Antibiotika inom livsmedelsproduktion – för en ansvarsfull antibiotikaanvändning

Ökande antibiotikaresistens är ett av de tio största globala hoten mot människors hälsa. För att bromsa utvecklingen måste mer göras inom flera områden, inte minst livsmedelsindustrin där överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem. Sedan 2013 samarbetar Axfoundation med en bredd av aktörer för att i praktiken adressera den viktiga frågan om antibiotikaresistens. Det övergripande målet: att främja ansvarsfull antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktionen – i Sverige och internationellt.

Problem

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Idag används ca 70% av all antibiotika på en global nivå till djur – endast 30% går till hälso- och sjukvård för människor. Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och en omfattande användning av antibiotika. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion, och jämfört med många länder har Sverige i genomsnitt mycket låg förbrukning. Men i flera andra länder är problemet fortsatt stort.

Antibiotika används i dessa fall inte endast när djuren är sjuka, utan i preventivt syfte för att klara av att hålla djuren friska i en undermålig miljö. Antibiotika används också i rent tillväxtökande syfte, något som förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. Den intensiva djuruppfödningen är en av orsakerna till att antibiotikaresistens utvecklas.

Ju mer antibiotika som används desto större är risken för att bakterierna utvecklar resistens, motståndskraft och immunitet mot antibiotika. Medicinen biter helt enkelt inte längre. Resultatet blir en ökad spridning av resistenta bakterier, mellan människor, mellan djur, och mellan djur och människor, vilket skapar ett globalt folkhälsoproblem. Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten anser att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa. Globalt beror ca 1,2 miljoner dödsfall årligen på infektioner orsakade av resistenta bakterier. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotikaresistenta infektioner om inte krafttag tas för att motverka utvecklingen.

Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Foto: iStock

Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Foto: iStock

Vår lösning

För att nå en ansvarsfull antibiotikaanvändning som minimerar risken för att resistens utvecklas behöver ett ökat ansvar tas inom alla sektorer som använder antibiotika. Eftersom den största antibiotikaanvändningen sker inom djurhållningen, har alla aktörer inom livsmedelskedjan ett ansvar för att utvecklingen av antibiotikaresistens i djurhållningen minimeras. Effektiva insatser som når alla led kräver samverkan. Därför har Axfoundation tillsammans med företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhällesorganisationer arbetat med en rad insatser för att belysa frågan och få fler att agera.

Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt, enligt Antibiotikakriterierna. Foto: iStock

Djur ska hållas på ett sätt som ger dem utrymme att röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt, enligt Antibiotikakriterierna. Foto: iStock

Vår insats

Sedan starten 2013 har Axfoundation drivit på förändringen genom en rad praktiska initiativ som berör ansvarsfull antibiotikaanvändning inom livsmedelproduktionen.

Antibiotikakriterierna

Tillsammans med en bredd av partners och experter har Axfoundation tagit fram Antibiotikakriterierna – ett handfast verktyg med syfte att få livsmedelsbranschen att bygga kunskap, ställa krav och följa upp sina leverantörer.

Ta del av kriterierna

Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel

Ett samarbete mellan KSLA och Axfoundation där aktörer över sektorsgränser kraftsamlar för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer

Antibiotikaspaningen – en omvärldsbevakning

Axfoundation skickar ut en nyhetsuppdatering varannan vecka om antibiotika, handel och djurskydd, framtagen av veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström.

Läs mer och prenumerera

Antibiotikadialogen – praktiskt arbete med ansvarsfull antibiotikaanvändning

Axfoundation samlar regelbundet företag inom livsmedelssektorn som har en uttalad ambition att arbeta med en ansvarsfull antibiotikaanvändning i sina leverantörsled.

Läs mer

Visste du att…

Ibland uppstår missförstånd när det gäller antibiotika inom livsmedelsproduktion. Här är fyra saker som är bra att känna till.

Antimikrobiell resistens (AMR) och antibiotikaresistens: AMR är ett samlingsbegrepp för mikroorganismers (exempelvis en bakteries, ett virus eller en parasits) förmåga att stå emot behandling med läkemedel, bekämpningsmedel med mera. Antibiotikaresistens ingår i samlingsbegreppet AMR.

Antibiotikaresterna i maten är så små att de inte är en hälsorisk för människor: Inom EU finns strikta regler för hur mycket rester av antibiotika som får finnas i mat. Reglerna säger också att djur som behandlats med antibiotika t.ex. inte får slaktas direkt.

Risken att smittas med antibiotikaresistenta bakterier via maten bedöms vara liten: Risken är istället större att lantbrukare smittas direkt av sina djur och sedan sprider de resistenta bakterierna vidare till andra människor. Spridning av resistenta bakterier sker mellan djur, mellan människor och mellan människor och djur.

Antibiotika används även i växtodling: Främst sker detta i fruktodling med syftet att skydda träd från bakteriella sjukdomar. Användningen är än så länge marginell jämfört med djursektorn, men innebär att antibiotika appliceras direkt i den externa miljön.

Resultat

Arbetet som Axfoundation har bedrivit under flera år har inspirerat flera andra viktiga initiativ för minskad användning av antibiotika. Ett urval av dessa är:

  • 2022: Nya upphandlingskriterier för ansvarsfull användning av antimikrobiella medel i livsmedelsproduktion: Nätverket Health Care Without Harm – Europe med tusentals sjukhus och andra vårdinrättningar som medlemmar har utvecklat en uppsättning upphandlingskriterier för att uppmuntra ansvarsfull användning av antimikrobiella medel i livsmedelsproduktion och därmed bidra till minskad resistensutveckling. Axfoundation har varit delaktig och stöttat HCWH i deras utvecklingsarbete.
  • 2019: Webbutbildning tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): Axfoundation har stöttat utvecklingen av SLUs Massive Open Online Course (MOOC) på temat Effective livestock production with low use of antibiotics. Utbildningen riktar sig främst till djurhållare och yrkesverksamma som arbetar inom boskapsproduktionssektorn i låginkomstländer och tillväxtekonomier.
  • 2018: ReaAct: Expertorganisationen ReAct har utvecklat en Toolbox på humansidan, och Axfoundation har bidragit till en vidareutveckling av Toolboxen att också innefatta djurhälsovård, miljö och jordbruk. Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat ReActs Toolbox, och den nyttjas idag av användare över hela världen som ett verktyg i arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotikakriterierna

Den första versionen av Antibiotikakriterierna utvecklades 2013-2014 i en inkluderande process tillsammans med Axfood, Martin & Servera samt flera experter inom området. Kriterierna testades först inom de två bolagen för att sedan lanseras brett 2014. Under 2016 antog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) gemensamt ett ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Med på denna gemensamma branschöverenskommelse var Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl, IKEA Foods och Livsmedelshandlarna. Ställningstagandet byggde på de fyra första kriterierna i Axfoundations antibiotikakriterier 1.0 och gällde enbart företagens egna varumärken (EMV).

Under 2019-2020 uppdaterade Axfoundation Antibiotikakriterierna för att anpassas till ny lagstiftning, förändrat konsumentbeteende och för att ta steget vidare till en positiv utveckling inom livsmedelsproduktionen av animaliska produkter. I processen samarbetade företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhällesorganisationer för att hitta gemensam mark i frågan. Det här ledde också till att SvDH 2020 antog en ny branschöverenskommelse som bygger på de 6 av de 8 uppdaterade kriterierna.

Uppmärksammade insatser

Sustainable Brand Index utsåg Axfoundations antibiotikakriterier till Årets Insats 2021. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Sedan 2014 utser de Årets Insats i Sverige, ett pris som lyfter ett enastående initiativ inom hållbarhet, varumärke och kommunikation. Priset tilldelas ett initiativ som utmanar befintliga normer inom sin bransch, som skapar engagemang bland sina intressenter och som har potential att knuffa mot ett mer hållbart beteende samt skapa varaktig positiv förändring.

I juni 2021 blev Axfoundation genom sitt arbete med Antibiotikakriterierna 2.0 utvalda bland drygt 500 nominerade att delta i Food Systems Game Changers Lab och Solutions Accelerator-program. Juryn granskade de nominerade lösningarna utifrån potentiell påverkan, genomförbarhet, hållbarhet och transformativ kapacitet. Food Systems Game Changers Lab är utformat av EAT, Thought for Food, The Rockefeller Foundation och andra samarbetspartners som stöder 2021 FN: s toppmöte för livsmedelssystem.

Spridning av resistenta bakterier sker mellan djur, mellan människor och mellan människor och djur. Foto: iStock

Partners

Antibiotikakriterierna 2.0 togs fram av Axfoundation tillsammans med en expertgrupp bestående av Max Troell från Beijer Institute/Stockholm Resilience Centre, Jenny Lundström från Friska djur och Frida Lundmark-Hedman från Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom deltog aktivt en bred referensgrupp med representanter från livsmedelsbranschen, civilsamhälle, akademi och myndigheter; Axfood, Coop, Findus, Gård och djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF.

Antibiotikaplattformen drivs gemensamt av Axfoundation och KSLA. Tillsammans bidrar båda organisationerna utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Antibiotikaspaningen är ett samarbete mellan Axfoundation och veterinär och antibiotikaexpert Jenny Lundström, som varannan vecka skickar en kurerad omvärldsbevakning med de senaste nyheterna inom antibiotika, djurskydd och handel.

Kontakt

Aktuellt

Intervjuer

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat