Framtidens mat

Den globala matproduktionen och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa. Utmaningarna hopar sig; övergödning, utarmning av jordar, minskad biologisk mångfald, överanvändning av antibiotika, avskogning. Det behövs helt enkelt fler initiativ som arbetar för att förändra systemet. Genom programmet Framtidens mat samlar vi representanter från hela livsmedelskedjan; primärproducenter, forskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer – för att gemensamt hitta lösningar på komplexa problem. På Torsåker gård går vi från hållbar idé till praktisk lösning, både på åkern, i vattnet och i Ladugårdens testkök.

Dagens matproduktion och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa.

Dagens matproduktion och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa.

Problemet

För att föda jordens växande befolkning utan att riskera katastrofala klimat- och miljökonsekvenser, måste vi ändra på sättet vi producerar och konsumerar vår mat.

Klimatet

Idag står livsmedelssektorn för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Av dessa kommer 23% från jordbruket. Utsläppen består bland annat av lustgas och koldioxid som frigörs från åkermark och mulljordar, metangas från köttdjur samt koldioxid från jordbruksmaskiner och transporter. Det är avgörande för oss alla att den globala uppvärmningen inte överstigen 1,5 grader. För att klara det målet måste utsläppen halveras till år 2030. Jordbruket måste helt enkelt binda mer kol än det släpper ut.

Miljön

Jordbruksmarken, som idag tar upp ca 40 % av jordens landyta, påverkar miljön på flera sätt. Läckage av näringsämnen som kväve och fosfor till hav och vattendrag bidrar till övergödning. Matjorden, grunden till all vår matproduktion, utarmas, förorenas och eroderar på många platser i världen, vilket resulterar i långsiktig nedgång i produktionskapacitet. Vi får alltså sämre avkastning på jordar av sämre kvalitet. Jordbruket står också för 70% av den globala färskvattenanvändningen, samt är den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald.

Maten

Eftersom jordens befolkning ökar krävs att vi hållbart producerar mer mat och med bättre näringsinnehåll. Vi äter en allt mer ensidig kost där endast fyra råvaror – vete, majs, ris och soja – utgör två tredjedelar av den globala livsmedelsförsörjningen. Dessa grödor odlas ofta i enorma monokulturer. I vår del av världen består proteinkällan primärt av animaliskt protein. Jakten på billigt kött driver på användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur, vilket är en av orsakerna till antibiotikaresistens.

Om programmet

Programområdet Framtidens mat arbetar utifrån tre fokusområden för att angripa problematiken: Proteinskiftet, Effektiv resursanvändning och Hållbara lant- och vattenbruksmetoder. Tillsammans med akademin och aktörer inom hela livsmedelskedjan driver vi projekt för att hitta lösningar på problemen inom livsmedelssektorn. Centralt för programmet är Axfoundations verksamhet på Torsåker gård.

Torsåker gård

Torsåker gård är Axfoundations centrum för framtidens mat. Här vill vi bidra till att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem – för klimatet, miljön och folkhälsan. Tillsammans med forskare och praktiker utvärderar vi hållbara lant- och vattenbruksmetoder, testodlar nya liksom gamla grödor, identifierar restströmmar för att skapa cirkulära lösningar, och tar resultaten från åkern och vattnet rakt in till förädlingen i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt inom Framtidens mat

Antibiotikaspaning

Kontakt