Plastics Progress Tools

Allt fler företag sätter mål och strategier för en mer hållbar plastkonsumtion. Men få har de praktiska verktyg som krävs för att följa upp och få en förståelse för plastanvändningen i den egna verksamheten. Tillsammans med en bredd av aktörer från detalj-¬ och dagligvaruhan¬del, återvinningsindustri, myndigheter och forskare utvecklar Axfoundation Plastics Progress Tools. Målet är ett arbetssätt och ett digitalt verktyg som ökar kunskapen och ger företag ett bättre underlag för strategiska prioriteringar i relation till plastmålsättningar. Projektet vill bidra till ett mer systematiskt arbete och en mer enhetlig rapporter¬ing av plast i näringslivet.

Problem

Plastmål inom bolag ger en riktning för minskad användning och ökad återvinningsgrad – det är en viktig viljeyttring och ett steg mot en plastrevolution. Men målen behöver kompletteras med en korrekt nulägesbild. Mätning och uppföljning är emellertid en utmaning då plasten finns överallt och i otaliga varianter och former. Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. De lösningar som existerar är ofta på bolagsnivå och anpassade utifrån ett företags specifika förutsättningar.

Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

Det finns idag ingen vedertagen standard för hur beräkning ska gå till i svenska företag, exempelvis i likhet med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

”Med ökad kunskap om hur plastsituationen verkligen ser ut får företag bättre underlag för strategiska prioriteringar i relation till målsättningar kopplat till plast.” – Hanna Skoog, Programansvarig Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Visste du att…

 • Plastkonsumtionen globalt beräknas fyrdubblas under kommande sekel. Utsläppen inom EU från plast väntas nästan fördubblas fram till 2050.
 • Materialvärdet i plast går förlorat med hela 95% efter bara en användningscykel. Cirka 98% av all plast är jungfrulig och endast 1% återvinns till likvärdig kvalitet.

Källa: Material Economics

Vår lösning

Plastics Progress Tools har tagits fram för att stötta företag i omställningen mot ett mer ansvarsfullt plastarbete. Arbetssättet beskriver hur företag kan arbeta steg-för-steg med att sätta mål och nyckeltal, samla in data om sin plastanvändning samt analysera resultaten. Till arbetssättet finns även en definitionslista som samlar centrala begrepp vilket kan underlätta samarbetet både internt och med leverantörer genom att skapa ett gemensamt språk. Den första versionen av det digitala verktyget gjorde det möjligt att samla in, analysera och visualisera verksamheters plastflöden. Vi arbetar nu med en ny version av verktyget där ambitionen är att underlätta hanteringen av större mängder data och att utveckla användarupplevelsen ytterligare. Plastic Progress Tools är framtaget i samarbete med företag inom detaljhandeln, men arbetssättet går att tillämpa på alla företag vars verksamhet genererar stora flöden av plast.

Ladda ner arbetssätt och definitioner

Fallgropar och framgångsfaktorer

Fallgropar

 • Plastarbetet sker vid sidan om. Integrera i stället i annan rapportering såsom exempelvis klimat eller material.
 • För begränsade resurser.
 • Begränsad kompetens i plastfrågan internt och hos leverantörer.
 • Avsaknad av ett gemensamma definitioner, exempelvis vad som avses med återvunnen plast. Luta er gärna mot definitionerna som är framtagna i detta projekt.

Framgångsfaktorer

 • Engagera olika delar och kompetenser i företaget.
 • Avgränsa och våga välja bort.
 • Steg-för-steg-angreppssätt. Börja förslagsvis med en kategori, produktgrupp eller leverantör som står för betydande mängder plast samt eventuella risk- eller symbolprodukter/kategorier. Tex barnprodukter eller produkter som vänder sig till en medveten kundgrupp.
 • Underlätta processen att börja inom en kategori eller produktgrupp som det finns god kännedom om.
 • Engagera, informera och samarbeta med leverantörer.
 • Validering av datakvalitet, speciellt första insamlingstillfället.

Partners

Plastics Progress Tools är utvecklat tillsammans Axel Johnson AB, konsultbyrån 2050 och en bred referensgrupp med representanter från Åhléns, KICKS, Axfood, Martin & Servera, Filippa K, IVL Svenska Miljöinstitutet, Dagab, Dustin, Axel Johnson International, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, DLF, Svensk Plaståtervinning, Återvinningsindustrierna, Svensk Dagligvaruhandel, Naturvårdsverket, GS1 Sverige och Svensk Handel.

Kontakt

Vi välkomnar mer kunskap och erfarenheter in i projektet. Vill du dela med dig från pågående initiativ eller kroka arm med projektet? Varmt välkommen att höra av dig.

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi