The Swedish Wool Initiative – Hur ska svensk ull tas tillvara?

Sverige importerar över 1,700 ton ull varje år, samtidigt som mer än hälften av den ull som produceras av svenska lantbrukare slängs. Ett enormt resursslöseri av en råvara som skulle kunna förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material – ett material som skulle kunna underlätta omställningen till en hållbar och cirkulär industri. Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen the Swedish Wool Initiative som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull av hög kvalitet. Tillsammans med partners längs hela värdekedjan vill projektet bidra till visionen om att noll procent av svensk ull går till spillo.

Problem

Den globala efterfrågan på nya textilfibrer beräknas öka med 150 procent fram till 2050, en utveckling som drivs på av affärsmodeller baserade på överproduktion, överkonsumtion och låga produktionskostnader. En ökad efterfrågan leder till enorma miljöutmaningar eftersom de flesta fibrer idag består av jungfruliga, fossilbaserade syntetfibrer och vattenkrävande bomull. Svenska varumärken letar därför efter regionalt producerade, biobaserade och återvinningsbara material med cirkulär potential.

Ull utgör ett av dessa lovande framtida material. Men idag kasseras majoriteten av svensk ull som en biprodukt från köttindustrin och det saknas infrastruktur för att skala upp insamling och standardiserad kvalitetssäkring och klassificering av ull. Det leder i sin tur till att svenska varumärken i stället importerar ull från olika delar av världen – ull som ofta har ett högre klimatavtryck och som producerats med sämre djurvälfärd är den svenska.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull.

Med rätt förutsättningar på marknaden och med innovativ produktutveckling finns potential att omvandla den linjära materialströmmen av kasserad ull, till ett cirkulärt och hållbart material inom mode- och textilindustrin.

– Johanna Behrman, Projektledare Cirkulär Ekonomi, Axfoundation

Vår insats

Axfoundation driver The Swedish Wool Initiative, ett sektoröverskridande samarbete, där aktörer från hela värdekedjan samverkar för att skala upp användningen av svensk ull samt bidra i omställningen till en hållbar och cirkulär industri. Initiativet samlar företag som normalt sett är konkurrenter, men som nu arbetar med en gemensam hållbarhetsfråga. Tillsammans med projektets akademiska partners och expertgrupp utvecklas lösningar som bygger på både forskning och praktisk erfarenhet.

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd.

Svensk ull är närproducerad, biobaserad, återvinningsbar och framställd i ett land med höga krav på djurvälfärd.

Vår lösning

The Swedish Wool Initiative har siktet inställt på att möjliggöra för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att enkelt få tillgång till konkurrenskraftig svensk ullråvara av garanterad och kontinuerlig kvalitet.

Projektet är en utveckling av en framgångsrik proof-of-concept-pilot som drevs av Filippa K och Röjk tillsammans med Smart Textiles, Svenska Fåravelsförbundet och LRF. Piloten försåg framgångsrikt marknaden med mindre klädkollektioner tillverkade av 100% svensk ull. The Swedish Wool Initiative spinner nu vidare på de tidigare lärdomarna med ambitionen att driva en pilot i industriell skala.

Uppskalningen uppnås genom kapacitetsbyggande insatser i värdekedjans processer – från infrastruktur, klassificering och handelslösningar för den svenska ullen, till digital spårbarhet, hållbarhetsanalys samt utvecklingen av ett ramverk för cirkulär design och kommersiellt skalbara och cirkulärt designade produkter av svensk ull.

Resultat

Under den planerade projektperioden 2020-2024 förväntas projektet bidra till: 

 1. En klimatneutral och cirkulär industri för mode, outdoor och heminredning genom utvecklingen av cirkulära produkter baserade på restflödet av svensk ull.
 2. En resurseffektiv och resilient värdekedja för svensk ull.
 3. Ökad konkurrenskraft för råmaterialet, och produkter av, svensk ull.
 4. En socialt hållbar textilindustri i transformation till en cirkulär ekonomi, bland annat genom ökad kunskap om cirkulär design och produktutveckling.

Viktiga steg på vägen mot målen har redan tagits:

 • Projektets partners ökade sin användning av svensk ull i produktionen med över tretton gånger mellan 2019 och 2021, från 4,5 ton till över 60 ton.
 • I slutet av 2022 lanserades ett ramverk för kvalitetssäkring i varje steg från ullproduktion till försäljning. Detta ramverk innehåller ett klassificeringssystem för svensk ull, en tidigare saknad marknadsmekanism.
 • En ullmäklarroll för centraliserad insamling och kvalitetssäkring utvecklas vidare för att överbrygga klyftan mellan ullproducenter och industrin.
 • Flera nya, innovativa prototyper baserade på cirkulära designprinciper och tillverkade av svensk ull har utvecklats. Bland annat har ett garn baserat på svensk ull som normalt inte skulle accepteras i spinningsprocessen, på grund av en hög mängd organiskt material, utvecklats. Detta garn används för vidare prototypframställning för att nå ut med kommersiellt skalbara och cirkulärt designade produkter, baserade på kasserad svensk ull.
 • En affärsmodellering har gjorts för att säkerställa att lösningar i projektet skapar värde för alla inblandade aktörer.
 • En hållbarhetsanalys av svensk ull har genomförts för att identifiera råvarans fördelar och stärka dess konkurrenskraft. Resultaten i studien tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.
 • En standard för svensk ull har lanserats med det första svenska klassificeringssystemet för ull. Standarden gör det enklare att både sälja och köpa in svensk ullråvara av hög och jämn kvalitet, vilket öppnar upp helt nya marknadsmöjligheter.

Det är en komplex uppgift att utveckla hållbara marknadsförhållanden för svensk ull. Det krävs samarbete, rätt incitament och nya praktiska lösningar i hela värdekedjan. Vi har tillsammans med partners identifierat de viktigaste flaskhalsarna att adressera – nu börjar resan för att hitta rätt praktiska lösningar och vägar framåt för att ta itu med dessa.

– Hanna Hobohm Skoog, Programansvarig Cirkulär ekonomi, Axfoundation

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Hanna Skoog besöker Norrby Gård och träffar ullklassificeraren Linnea Eklund inför starten av The Swedish Wool Initiative.

Visste du att…

 • Cirka 1 000 ton svensk ull produceras årligen varav mindre än hälften tas tillvara. Samtidigt importerade Sverige ca 1 745 ton ull i form av råull, kardad ull och garn (2020).
 • Ull är ett biobaserat och återvinningsbart material, som dessutom är naturligt antibakteriellt, smutsavvisande och flamhärdigt. Dessa unika egenskaper gör att kemikalier som PFAS eller biocider inte behöver tillsättas, något som ofta görs för att andra material ska uppnå samma egenskaper. Det är en möjliggörande faktor för cirkulära materialflöden.

Källa: Svenska Fåravelsförbundet, Wargön Innovation

Partners

The Swedish Wool Initiative är ett samarbete mellan ett 20-tal organisationer. Axfoundation projektleder och samarbetar med bland andra; Filippa K, Fjällräven, Tiger of Sweden, Klippan Yllefabrik, Smart Textiles/Borås Science Center, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Circularista, LE Ullkonsult, Norrby gård, Västkustens Ullinsamling/CC Wool, Ullcentrum, Ullkontoret, Svenska Fårklipparförbundet, LRF och TrusTrace.

I expertgruppen för projektet ingår Animalia, Norilia, Hushållningssällskapet Halland och Svenska Fåravelsförbundet. Projektet genomförs med stöd från Vinnovas område Hållbar industri.

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi