållbar idé till färdig lösning.

I Ladugårdens testkök

I Ladugården finns förutom fyra testkök även restaurangkök, bageri och förpackningsmöjligheter. Testköksverksamheten på Torsåker gård är Axfoundations innovationsarena med praktiskt stöd för forskare och entreprenörer från hela livsmedelskedjan. Här pågår exempelvis försök att ta tillvara outnyttjade restströmmar från livsmedelsindustrin och bidra till cirkulära lösningar. Målsättningen med testköksverksamheten är att fånga upp frön till blivande, hållbara, näringsrika och goda livsmedel, utvärdera i praktiken innan lösningen skalas upp. Vår ambition är att tillsammans öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Innovationsstöd för hållbara lösningar

På Torsåker gård erbjuder vi även praktiskt innovationsstöd till entreprenörer och forskare som vill vidareutveckla innovativa, transformativa lösningar inom hållbara livsmedelssystem eller närliggande. En förutsättning för stödet är att din innovation har potential att positivt bidra till ett mer hållbart samhälle, lokalt och/eller globalt. Ta reda på mer om innovationsstödet på axfoundation.se/innovationsstod

”Vi vill bidra till att fler hållbara, goda och näringsrika produkter och måltider når matbutiker och restauranger. Vi tror på att lyfta lägstanivån på alla livsmedel som konsumeras och satsa på innovationer som funkar i vanliga människors vardag.” – Anna Henning Moberg, ansvarig för projektutveckling och testköksverksamhet vid Torsåker gård

Initiativ på Torsåker gård

Aktuellt på Torsåker gård

Kontakt

Vill du veta mer om Torsåker gård? Kontakta någon av oss som arbetar med Framtidens mat och med verksamheten på gården.