Act to inspire & inspire to act!

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för ett hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Tillsammans med över 300 partners tacklar vi praktiska frågor som rör sakerna vi köper, maten vi äter och resurserna vi nyttjar.

Progress Report 2023

Do tank hellre än think tank

Axfoundation innoverar och accelererar lösningar för en hållbar värld. Vi arbetar resultatorienterat och praktiskt med att hitta lösningar på lokala och globala hållbarhetsutmaningar för att driva verklig transformativ förändring. Eftersom de problem vi brottas med ofta är mycket större än vi själva, samarbetar vi gärna med aktörer inom olika branscher och sektorer. Vi är mer en ”do tank” än en ”think tank”.

Vår verksamhet

Axfoundation arbetar med hållbarhet i ett helhetsperspektiv, där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet överlappar. Axfoundation arbetar med två programområden: Framtidens mat och Framtidens material. Inom respektive program initierar och driver Axfoundation flera egna projekt men vi samarbetar också med andra organisationer och initiativ. Vi är en aktiv projektpartner som i de flesta fall bidrar med såväl kompetens och styrning som finansiella medel. I undantagsfall bidrar vi endast med ekonomiskt stöd, men är då ofta med och initierar och utformar projektet från start.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport 2023 – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från vårt arbete – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra program

Företagande som förändringskraft

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet. Samtidigt ger kopplingen till en stor internationell bolagsgrupp och närheten till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, oss möjlighet att långsiktigt ta oss an globala hållbarhetsutmaningar med utgångspunkt i praktiska problemställningar.

Vi använder företagande som accelerator för att driva verklig förändring. Ofta gör vi detta genom pilotprojekt, därefter kan vi bredda angreppssättet genom att inkludera relevanta samarbetsparters och ge de småskaliga lösningarna växtkraft.

Så här jobbar vi

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand. Vi utgår alltid från en verklig problemställning hos ett bolag eller ute i samhället.

Tillsammans med relevanta experter undersöker vi problemet och tar fram förslag till en lösning. Lösningen testas sedan ute i verkligheten hos det aktuella bolaget eller i den aktuella organisationen. Om utvärderingen är positiv och alla är nöjda med resultaten, breddar vi projektet och bjuder in relevanta partners (exempelvis konkurrenter och branschorganisationer) och erbjuder dem att använda eller bygga vidare på den lösning vi har tagit fram. Vi kan också bjuda in andra aktörer i branschen i ett tidigare skede för att identifiera aktiviteter tillsammans. Som ett sista steg går vi igenom ytterligare insatser vi kan göra för att sprida lösningen ännu mer – kanske genom att etablera relationer med relevanta myndigheter eller exportera verktyget i internationella sammanhang. Arbetsmodellen ger frågorna mer kraft och gör det möjligt att driva förändring i större skala.

Breda samarbeten

För att lösa komplexa hållbarhetsproblem behövs breda samarbeten mellan relevanta aktörer i samhället. Axfoundations position som en fristående, icke vinstdrivande verksamhet med ett starkt nätverk som sträcker sig över flera branscher och sektorer, gör att vi kan bygga broar mellan aktörer som annars troligen inte hade samverkat. Vi arbetar tätt tillsammans med aktörer inom såväl näringsliv som akademi, men också med branschorganisationer, fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och offentlig sektor. Axfoundations arbete är alltid kunskapsbaserat. För att säkerställa att våra satsningar och resultat är förankrade i den senaste forskningen och det bästa vetandet samarbetar vi med över 70 forskare, i Sverige och internationellt.

Vi kombinerar vår oberoende position med höga ambitioner, flexibilitet, praktiskt fokus och starka partnerskap. Det ger oss kraft att testa nya idéer, möjlighet att påverka och bidra till transformativ förändring.

– Alexandra Mörner, Styrelseordförande

Ansökningar och finansiering

För att hålla oss uppdaterade och för att identifiera relevanta partners och projekt arbetar vi uppsökande genom nätverk, kontakter och redan befintliga samarbetspartners. Vi tar därför inte emot externa ansökningar och delar heller inte ut stipendier till studier och/eller resor.

Axfoundation söker tillsammans med partners ofta extern finansiering för innovationsprojekt och kanaliserar dessa medel till forskare och andra aktörer för att möjliggöra forskning i framkant och praktiska lösningar. I projekten bidrar Axfoundation med både tid, expertis och egen finansiering. Detta arbetssätt skapar potential för tranformativa lösningar som sträcker sig långt bortom Axfoundations egna gränser.

Vår grundare och historia

Vi vill ligga i framkant. Utmana och översätta de goda tankarna till praktiskt genomförande. Oförtrutet.

Läs mer om Antonias hållbara historia

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i Axfoundations team och styrelse om du har frågor om vår verksamhet.

Alla projekt