The Swedish Wool Initiative – hur ska svensk ull tas tillvara?

Sverige importerar över 1,700 ton ull varje år, samtidigt som mer än hälften av den ull som produceras av svenska lantbrukare slängs. Ett enormt resursslöseri av en råvara som kan förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material – ett material som skulle kunna underlätta omställningen till en hållbar och cirkulär industri. Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen The Swedish Wool Initiative som framgångsrikt skapat förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull av hög kvalitet. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan bidrar projektet till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo. Nästa steg är att växla upp initiativet för att öka resurseffektiviteten i ullvärdekedjan.

Problem

Den globala efterfrågan på nya textilfibrer beräknas öka med 150 procent fram till 2050, en utveckling som drivs på av affärsmodeller baserade på överproduktion, överkonsumtion och låga produktionskostnader. En ökad efterfrågan leder till enorma miljöutmaningar eftersom de flesta fibrer idag består av jungfruliga, fossilbaserade syntetfibrer och vattenkrävande bomull. Svenska varumärken letar därför efter regionalt producerade, biobaserade och återvinningsbara material med cirkulär potential.

Ull utgör ett av dessa lovande framtida material. Men idag kasseras majoriteten av svensk ull som en biprodukt från köttindustrin och det saknas infrastruktur för att skala upp insamling och standardiserad kvalitetssäkring och klassificering av ull. Det leder i sin tur till att svenska varumärken i stället importerar ull från olika delar av världen – ull som ofta har ett högre klimatavtryck och som producerats med sämre djurvälfärd än den svenska.

Med rätt förutsättningar på marknaden och med innovativ produktutveckling finns potential att omvandla den linjära materialströmmen av kasserad ull, till ett cirkulärt och hållbart material inom mode- och textilindustrin.

– Johanna Olofsson Behrman, Projektledare Framtidens material, Axfoundation

Vår insats

Axfoundation driver The Swedish Wool Initiative, ett sektoröverskridande samarbete, där aktörer från hela värdekedjan samverkar för att skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri. Initiativet samlar företag som normalt sett är konkurrenter, men som nu arbetar med en gemensam hållbarhetsfråga. Tillsammans med projektets akademiska partners och expertgrupp utvecklas lösningar som bygger på både forskning och praktisk erfarenhet.

Hanna Hobohm Skoog, Programområdeschef för Framtidens material på Axfoundation besökte Norrby Gård och träffade ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Hanna Hobohm Skoog, Programområdeschef för Framtidens material på Axfoundation besökte Norrby Gård och träffade ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Vår lösning

The Swedish Wool Initiative har gjort det möjligt för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att enkelt få tillgång till konkurrenskraftig svensk ullråvara av garanterad och kontinuerlig kvalitet.

Projektet är en utveckling av en framgångsrik proof-of-concept-pilot som drevs av Filippa K, Röjk, Smart Textiles, Svenska Fåravelsförbundet och LRF. Piloten försåg framgångsrikt marknaden med mindre klädkollektioner tillverkade av 100% svensk ull. The Swedish Wool Initiative har sedan 2020 spunnit vidare på de tidigare lärdomarna och drivit en pilot i industriell skala.

Uppskalningen uppnås genom kapacitetsbyggande insatser i värdekedjans processer – från infrastruktur, klassificering och handelslösningar för den svenska ullen, till digital spårbarhet, hållbarhetsanalys samt utvecklingen av ett ramverk för cirkulär design och kommersiellt skalbara och cirkulärt designade produkter av svensk ull.

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd.

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd.

Resultat

Under projektperioden 2020-2024 bidrar projektet till: 

 1. En klimatneutral och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning genom utvecklingen av cirkulära produkter baserade på restflödet av svensk ull.
 2. En resurseffektiv och resilient värdekedja för svensk ull.
 3. Ökad konkurrenskraft för råmaterialet, och produkter av, svensk ull.
 4. En socialt hållbar textilindustri i transformation till en cirkulär ekonomi, bland annat genom ökad kunskap om cirkulär design och produktutveckling.

Läs mer i slutrapporten här intill.

Några centrala resultat under vägen:

 • Flera nya, innovativa produkter har utvecklats baserade på cirkulära designprinciper och tillverkade av svensk ull – allt från mjuka stickade tröjor till vävda ullkostymer, helsvenska yllefiltar och ryggsäckar med stoppning av ull som tidigare slängts. Dessutom har ett garn utvecklats baserat på svensk ull som normalt inte skulle accepteras i spinningsprocessen på grund av en hög mängd organiskt material. Under projektperioden har projektets partners ökat sin användning av svensk ull i produktionen med över tretton gånger, från 4,5 ton till över 60 ton (2019-2021).
 • En standard för svensk ull har lanserats med det första nationella klassificeringssystemet för ull. Standarden är ett gemensamt språk mellan köpare och säljare. Det gör det enkelt att handla med svensk ullråvara av hög och jämn kvalitet, vilket öppnar upp helt nya marknadsmöjligheter.
 • En ullmäklarroll för centraliserad insamling och kvalitetssäkring har stärkts och utvecklats vidare för att överbrygga klyftan mellan ullproducenter och industrin.
 • En cirkulär designguide för svensk ull har tagits fram av Science Park Borås. Designguiden ska hjälpa och inspirera företag som vill använda svensk ull på ett hållbart och cirkulärt sätt. Eftersom design, material och affärsmodeller är tätt sammanflätade täcker guiden både praktiska steg relaterade till design och produktutveckling, såväl som generiska aspekter av cirkulära affärsmodeller.
 • En hållbarhetsanalys av svensk ull har genomförts för att identifiera råvarans fördelar och stärka dess konkurrenskraft. Resultaten i studien tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.
 • En affärsmodellering har gjorts för att säkerställa att lösningar i projektet skapar värde för alla inblandade aktörer.

Det är en komplex uppgift att utveckla hållbara marknadsförhållanden för svensk ull. Det krävs samarbete, rätt incitament och nya praktiska lösningar i hela värdekedjan. Vi har tillsammans med partners identifierat de viktigaste flaskhalsarna att adressera – nu börjar resan för att hitta rätt praktiska lösningar och vägar framåt för att ta itu med dessa.

– Johan Sidenmark, Projektledare The Swedish Wool Initiative, Axfoundation

Visste du att…

 • Cirka 1 000 ton svensk ull produceras årligen varav mindre än hälften tas tillvara. Samtidigt importerade Sverige ca 1 745 ton ull i form av råull, kardad ull och garn (2020).
 • Ull är ett biobaserat och återvinningsbart material, som dessutom är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. Dessa unika egenskaper gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, något som ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Det är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden.

Källa: Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Partners

The Swedish Wool Initiative är ett samarbete mellan ett 20-tal organisationer. Axfoundation projektleder och samarbetar med bland andra; Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden, Klippan Yllefabrik, Smart Textiles/Science Park Borås, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Circularista, Görvälnslammet, LE Ullkonsult, Norrby gård, Västkustens Ullinsamling/CC Wool, Ullcentrum, Ullkontoret, Svenska Fårklipparförbundet, LRF och TrusTrace.

I expertgruppen för projektet ingår Animalia, Norilia, Hushållningssällskapet Halland och Svenska Fåravelsförbundet. Projektet genomförs med stöd från Vinnovas område Hållbar industri.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens material