Blockkedjan i livsmedelsledet

Varför är blockkedjan, en teknik med sitt ursprung inom finanssektorn och kryptovalutor, intressant för livsmedelsbranschen? Jo, för att den utlovar att radikalt förenkla möjligheten att få tillgång till tillförlitlig data om en produkts ursprung, produktionsvillkor och färd längs leverantörskedjan. Livsmedelsledet är ett av de mest komplexa och fragmenterade leverantörsleden i världen och många företag kämpar idag med möjligheten att följa upp och garantera var och under vilka villkor en produkt är producerad. Axfoundation drev under 2017-2019 ett sektorsövergripande samverkansprojekt i syfte att lära om och utvärdera blockkedjans potential att bidra till praktiska lösningar inom livsmedelsledet. Flera utmaningar gjorde att vi valde att inte gå vidare med den planerade piloten.

Idag är det svårt att spåra varje steg bakåt i livsmedelskedjan.

Idag är det svårt att spåra varje steg bakåt i livsmedelskedjan.

Problem

Internationella leverantörsled av livsmedel kan bestå av upp till 10–15 mellanhänder som är beroende av varandra, men där tilliten mellan aktörerna ofta är låg. För detaljister och grossister är det svårt att spåra varje steg bakåt i kedjan och komma till botten av en produkts ursprung. Detta beror på dåligt utbyte av information mellan aktörerna i kedjan, den låga digitaliseringen av processer och mycket manuell administration, samt att kommunikationen nästan uteslutande förs mellan två aktörer i taget och i en riktning.

Den dåliga insynen i hela leverantörsledet ger företag låg påverkansmöjlighet, inte minst vad gäller produktionsförhållanden eller att undvika matfusk. Dessutom når relevant data sällan konsumenten. Frågan är komplex eftersom ökad transparens kräver en vilja och samarbete mellan alla aktörer i kedjan. Konflikter är vanliga och lösningarna kostsamma. Uppföljning av leverantörskrav är ofta en både kostsam och tidskrävande process för företag och samverkan i detta arbete är låg.

Lösning

Blockkedjetekniken, ett molnbaserat och digitalt system, erbjuder en decentraliserad distribuerad databas för livsmedelsledet. Systemet möjliggör att alla aktörer som är anslutna till blockkedjan har tillgång till data som delas av aktörerna i kedjan. Tekniken har potentialen att även stärka tilliten mellan aktörer i kedjan då informationen som laddas upp på blockkedjan inte går att manipulera eller ändra i efterhand och händelser knyts till en viss aktör.

Blockkedjan utlovar att radikalt förenkla processer och arbetssätt för livsmedelskontroll, ursprungskontroll och spårbarhet. Tekniken är däremot omogen och det kvarstår frågor kring hur tekniken ska skalas, integreras och bäst rullas ut i komplexa miljöer som i stor utsträckning påverkas av den mänskliga faktorn.

Bland annat kvarstår problemet att säkerställa trovärdigheten i den primärdata som laddas upp på blockkedjan, det så kallade ”shit-in-shit-out”-problemet. Här spås olika digitala innovationer, IoT:s (Internet of Things) så som sensorer, RFID-koder (Radio-Frequency Identification), satellitbilder med mera, utgöra viktiga verktyg som komplement till blockkedjan för att kunna validera och garantera äkthet i data.

”Blockkedjan har potential för miljömässig och social uppföljning och kontroll i leverantörsled. Samtidigt är tekniken omogen, leverantörsleden många gånger komplexa och frågor kring uppskalning fortfarande olösta, vilket komplicerar analysen. ”

Vår insats

Axfoundation är övertygade om att breda samarbeten och ökad transparens är nyckeln till att hitta lösningar på komplexa frågor och på de utmaningar vi står inför i livsmedelsledet. Genom en inkluderande process utforskade Axfoundation 2017-2019 blockkedjans potential i livsmedelsledet tillsammans med ett dussintal aktörer från livsmedelsbranschen. Målet var att lära tillsammans och att ”skynda långsamt” från teoretisk tillämpning till att testa potentialen med blockkedjan i praktiken.

För att ta itu med branschgemensamma utmaningar krävs samordnade insatser som involverar alla intressenter. Det är centralt att offentliga, privata och ideella aktörer samarbetar för att gemensamt adressera livsmedelskedjans utmaningar. Axfoundations projekt och rapport var ett steg i denna riktning.

Förstudie över blockkedjans potential

Projektet började med en förstudie där Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling (ett samarbete mellan Sveriges regioner) och Kairos Future kartlade blockkedjans potential för livsmedelsbranschen i Sverige.

Ladda ner förstudien

Branschinitiativ för praktisk tillämpning

Efter förstudien valde Axfoundation att gå vidare och närma sig hur en praktiskt tillämpning av blockkedjan i praktiken kan se ut. Ett branschinitiativ startades tillsammans med IBM med målet att kartlägga blockkedjans möjligheter för ökad spårbarhet och transparens i tre verkliga leverantörsled. Bland deltagarna i projektet var detaljister som Axfood, grossister som Martin & Servera, livsmedelsproducerande företag som Orkla, Absolut Company och Coca-Cola, offentliga aktörer som Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus, forskningsaktörer som RISE samt intresseorganisationer som Marine Stewardship Council (MSC) och Oxfam.

Ladda ner rapporten

Projektet byggdes upp kring tre heldagsworkshops där gruppen med ledning av IBM genomförde designstudier på tre case: ursprung och spårbarhet av MSC-certifierad gös från Mälaren, verifiering av arbetsvillkor för kvinnliga jordbruksplockare i Marocko och transparens av svenska mervärde i svensk grisuppfödning. Designstudierna gav gruppen en teoretisk applikation av blockkedjan på verkliga leverantörsled vilket möjliggjorde en fördjupad förståelse för teknikens potential i livsmedelsledet. Projektet resulterade i en rapport, Designing blockchain use cases to deliver greater sustainability in the food chain, som sammanfattar några av de viktigaste slutsatserna och observationerna från de tre leverantörsleden som gruppen utforskade.

En fältstudie har genomförts av Axfoods leverantörsled av jordgubbar från Marocko.

En fältstudie har genomförts av Axfoods leverantörsled av jordgubbar från Marocko.

Förstudie: Jordgubbar från Marocko

Under våren 2019 gick Axfoundation vidare med en fördjupad fältstudie av ett av leverantörsleden som utforskades under designstudiefasen, nämligen Axfoods leverantörsled av jordgubbar från Marocko. Fältstudien ringade in flera utmaningar med att praktiskt implementera blockkedjan i internationella livsmedelsleverantörsled. Bland annat gjorde brist på tillit mellan aktörer i kedjan och avsaknaden av tydligt mervärde för alla inblandade parter att Axfoundation valde att inte gå vidare med det tidigare planerade pilotprojektet under skördesäsongen 2020.

Ladda ner rapporten med lärdomar från Marocko

”Den mest uppenbara fördelen med blockkedjan i livsmedelsindustrin är spårbarhet i termer av en produkts ursprung eller kvalitet. Men vi ville undersöka om det också är möjligt att spåra sociala indikatorer och se till att exempelvis arbetsförhållandena följs. Om till exempel arbetare på en marockansk jordgubbsodling skulle använda blockkedjetekniken för att logga sina arbetstider enligt sina kontrakt, kan en återförsäljare lita på att arbetsvillkoren uppfyller de standarder som de förväntar sig av leverantören.

För att det ska fungera är det en absolut förutsättning att samtliga aktörer i leverantörsledet har identifierats fullt ut i förväg, och att det finns ett tydligt mervärde för alla inblandande parter att dela data och medverka i processen. Vårt initiala fältbesök visade att så inte var fallet. Jag ser det här som en utmaning av karaktären mänskliga faktorn, det är inte en teknikutmaning”, säger Hanna Skoog.

Partners

Axfood, Coca-Cola, Dirafrost, Ekofisk, EquiNordic, GS1, Gård & Djurhälsan, IBM, Marine Stewardship Council (MSC), Martin & Servera, Orkla, Oxfam, RISE, SKL Kommentus, Stockholms Fiskauktion, The Absolute Company, The National Agency for Public Procurement

Om blockkedja

Blockkedja har en delad liggare, en så kallad shared ledger, där alla typ av information kan registreras och delas med alla deltagare på blockkedjan. Vad som delas och varför, är överenskommet av alla deltagare i kedjan. De fyra typiska grundläggande mekanismerna inom blockkedjetekniken är: den delade liggaren (shared ledger), en metod för konsensus, smarta kontrakt och effektiva sätt att genomföra en viss grad av integritet. Dessa mekanismer förbättrar möjlighet att spåra var produkter kommer ifrån och att den informationen inte har förändrats under vägen. Mekanismerna ser till att transaktioner inte kan ändras eller läggas till av någon under vägen. Blockkedjetekniken kan uppnå denna funktionalitet utan några av de kontroller som normalt behövs idag i livsmedelskedjan.

Verifierat ursprung av data: Även om blockkedja inte garanterar att de uppladdade uppgifterna är korrekta, så skapas ett tydligt revisionsspår som visar vem som laddat upp det, och när. Varje aktör blir därmed tydligt knuten till sina handlingar vilket gör att man kan hitta rotorsaken till problemet.

Kontakt

Aktuellt

Alla Axfoundations tidigare projekt