Framtidens mat

Den globala matproduktionen och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa. Utmaningarna hopar sig; övergödning, utarmning av jordar, minskad biologisk mångfald, överanvändning av antibiotika, avskogning och mer. Samtidigt ökar befolkningsmängden globalt vilket kräver att vi producerar mer mat och med bättre näringsinnehåll. För att lösa ekvationen behövs fler initiativ som arbetar för att förändra systemet. Genom programmet Framtidens mat samlar vi representanter från hela livsmedelskedjan; primärproducenter, forskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer – för att gemensamt hitta lösningar på komplexa problem.

Dagens matproduktion och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa.

Dagens matproduktion och konsumtionen påverkar drastiskt miljön, klimatet och människors hälsa.

Problemet

För att föda jordens växande befolkning utan att riskera katastrofala klimat- och miljökonsekvenser, måste vi ändra på sättet vi producerar och konsumerar vår mat.

Klimatet

Idag står livsmedelssektorn för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Av dessa kommer 23% från jordbruket. Utsläppen består bland annat av lustgas och koldioxid som frigörs från åkermark och mulljordar, metangas från köttdjur samt koldioxid från jordbruksmaskiner och transporter. Det är avgörande för oss alla att den globala uppvärmningen inte överstigen 1,5 grader. För att klara det målet måste utsläppen halveras till år 2030. Jordbruket måste helt enkelt binda mer kol än det släpper ut.

Miljön

Jordbruksmarken, som idag tar upp ca 40 % av jordens landyta, påverkar miljön på flera sätt. Läckage av näringsämnen som kväve och fosfor till hav och vattendrag bidrar till övergödning. Matjorden, grunden till all vår matproduktion, utarmas, förorenas och eroderar på många platser i världen, vilket resulterar i långsiktig nedgång i produktionskapacitet. Vi får alltså sämre avkastning på jordar av sämre kvalitet. Jordbruket står också för 70% av den globala färskvattenanvändningen, samt är den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald.

Maten

Eftersom jordens befolkning ökar krävs att vi hållbart producerar mer mat och med bättre näringsinnehåll. Vi äter en allt mer ensidig kost där endast fyra råvaror – vete, majs, ris och soja – utgör två tredjedelar av den globala livsmedelsförsörjningen. Dessa grödor odlas ofta i enorma monokulturer. I stora delar av världen, inklusive Sverige, består proteinkällan primärt av animaliskt protein. Jakten på billigt kött driver på användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur, vilket är en av orsakerna till antibiotikaresistens.

Om programmet

Programområdet Framtidens mat arbetar utifrån tre fokusområden för att angripa problematiken: Proteinskiftet, Effektiv resursanvändning och Hållbara lant- och vattenbruksmetoder. Tillsammans med akademin och aktörer inom hela livsmedelskedjan driver vi projekt för att hitta lösningar på problemen inom livsmedelssektorn. Centralt för programmet är Axfoundations verksamhet på Torsåker gård.

Torsåker gård - ett utvecklingscentrum för hållbara livsmedel

Torsåker gård – ett utvecklingscentrum för hållbara livsmedel

Torsåker gård

I våra projekt på Torsåker gård möts primärproducenter, forskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer för att gemensamt hitta lösningar på komplexa problem. Gården ligger 30 kilometer norr om Stockholm och är Axfoundations testgård och utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

”Vi vill att Torsåker ska vara en katalysator som bidrar till att utveckla den svenska framtida hållbara produktionen, innovationen, kunskapsöverföringen, produktutvecklingen och konsumtionen av mat.”

Eftersom Torsåker innefattar åkermark, skog, hagar och ett restaurangkök, så har vi möjligheter att testodla, föda upp, förädla och utveckla nya metoder, ny mat och nya måltider tillsammans med andra. Möten mellan olika kompetenser är en av många saker som behövs för att göra morgondagens produkter både bättre och godare.

På Torsåker vill vi vara där hållbarhet, näringsinnehåll och smak överlappar och förstärker varandra. Våra projekt ska befinna sig i skärningspunkten mellan forskning och praktik och testa det som lantbrukaren eller marknaden och alla däremellan inte har möjlighet att testa själva. Behoven är stora och vi är en ö i ett stort hav. Men genom att vara öppna och framför allt genom transparens och samarbeten, hoppas vi att Torsåker kan göra skillnad.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt inom Framtidens mat

Antibiotikaspaning

Kontakt