Arbetsvillkor på svenska jordbruk

Projektet "Arbetsvillkor på svenska jordbruk" är ett initiativ som tidigare stöttats av Axfoundation. Bakgrunden till satsningen är att majoriteten av den arbetskraft som plockar svenska grönsaker som säljs i parti- och dagligvaruhandeln är utländsk. Ofta är det EU-medborgare från Östeuropa som kommer till Sverige som säsongsarbetare, antingen som anställda hos odlaren eller inhyrda via bemanningsföretag. Den gröna näringen såväl som handeln är beroende av denna arbetskraft.

För säsongsarbetarna är arbetsmiljö, arbetstider, ersättning och boendemiljö ofta mycket annorlunda mot vad som är normalt förekommande i Sverige. Det handlar om mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor, men det handlar också om spelregler och konkurrens i den gröna näringen.

SVT Nyheter Skåne gjorde under 2016 flera reportage från skånska lantbruk där de rapporterade om utnyttjade, underbetalda migrantarbetare från andra EU-länder. I ett inslag från 9 juni 2016 berättas om en certifiering för inhyrd arbetskraft inom den gröna näringen i Sverige, som lanseras efter sommaren. Axfoundation tog initiativet till detta redan 2014, tillsammans med Martin & Servera och Axfood. Certifieringen svarar upp mot stora behov, visar inte minst SVT:s granskning av utnyttjade migrantarbetare (2016).

Majoriteten av den arbetskraft som plockar svenska grönsaker är utländsk

Majoriteten av den arbetskraft som plockar svenska grönsaker är utländsk

Lagstiftning och regelverk gällande just migrerande arbetskraft är komplicerad och det finns flertalet gråzoner. Inte minst vad gäller lönenivåer. Den svenska modellen bygger på att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer enas om de villkor som ska gälla på arbetsmarknaden, i de gröna näringarnas fall är det SLA och Kommunal som representerar arbetsmarknadens parter. Av det skälet har Sverige ingen lagstadgad minimilön som många andra länder. Nära 90 procent av den svenska arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. Inom de gröna näringarna finns uppskattningar att motsvarande siffra är ca 50 procent. I enstaka fall finns så kallade hängavtal där producenten har direkt avtal med Kommunal utan att vara medlem i SLA.

Som stora köpare av frukt och grönt har Axfood och Martin & Servera en stor möjlighet att driva förändring i denna fråga. Att tydliggöra vilka förväntningar köparen har på leverantören när det gäller villkor för plockarna, är en viktig aspekt.

Under hösten 2014 arrangerade Axfoundation  tillsammans med Axfood och Martin & Servera ett rundabordssamtal dit centrala aktörer bjöds in. En kartläggning om migrantarbetarnas villkor i den gröna näringen gjordes av Mats Wingborg på Axfoundations uppdrag. Den låg till grund för arbetet med att ta fram en ny certifiering för säsongsarbetande migrantarbetares arbetsvillkor inom den gröna näringen i Sverige: IP Sigill Arbetsvillkor. Handeln, fackförbund, arbetsgivare och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har varit involverade i processen.

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat