ProPare – en global standard för digitala produktpass

Från och med år 2025 väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett digitalt produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata under produktens hela livscykel. ProPare-projektet utvecklade en lösningsprototyp för den underliggande infrastrukturen för sådana digitala produktpass. Lösningen baserades på en uppsättning öppna, konkurrensneutrala och globala standarder och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av produktinformation och hållbarhetsdata till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. ProPare-projektet bedrevs i bred samverkan mellan de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige och den globala standardiseringsorganisationen GS1, samt handelsföretag, varumärkesägare och teknikutvecklare.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppna, globala konkurrensneutrala standarder.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppna, globala konkurrensneutrala standarder.

Problem

Konsumenter liksom inköpare behöver ha tillgång till korrekt produktinformation i realtid. Det är en förutsättning för att deras val ska kunna bidra till EU:s klimatmål och en cirkulär omställning. Men idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. För lite produktinformation finns tillgänglig vid köptillfället, och den information som finns är inte alltid tillförlitlig. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att varumärkesägare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.

Webinar: Digitala produktpass – kommande EU-lagstiftning och ProPares praktiska lösning

Missade du webinaret? Se det här och få en lägesrapport kring digitala produktpass, EU:s kommande lagstiftning samt lanseringen av ProPares lösningsprototyp som visar hur en global, standardiserad infrastruktur för digitala produktpass kan fungera i praktiken.

Enhetlig standardiserad infrastruktur framför fragmenterade lösningar

För att snabba på omställningen till en hållbar utveckling och undvika fragmenterade lösningar är det viktigt att digitala produktpass bygger på öppna, globala, konkurrensneutrala standarder. Utvecklingen mot en sådan enhetlig och konkurrensneutral infrastruktur riskerar dock hämmas genom privata, låsta och icke-kompatibla lösningar, så att suboptimering uppstår och transparensen och tillgängligheten riskerar att gå förlorad.

Vår enda konkurrent i ProPare är den ohållbara produktionen. Vi samarbetar brett över branscher och sektorer för att visa vägen till en praktisk lösning för digitala produktpass som är generisk, passar lagstiftningen och fungerar på lång sikt.

– Joakim Stattin, Projektledare ProPare, Axfoundation

Vår lösning

Projektet ProPare satsade på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Grunden för lösningen är en uppsättning öppna och konkurrensneutrala standarder; ett gemensamt språk används för att identifiera varje enskild unik produkt på marknaden, och en resolver dirigerar användaren till rätt datakällor. Detta gör att alla aktörer – såväl leverantörer och återförsäljare som myndigheter och konsumenter – kan få tillgång till relevant, uppdaterad produktdata i realtid från flera, decentraliserade källor – oavsett bransch, företag eller produktkategori.

För att vi 2025 framgångsrikt ska kunna skicka produktinformation mellan varandra, oavsett bransch, leverantör eller produkt, behövs en grundläggande global, konkurrensneutral infrastruktur för produktpass. Det ville vi skapa genom att använda existerande teknik på ett nytt sätt.

– Staffan Olsson, GS1 Sweden

ProPare satsade på att bygga en öppen infrastruktur för digitala produktpass där alla aktörer kan få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

ProPare satsade på att bygga en öppen infrastruktur för digitala produktpass där alla aktörer kan få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

För att ge ett konkret exempel på hur en infrastruktur för digitala produktpass kan skapas och vidareutvecklas, valde projektet att skapa en demo-app där tredjepartscertifieringar (Typ 1 miljömärkning, ISO 14024) kopplas till produktidentiteter och kan visas i realtid för olika aktörer. I ett nästa steg kan vilken information som helst kopplas till en produkt och visa alltifrån grundläggande data om produktens egenskaper, till komplexa hållbarhetsdata om exempelvis återvinningsbarhet, klimatpåverkan vid produktionen och komponenters innehåll.

Vad innebär produktpass för företag, beslutsfattare och leverantörer av IT-tjänster?

Produktpass för företag

 

Produktpass för beslutsfattare

 

Produktpass för leverantörer av IT-tjänster

Vår insats

Axfoundation projektledde ProPare och drev styrgruppens arbete genom projektet. Genom den praktiska lösningen vill vi accelerera och stärka förutsättningar för digitala produktpass. Tillsammans vill vi visa lagstiftare och näringsliv vägen mot säker produktinformation och öka takten i omställningen till en hållbar produktion och konsumtion.

