Antibiotikaplattformen: Från gård till gaffel

Finns det behov av, och potentiella mervärden med att utveckla en svensk plattform för samverkan i frågan om antibiotikaresistens? Kan i så fall en sådan plattform bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens inom Sveriges livsmedelssektor? Detta var frågor som Axfoundation tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) ville ha svar på. Under 2020 genomfördes därför ett gemensamt arbete som kom att ligga till grund för skapandet av ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”.

Problem

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Globalt används ca 70% av all antibiotika till djuruppfödning. Endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. I Sverige ser det annorlunda ut, här används ungefär 10-15% till djurhållning. Antibiotikaresistenta bakterier ser inga nationsgränser. Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt problem som Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Även om Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion räcker det inte för att lösa problemet. Insatser måste göras på flera områden och i samverkan mellan olika aktörer för att skynda på arbetet mot antibiotikaresistens.

"Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel" vill kraftsamla med en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

"Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel" vill kraftsamla med en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Vår insats

Under 2020 genomförde Axfoundation och KSLA en kartläggning av befintliga nätverk och plattformar samt identifierade centrala aktörer för antibiotikafrågan inom Sveriges livsmedelssektor. Dessutom gjordes en behovsanalys via intervjuer samt enkät.

Kartläggningen visade att det fanns tydliga behov av att på olika sätt samordna och kraftsamla aktörer över sektorsgränser för att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens. Djupintervjuer och enkät med totalt sett närmare 100 aktörer visade tydligt på behovet av stöd inom såväl omvärldsbevakning som i det praktiska arbetet i leverantörskedjan. Dessutom efterfrågades bättre möjligheter till att nätverka för att driva förändring. Slutsatserna från detta gemensamma arbete lade grunden för skapandet av ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”.

0

personer från 100 olika organisationer identifierade som intressenter.

0

existerande initiativ, nätverk och plattformar identifierades.

Topplistan

Axfoundations och KSLAs kartläggning visar att intressenterna främst behöver stöd inom tre områden för att kunna bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens:

  • Behov 1: Omvärldsbevakning
  • Behov 2: Praktiskt arbete i leverantörskedjan
  • Behov 3: Nätverk och kontaktpunkt

Vår lösning

Genom ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” vill Axfoundation och KSLA kraftsamla och samordna en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Under 2021 genomförde plattformen kunskaps- och nätverksseminarium samt startade upp en leverantörsdialoggrupp även kallad Antibiotikadialogen. Plattformen testas och vidareutvecklas initialt under cirka ett års tid och kommer att utvärderas under 2022.

Miraklet som skapat ett monster

Tillsammans med KSLA har Axfoundation tagit fram ett nummer till KSLAT: Miraklet som skapat ett monster – Antibiotikaresistens/AMR med fokus på djur.

Numret har fokus på resistensproblematiken, men lyfter också andra områden som för många är okända, såsom antibiotika inom växtodling och produktion av råvarusubstanser.

Partners

Plattformen drivs och vidareutvecklas gemensamt av Axfoundation och KSLA. Båda organisationerna bidrar utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundations och KSLAs gemensamma arbete eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas är du välkommen att kontakta Maria Lundesjö, Axfoundations projektledare.

Aktuellt inom antibiotika

Intervjuer

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat