Returbar – ett cirkulärt system för matkassar i e-handeln

Under det senaste decenniet har efterfrågan ökat explosionsartat för e-handelstjänster inom dagligvaruhandeln. Detta har resulterat i att användandet av plast- och papperspåsar skjutit i höjden - påsar som sällan återanvänds eller återvinns. Axfoundation och stiftelsen Chalmers Industriteknik driver tillsammans med bland andra Axfood, Coop, ICA, Lidl och Svenska Retursystem projektet Returbar som undersöker hur en branschgemensam cirkulär lösning för återbrukbara kassar skulle kunna se ut. Målet är att skapa ett system som främjar återanvändning av leveransförpackningar samt inspirerar till fler cirkulära modeller och ett minskat klimatavtryck.

Problem

Hela 4,8 miljarder bärkassar såldes i Sverige 2019. Av dessa var 2,2 miljarder papperskassar som ofta bara användes en gång och därmed bidrar till ett stort resursslöseri. En stor del av papperskassarna kommer från de allt vanligare hemleveranserna av livsmedel – där många kunder upplever mängden kassar som negativt. Idag är åtgärder för att lösa förpackningsproblemet mest inriktade på återvinning av dessa material. Allt fler aktörer byter dock fokus från återvinning till återanvändning för att minska trycket på jordens resurser. Den svenska regeringen antog exempelvis år 2020 ett etappmål där andelen återbrukbara förpackningar på marknaden ska öka med minst 20 procent från 2022 till 2026, och med minst 30 procent från 2022 till 2030.

Vår lösning

Projektet Returbar syftar till att hitta en praktisk systemlösning för återbrukbara kassar i hemleveranser. Axfoundation har därför samlat bland andra Axfood, Coop, ICA, Lidl och Svenska Retursystem för att ta fram ett gemensamt förslag på en “lånepåse” med pant för att hjälpa kunderna att gå från ett linjärt till ett cirkulärt flöde.

Projektets mål är att bidra till en branschgemensam lösning för ett hållbart cirkulärt system av återbrukbara kassar. Genom det breda samarbetet är förhoppningen att kunna ta fram en implementerbar lösning som fungerar oavsett aktör. Detta innefattar bland annat ett pantsystem för påsen, ett system för rengöring samt en gemensam logistiklösning – allt för att emballaget ska kunna återbrukas och användas om och om igen.

Förutom att lösa kundernas frustration kring engångspåsar, kan en cirkulär lånepåse bana vägen och underlätta även för andra branschers cirkulära flöden i större skala.

Vår insats

Tillsammans med partners har Axfoundation undersökt hur dagens system för engångsförpackningar ser ut på makronivå. En gedigen omvärldsanalys har genomförts samtidigt som både branschens och kundernas behov kartlagts.

Projektet har testat flera olika modeller för hur ett återbrukbart leveransemballage skulle kunna se ut och utveckla prototyper för detta. Prototyperna har testats i två piloter med ett 100-tal kunder för att iterera material, returlogistik och kundinteraktion.

 

Projektets 3 steg

  1. Ett koncept har tagits fram för pant på påsar, returlogistik och branschgemensam drift av systemet. Detta steg har finansierats av Vinnova.
  2. En prototyp för själva påsen och den spårbarhetslösning som behöver kopplas till pantpåsarna har undersökts och utvecklas. Finansiering för detta steg skedde via RE:source. Praktiska pilotprojekt har även genomförts av två av projektets partners med syfte att öka kundförståelsen.
  3. Ett tredje steg är nu att fördjupa kundinsikterna kring cirkulära modeller med ytterligare finansiering från Vinnova samt att utvärdera den affärs- och miljömässiga potentialen för Returbar-lösningen.

Resultat

Under januari till mars 2024 genomförde Returbar-gruppen tester med återbrukskassar i olika material för att undersöka hur de fungerar i e-handelsprocesserna. Påsar i extra starkt papper liksom påsar i PP-plast skickades ut till kunder som handlade på Coop i Sörböle och Hemköp Djurgårdsstaden i Stockholm. Mjuka påsar i återbrukad lakansväv testades tillsammans med ICA i Hammarby Sjöstad. Testet inkluderade också utvärdering av spårbarhetslösningarna QR-koder och RFID för mätning av rotationstider. Parallellt undersöktes också olika rengöringsmetoder för att ta reda på vad de olika kassarna tål.

Den initiala responsen från kunderna var mycket positiv. Många uppskattar att det är en branschgemensam lösning och att man som kund slipper ett onödigt berg av engångspåsar hemma. Testerna har genererat värdefulla insikter gällande påsens konstruktion, utseende och utformning som ligger till grund för nästa version av påsprototyp som ska testas framöver.

I maj 2024 genomfördes en ny kundinsiktsenkät med drygt tusen svarande. Den visade att intresset för Återpåsen är stort. 57% vill inte bara se påsen i e-handeln utan även kunna välja den i butik. Affärsmodelleringen och miljöanalysen visar också på positiva möjligheter.

Lärdomar och insatser framåt

Under den första etappen av Returbar har flera lärdomar kunnat dras kring hur ett hållbart cirkulärt system för matkassar skulle kunna se ut. Fyra centrala komponenter har identifierats som centrala att lösa:

  • Påsen: Baserat på projektets bransch- och kundbehovsanalys bör ”lånepåsen” likna dagens papperspåse i storlek och form samt ha ett material som klarar flera rengöringscykler. Påsen ska dessutom vara relativt billig att producera och vara enkel att återvinna när den inte klarar fler rotationer. Emballagets material och utformning undersöks vidare under 2024. Detta sker i samarbete med Chalmers Industriteknik och produktdesignbyrån Boid samt ett antal experter med utgångspunkt från behovsanalysen i Vinnovaprojektet.
  • Pantsystem: I projektet föreslås en opersonlig pant per påse, baserat på hur dagens effektiva pantsystem för exempelvis burkar fungerar. Panten bör aktiveras vid köptillfälle och vara kopplad till påsens unika ID. Denna ska avaktiveras och återbetalas till kunden när påsen returneras.
  • Rengöring: Baserat på lärdomar från dagens tillgängliga logistiklösningar föreslås också ett rengöringssystem för påsen. Detta kan ske med antingen våta eller torra metoder. Val av metod styrs utifrån en sammanvägd bedömning av den nivå av renhet som behövs, kostnad och miljöpåverkan.
  • Logistiklösning: Det måste vara enkelt och smidigt för kunden att återanvända påsarna för att lösningen ska vara framgångsrik och hållbar över tid. Påsen måste enkelt kunna lämnas tillbaka till alla aktörer som är med i systemet, oavsett varifrån man handlar sin mat. En effektiv logistiklösning skulle därför kunna involvera en branschgemensam organisation med ansvar för hantering av påssystemet, inköp, pant, rengöring och redistribution av återbrukbara kassar.

Partners

Returbar leds av Axfoundation tillsammans med Chalmers Industriteknik, och samlar partners från Coop, ICA, Mathem, Lidl, Dagab, Konsumentföreningen Stockholm, Svensk Dagligvaruhandel och Svenska Retursystem och utförs i samarbete med tjänstedesign- och UX-byrån Antrop, designbyrån Boid, Stena Circular Consulting, GS1 Sweden och TRAKK Telematics.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material