Genom att koppla tredjepartscertifieringar, med det nordiska miljömärket Svanen som exempel, till produktidentiteter ger ProPare ett konkret exempel på hur ett digitalt system för produktpass kan fungera i praktiken.

– Jonas Oldmark, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman)

Resultat

Proof of concept

ProPare bygger på en resolver, ett IT-system som möjliggör att verifierad produktdata överförs i realtid från olika källor till ett stort antal mottagare utan att komprometteras längs vägen.

Projektets omfattning var begränsat och fokuserade på tre produkter som var individuellt kopplade i realtid med ett kriterium, Svanenmärket. Detta specifika kriterium valdes eftersom tredjeparts-certifieringar kommer att spela en viktig roll i framtiden.

Konceptet visade att det är möjligt att skapa ett gemensamt språk för produktidentifiering och möjliggöra realtidsvisualisering av data som hämtats från olika källor med hjälp av en resolver.

Demo-app

För att visualisera konceptet och verifiera att infrastrukturen fungerar utvecklades en demo-app som kan laddas ner från Google Play Store och App Store. QR-koderna på de valda produkterna i projektet, såsom Ahlsells golvduk, Dagabs Minstingen-blöjor och Mios sänggavel, kan användas för att testa protptypen. QR-koder bär produkternas identitet med en länk till resolvern, som dirigerar förfrågan till rätt webbserver.

Teknisk guide

För att tillgängliggöra projektets tekniska lösning och skapa förståelse för de olika beståndsdelarna i ProPares prototyp togs en teknisk guide fram. Guiden förklarar hur projektets lösning med GS1 Sweden Resolver fungerar samt demo-appen och de olika datakällorna. Genom guiden tillgängliggörs de tekniska kraven och stegen som krävs för att ytterligare utforska och utnyttja ProPare-lösningen. Guiden är öppen och gratis att använda för alla – betrakta den som ett grundrecept för vidareutvecklingar som kan läggas till.

Kunskapsspridning

I mars 2023 var prototypen färdigutvecklad och presenterades vid ett livesänt webinar med över 700 deltagare. Webinaret spelades in och har setts i efterhand av över 1 000 personer.

Propare.eu

På sidan ProPare.eu har vi samlat ytterligare information och lärdomar från projektet.

Frågor och svar om produktpass

Vad gick projektet ProPare ut på? Vad menas med öppen, global och konkurrensneutral standard? Vad är en resolverfunktion? I vår FAQ ger vi snabba svar på några av de vanligaste frågorna om produktpass.

Här hittar du frågor och svar om produktpass.

 

Rapport: Rekommendationer och lärdomar

Partners

Styrgruppen bestod av Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman) samt Svensk Handel. Företagspartners i projektet var dagligvaruhandel, mode, möbler och generell detaljhandel med aktörer som Axfood/Dagab, Ahlsell och Mio samt teknikutvecklaren Blue Cromos som stod för app-utvecklingen.

Den här lösningen är bra för svensk industri och svenskt näringsliv. Genom standardiserade globala produktpass kan vi snabba på omställningen till en hållbar utveckling.

– Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Parlör för produktpass

  • Produktpass: En uppsättning digital data som är specifik för en produkt och som syftar till att synliggöra all relevant information under produktens livscykel för att på så sätt bidra till mer hållbar produktion och konsumtion. Exempel på information är produktens klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet.
  • Öppen, global och konkurrensneutral standard: En standard som vem som helst får använda, som är utformad för att fungera i alla världsdelar och där aktörer i alla länder kan delta i governance av standarden.
  • Resolverfunktion: Ett IT-system som gör att verifierad data om produkter kan överföras i realtid från en mängd olika källor till en rad olika mottagare, utan att förvanskas under vägen.
  • Demo-app: En mobilapplikation avsedd att skapa förståelse för hur den bakomliggande infrastrukturen för produktpass fungerar och hur denna kan skalas upp till fler informationselement och till fler produkter.

EU:s digitala produktpass

  • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.
  • Digitala produktpass är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv, ett ramdirektiv som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. Produktpasslagstiftningen återfinns som en del av lagförslaget Sustainable Product Inititative (SPI), som i sin tur ligger under EU:s gröna giv, vilket är ett allomfattande initiativ som syftar till att skapa ett cirkulärt och hållbart EU. Även i Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett digitalt pass för produkter.
  • Lagstiftningen förväntas implementeras tidigast 2025.

Läs mer på Svensk Handels hemsida

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material

Kontakt