Kantzonsodlingar

Visste du att cirka 80% av maten i en vanlig livsmedelsbutik är beroende av humlor och bin? Men de livsviktiga pollinatörerna minskar kraftigt i Sverige och i världen eftersom de inte kan anpassa sig till dagens jordbrukssystem. Genom att etablera så kallade kantzoner längs med åkrarna, testade Axfoundation att ge pollinatörerna en fredad plats att verka och skaffa föda - med syfte att öka produktionen på grödorna.

Det råder brist på föda och boplatser för pollinatörer som humlor och bin.

Det råder brist på föda och boplatser för pollinatörer som humlor och bin.

Problem

Idag råder det brist på föda och boplatser för pollinatörer som humlor och bin. En starkt bidragande orsak är dagens konventionella jordbrukssystem med stora monokulturer som saknar variationer av växter och ogräs. Även bekämpningsmedel kan vara förödande för pollinatörerna. Pollinatörerna spelar en avgörande roll i upprätthållandet av naturens växtsamhällen och i jordbrukets växtproduktion och trädgårdsodling, eftersom de bidrar till växters befruktning. Enligt artdatabanken är en tredjedel av de vilda biarterna hotade idag.

Lösning

Forskning visar på att etablering av så kallade kantzoner längs med åkrarna ökar antalet pollinatörer i området och i och med det ökar även produktionen hos grödorna. Kantzoner är områden med blommande växter intill åkrar eller andra områden. Växterna ger en fredad plats för pollinatörer att verka och skaffa föda. En positiv bieffekt med kantzoner är att de även kan förhindra näringsläckage till närliggande vattendrag, eftersom kantzonsväxterna kan fånga upp näringen som rinner av åkern.

Etablering av kantzoner längs med åkrarna kan öka antalet pollinatörer i området.

Etablering av kantzoner längs med åkrarna kan öka antalet pollinatörer i området.

Vår insats

Axfoundation etablerade och testade kantzonsodlingar på Torsåker gård – Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens livsmedelssystem – i syfte att öka antalet pollinatörer i området. Den blandning som användes i kantzonerna bestod av: Honungsfacelia, blålusern, ängsvingel, timotej, rajgräs, rödklöver, vitklöver, rödsvingel, cikoria, blodklöver, doftklöver, perserklöver, alsikeklöver med mera. Erfarenheterna från att praktiskt testa på plats gjorde att Axfoundation engagerades i flera andra stora projekt med tydligt fokus på biologisk mångfald.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens mat