Antibiotika inom livsmedelsproduktion – för en ansvarsfull antibiotikaanvändning

Vad kan vi tillsammans göra för att minska antibiotikaanvändningen inom livsmedelsproduktionen och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier? Hur kan vi dessutom få övriga i branschen att göra detsamma? De frågorna ställde hållbarhetschefen på Axfood, när hon ringde upp Axfoundation år 2013. Det blev upptakten till en rad initiativ och samarbeten med syfte att informera, belysa och uppmana aktörer till handling. Det övergripande målet: att främja ansvarsfull antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktionen – i Sverige och internationellt.

Problem

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Idag används ca 70% av all antibiotika på en global nivå till djur – endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och en omfattande användning av antibiotika. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion, och jämfört med många länder har Sverige i genomsnitt mycket låg förbrukning. Men i flera länder inom EU och i länder utanför EU är problemet stort. Antibiotika används i en del länder inte endast när djuren är sjuka, utan i preventivt syfte för att klara av att hålla djuren friska i en undermålig miljö. Antibiotika används också i rent tillväxtökande syfte, något som förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. Den intensiva djuruppfödningen är en av orsakerna till att antibiotikaresistens utvecklas.

Antibiotikaresistens hotar människors hälsa

Ju mer antibiotika som används desto större är risken för att bakterierna utvecklar resistens, motståndskraft och immunitet mot antibiotika. Medicinen biter helt enkelt inte längre. Resultatet blir en ökad spridning av resistenta bakterier, mellan människor, mellan djur, och mellan djur och människor, vilket skapar ett globalt folkhälsoproblem. Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten anser att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa. Globalt beror ca 1,2 miljoner dödsfall årligen på infektioner orsakade av resistenta bakterier. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inte krafttag tas för att motverka utvecklingen.

Visste du att…

Ofta uppstår missförstånd när det gäller antibiotika inom livsmedelsproduktion. Det kan röra allt från rester av läkemedel i livsmedel till växtodling. Här är fyra saker som är bra att känna till.

Antimikrobiell resistens (AMR) och antibiotikaresistens: Antimikrobiell resistens (AMR) är ett samlingsbegrepp för mikroorganismers (exempelvis en bakteries, ett virus eller en parasits) förmåga att stå emot behandling med läkemedel, bekämpningsmedel med mera. Antibiotikaresistens ingår i samlingsbegreppet AMR.

Antibiotikaresterna i maten är så små att de inte är en hälsorisk för människor: Inom EU finns strikta regler för hur mycket rester av antibiotika som får finnas i mat. Reglerna säger också att djur som behandlats med antibiotika t.ex. inte får slaktas direkt.

Risken för människor att smittas med antibiotikaresistenta bakterier via maten bedöms vara liten: Risken är istället större att lantbrukare smittas direkt av sina djur och sedan sprider de resistenta bakterierna vidare till andra människor. Spridning av resistenta bakterier sker mellan djur, mellan människor och mellan människor och djur.

Antibiotika används även i växtodling: Främst sker detta i fruktodling med syftet att skydda träd från bakteriella sjukdomar. Användningen är än så länge marginell jämfört med djursektorn, men innebär att antibiotika appliceras direkt i den externa miljön.

Vår lösning

För att vända utvecklingen kring antibiotikaanvändning och resistens behöver ett ökat ansvar tas inom alla sektorer som använder antibiotika. Eftersom den största antibiotikaanvändningen idag finns inom djurhållningen, har alla aktörer inom livsmedelskedjan ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Effektiva insatser som når alla led kräver samverkan. Därför har Axfoundation tillsammans med företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhällesorganisationer arbetat med en rad insatser för att belysa frågan och få fler att agera.

Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Foto: iStock

Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Foto: iStock

Vår insats

Sedan starten 2013 har Axfoundation drivit på förändringen genom en rad praktiska initiativ som berör ansvarsfull antibiotikaanvändning inom livsmedelproduktionen.

Antibiotikakriterierna

Antibiotikakriterierna är ett verktyg för livsmedelsbranschen att kravställa och följa upp leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat vad gäller antibiotikaanvändning samt djurvälfärd. Kriterielistan består av 8 kriterier som berör dels direkt antibiotikaanvändning och dels förebyggande insatser. Till varje kriterium finns tillhörande frågor att använda för leverantörsdialog och uppföljning.

Antibiotikakriterierna är ett handfast verktyg för inköpare i dialogen med leverantörer. Vi hoppas att det ska leda till en lägre användning av antibiotika i livsmedelsproduktionen, bättre djurhållning och en minskad utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

– Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation

Kriterier för minskad, direkt antibiotikaanvändning

 1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
 2. Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och ska vara godkända för användning i djurhållningen i enlighet med Codex.
 3. Det ska finnas utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen. Data över användningen av antibiotika bör vid förfrågan kunna tillhandahållas av aktörerna i leverantörskedjan.
 4. Om antibiotika återkommande används till alla, eller majoriteten av, djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas. Målsättningen är att fasa ut återkommande användning.
 5. Användning av kolistin, fluorokinoloner samt tredje eller fjärde generationens cefalosporiner – antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården – ska endast ske när veterinär bedömer att inga andra behandlingsalternativ är effektiva.
 6. Kriterier för förebyggande, indirekta insatser som kan leda till minskad antibiotikaanvändning

 7. För ett aktivt arbete med minskad antibiotikaanvändning i besättningen/på anläggningen ska en plan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd och djurvälfärd (se de fullständiga kriterierna för vad planen ska omfatta).
 8. Djur ska inte stympas för att möjliggöra en bristfällig djurhållning.
 9. Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt.

Ladda ner antibiotikakriterierna och frågebatteri

Ladda ner utbildningsmaterialet

Lästips: Konsumentstudie: Antibiotikainformation till konsument

Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt, enligt Antibiotikakriterierna. Foto: iStock

Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt, enligt Antibiotikakriterierna. Foto: iStock

Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel

Ett samarbete mellan KSLA och Axfoundation där aktörer över sektorsgränser kraftsamlar för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer

Antibiotikaspaningen – en omvärldsbevakning

Axfoundation skickar ut en nyhetsuppdatering varannan vecka om antibiotika, handel och djurskydd, framtagen av veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström.

Läs mer och prenumerera

Resultat

Arbetet som Axfoundation har bedrivit under flera år har inspirerat flera andra viktiga initiativ för minskad användning av antibiotika.

 • Nya upphandlingskriterier för ansvarsfull användning av antimikrobiella medel i livsmedelsproduktion: Nätverket Health Care Without Harm – Europe med tusentals sjukhus och andra vårdinrättningar som medlemmar har därför utvecklat en uppsättning upphandlingskriterier för att uppmuntra ansvarsfull användning av antimikrobiella medel i livsmedelsproduktion och därmed bidra till minskad resistensutveckling. Upphandlingskriterierna kan anpassas till behoven som finns hos enskilda vårdinstitutioner. Axfoundation har utifrån många års erfarenhet av att arbeta med antibiotikafrågan, inte minst genom utvecklingen av antibiotikakriterier för dagligvaruhandel och food service, varit delaktig och stöttat HCWH i deras utvecklingsarbete.
 • Webbutbildning tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): Axfoundation har stöttat utvecklingen av SLUs Massive Open Online Course (MOOC) på temat Effective livestock production with low use of antibiotics. Utbildningen riktar sig främst till djurhållare och yrkesverksamma som arbetar inom boskapsproduktionssektorn i låginkomstländer och tillväxtekonomier.
 • Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel: Plattformen är ett initiativ av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) och Axfoundation som syftar till att kraftsamla en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot Antimikrobiell resistens (AMR) och antibiotikaresistens i såväl Sverige som internationellt. Inom ramen för ett One-Health-perspektiv fokuserar plattformen på användningen av antibiotika inom animalieproduktionen.
 • Antibiotika inom EU: När antibiotikafrågan lyftes på ett seminarium i EU-parlamentet i september 2016, medverkade bland andra Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, Antibiotikaexperten Christina Greko från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Örjan Brinkman, ordförande i Europeiska konsumentföreningen (BEUC), Carolina Sachs Axfoundations dåvarande generalsekreterare, samt Mattias Espert, grisbonde och vice ordförande i Grisföretagarna. Seminariet arrangerades tillsammans med Alde, Alliance for Liberals and Democrats European Group och Fredrik Federley (C).
 • EAT Initiative: Tillsammans med EAT Initiative har Axfoundation inom ramen för Stockholm Food Forum genomfört ett flertal seminarier och samtal fokuserade på antibiotikaresistens och livsmedel.
 • ReaAct: Kriterierna har inspirerat expertorganisationen ReAct, som bedriver globalt påverkansarbete kring antibiotikaresistens. ReAct har utvecklat en Toolbox på humansidan, och Axfoundation har bidragit till en vidareutveckling av Toolboxen att också innefatta djurhälsovård, miljö och jordbruk. Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat ReActs Toolbox, och den nyttjas idag av användare över hela världen som ett verktyg i arbetet mot antibiotikaresistens.
 • Köttguiden: Axfoundations antibiotikakriterier ligger till grund för de urvalskriterier som finns i Världsnaturfondens (WWF) guide riktade till konsumenter.
Spridning av resistenta bakterier sker mellan djur, mellan människor och mellan människor och djur. Foto: iStock

Spridning av resistenta bakterier sker mellan djur, mellan människor och mellan människor och djur. Foto: iStock

Antibiotikakriterierna

Den första versionen av antibiotikakriterierna utvecklades 2013-2014 i en inkluderande process tillsammans med Axfood, Martin & Servera samt flera experter inom området. Kriterierna testades först inom de två bolagen för att sedan lanseras brett 2014. Under 2016 antog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) gemensamt ett ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Med på denna gemensamma branschöverenskommelse var Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl, IKEA Foods och Livsmedelshandlarna. Ställningstagandet byggde på de fyra första kriterierna i Axfoundations antibiotikakriterier 1.0 och gällde enbart företagens egna varumärken (EMV).

Under 2019-2020 uppdaterade Axfoundation antibiotikakriterierna för att anpassas till ny lagstiftning, förändrat konsumentbeteende och för att ta steget vidare till en positiv utveckling inom livsmedelsproduktionen av animaliska produkter. I processen samarbetade företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhällesorganisationer för att hitta gemensam mark i frågan. Det här ledde också till att SvDH 2020 antog en ny branschöverenskommelse som bygger på de 6 av de 8 uppdaterade kriterierna.

Antibiotikakriterier 2.0

Axfoundations kriterier 2.0 går steget längre än lagstiftningen och stärktes inom primärt fyra centrala områden:

 • Begränsning av antibiotika som är särskilt viktig inom sjukvården: Ett tillägg har gjorts till kriterierna för att begränsa den veterinärmedicinska användningen av sådana antibiotika som är särskilt viktiga för sjukvården.
 • Förtydligade djurvälfärdskriterier: Kriterierna innehåller förtydligande vad gäller djur i bur och stympning av djur samt utveckling av kriterier som rör rutiner för förebyggande djurvälfärdsarbete.
 • Förbättrat frågebatteri: Det frågebatteri som organisationer kan använda i dialog med sina leverantörer har förstärkts med bland annat tydligare rekommendationer för uppföljning.
 • Sjömat inkluderas: Såväl kriterierna som frågebatteriet är nu anpassade för även fisk och skaldjur.

Idag arbetar Axfoundation med att sprida antibiotikakriterierna 2.0 inom den svenska dagligvaruhandeln och foodservice, till nationella och internationella organ samt till myndigheter för att uppnå en transformativ förändring.

Uppmärksammade insatser

Sustainable Brand Index utsåg Axfoundations antibiotikakriterier till Årets Insats 2021. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Sedan 2014 utser de Årets Insats i Sverige, ett pris som lyfter ett enastående initiativ inom hållbarhet, varumärke och kommunikation. Priset tilldelas ett initiativ som utmanar befintliga normer inom sin bransch, som skapar engagemang bland sina intressenter och som har potential att knuffa mot ett mer hållbart beteende samt skapa varaktig positiv förändring.

I juni 2021 blev Axfoundation genom sitt arbete med Antibiotikakriterierna 2.0 utvalda bland drygt 500 nominerade att delta i Food Systems Game Changers Lab och Solutions Accelerator-program. Juryn granskade de nominerade lösningarna utifrån potentiell påverkan, genomförbarhet, hållbarhet och transformativ kapacitet. Food Systems Game Changers Lab är utformat av EAT, Thought for Food, The Rockefeller Foundation och andra samarbetspartners som stöder 2021 FN: s toppmöte för livsmedelssystem.

Partners

Antibiotikakriterierna 2.0 togs fram av Axfoundation tillsammans med en expertgrupp bestående av Max Troell från Beijer Institute/Stockholm Resilience Centre, Jenny Lundström från Friska djur och Frida Lundmark-Hedman från Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom deltog aktivt en bred referensgrupp med representanter från livsmedelsbranschen, civilsamhälle, akademi och myndigheter; Axfood, Coop, Findus, Gård och djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF.

Antibiotikaplattformen drivs gemensamt av Axfoundation och KSLA. Tillsammans bidrar båda organisationerna utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Antibiotikaspaningen är ett samarbete mellan Axfoundation och veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström, som varannan vecka skickar en kurerad omvärldsbevakning med de senaste nyheterna inom antibiotika, djurskydd och handel.

Kontakt

Aktuellt

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat