Skördad vass – renar havet och gör nytta på land 

Vass är ett hållbart men underutnyttjat material som, när den skördas, kan bidra till ett renare och friskare Östersjöhav. Vanligt förekommande längs Östersjöns kuster har vassen en viktig roll i näringscykeln. Förutom att den skapar livsmiljöer för fiskar, fåglar och insekter samlar vassen upp näringsämnen som övergöder Östersjön. Genom att skörda vass avlägsnas kväve och fosfor från vattnet och kan i stället göra nytta på land, till exempel som näringsrikt material för odling, utfyllnad i djurfoder och som förpackningsmaterial. Axfoundation testar flera olika användningsområden för skördad vass.

Skörd av kustnära vassbäddar kan leda till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Skörd av kustnära vassbäddar kan leda till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Problem

Övergödning av Östersjön är ett allvarligt miljöproblem som bidrar till algblomning, syrebrist och bottendöd. Övergödning uppstår när för mycket kväve och fosfor kommer ut i havet. Dessa växtnäringsämnen kommer vanligtvis från jordbruk, avloppsutsläpp, industriell verksamhet och avrinning från markanvändning. Algblomningar kan ha flera negativa konsekvenser för Östersjöns ekosystem och människors hälsa. När algerna dör och bryts ner av bakterier, använder bakterierna syre från vattnet vilket leder till syrebrist i vattnet och bildandet av döda zoner. Växtnäringen som rinner ut i Östersjön bidrar med nästan en miljon ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det är mer än dubbelt så mycket utsläpp som för hundra år sedan.

Vår lösning

Skörd av kustnära vassbäddar kan kostnadseffektivt avlägsna betydande mängder näringsämnen från kustvatten. Förutom att det leder till förbättrad vattenkvalitet gynnas den biologiska mångfalden när de kustnära livsmiljöerna återställs. Projektet syftar till att hitta marknadsmässiga förutsättningar för olika användningsområden för vass. Bland annat testas lösningar där vass används som jordförbättring och odlingssubstrat för svamp och där vass utgör råvaran i hästfoder, förpacknings- och byggmaterial. Vassprojektet uppmuntrar företag att utveckla en mängd olika produktprototyper från vass, eftersom det fortfarande är ett underutnyttjat material som marknaden inte är van att arbeta med.

Vass som jordförbättring - en cirkulär lösning som återför kväve och fosfor från Östersjön till jorden.

Vass som jordförbättring – en cirkulär lösning som återför kväve och fosfor från Östersjön till jorden.

Projektledare Johan Sidenmark passar på att täckodla med vass på Torsåker gård.

Projektledare Johan Sidenmark passar på att täckodla med vass på Torsåker gård.

Vår insats

Axfoundations insats är att testa och utvärdera olika applikationer för skördad vass i samarbete Race for the Baltic och andra aktörer i olika värdekedjor. I det arbetet ingår att bygga affärsmodeller som gör att vass kan utnyttjas hållbart och marknadsdrivet. Testerna görs på Torsåker gård och Lövsta norr om Stockholm. Race for the Baltic bedriver flera projekt med EU, SLU och kommersiella aktörer i Sverige och Finland för att analysera hinder och möjligheter för kommersialisering av värdekedjor och vassbaserade produkter.

Visste du att…?

  • Vass har en viktig roll i näringscykeln längs Östersjöns kuster. Den utgör livsmiljö för andra livsformer, såsom fiskar, fåglar och insekter och tar upp näringsämnen såsom kväve och fosfor från vattnet.
  • Skörd och bortförsel av vass bidrar till att minska risken för övergödning.
  • Varje hektar vassbädd som skördas avlägsnar 5-10 kg fosfor och 50-100 kg kväve, vilket avsevärt minskar näringsnivåerna i kustvatten.3 Totalt växer 260 000 hektar vass längs kusterna i Sverige och Finland, vilket motsvarar cirka 2 600 ton fosfor.
  • 1974 tillkom Helsingforskonventionen, Helcom, i syfte att skydda havsmiljön i Östersjöområdet. I linje med Helcom har Sverige har åtagit sig att minska utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön. Här kan skördad vass fylla en viktig funktion.
  • Vass kan användas till bland annat jordförbättring och hästfoder. Andra applikationsområden är sugrör, förpackningar, vasstak och byggmaterial. Axfoundation fokuserar på att testa vass i trädgårdsjord, foder, förpackningar och som odlingssubstrat för svamp.

Partners

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material