Antibiotika inom livsmedelsproduktion

Vad kan vi tillsammans göra för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur och dessutom få övriga i branschen att göra detsamma? Den frågan ställde Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, när hon ringde upp Axfoundation 2013. Då fanns inget färdigt projekt, men det fanns ett uppenbart och verkligt problem som både Axfood och Martin & Servera brottades med. Idag finns antibiotikakriterierna på plats som inköpare i branschen använder för att kravställa gentemot leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Just nu pågår arbetet med att uppdatera kriterierna.

Jakten på billigt kött är en av orsakerna till antibiotikaresistens.

Jakten på billigt kött är en av orsakerna till antibiotikaresistens.

Problem

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktion. Det finns en tydlig koppling mellan dålig djurhållning och en omfattande användning av antibiotika. Svensk djurskyddslagstiftning är bland världens bästa, vilket innebär att djurvälfärden hos svenska djur är bättre och antibiotikaförbrukningen kan därmed hållas på en låg nivå. Men i flera länder inom EU och i länder utanför EU är problemet stort. Antibiotika används inte endast när djuren är sjuka utan ofta i preventivt syfte för att klara av att hålla djuren friska i en undermålig miljö.

Antibiotikaresistens hotar människors hälsa

Ju mer antibiotika som används desto större är risken för att bakterierna utvecklar resistens, motståndskraft och immunitet mot antibiotika. Medicinen biter helt enkelt inte längre. Resultatet blir en ökad spridning av resistenta bakterier, vilket skapar ett globalt folkhälsoproblem. Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Smittskyddsinstitutet anser att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa. Jakten på billigt kött är en av orsakerna till antibiotikaresistens.

Lösning

Tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd har Axfoundation utvecklat en tydlig lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd.

Eftersom den största antibiotikaanvändningen idag finns inom djurhållningen, har alla aktörer inom livsmedelskedjan ett ansvar för att spridning av antibiotikaresistens hos de livsmedelsproducerande djuren minimeras. Friska djur och god hygien är grunden för ett minimerat behov av antibiotika i djurhållningen. Genom förebyggande djurhälsovård, omfattande god djurmiljö, god skötsel, lämpligt djurmaterial och fullvärdigt foder minskas risken för sjukdomsutbrott, vilket gynnar både djurs och människors hälsa.

Kravlistan

 1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
 2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
 3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
 4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.
 5. En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd och ska åtminstone omfatta:
  • Behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan.
  • Rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från besättningen.
  • Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen.
  • Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar.
  • Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper.
 6. Djur får inte hållas i bur
 7. Djur får inte stympas

Vår insats

Axfoundation samlar några av Sveriges främsta experter inom antibiotika och djurvälfärd för att utveckla och underhålla antibiotikakriterierna. Idag arbetar Axfoundation med att sprida dessa kriterier inom den svenska dagligvaruhandeln och food service, nationella och internationella organ och myndigheter för att uppnå en transformativ förändring. Axfoundation bedriver ett kontinuerligt informations- och påverkansarbete kring hotet om antibiotikaresistens och möjliga lösningar. Under 2019-2020 pågår arbetet för att uppdatera kriterierna till att bland annat även inkludera sjömat.

Intervjuer

Resultat

Antibiotikakriterierna utvecklades genom en inkluderande process under 2013-2014, testades först inom Axfood och Martin & Servera, för att sedan lanseras brett 2014. Under 2016 antog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel – Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl, IKEA Foods och Livsmedelshandlarna – gemensamt ett ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.  Ställningstagandet bygger på de första kriterierna i Axfoundations kravlista. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar strävar dessutom efter att påverka sina leverantörer av andra varumärken att följa dessa kriterier.

0

företag inom dagligvaruhandeln och food service använder idag antibiotikakriterierna

0

aktörer och nyckelpersoner involverade i arbetet med att ta fram kriterierna

Arbetet som Axfoundation har bedrivit under flera år har inspirerat flera andra viktiga initiativ för minskad användning av antibiotika.

 • Köttguiden: Axfoundations antibiotikakriterier ligger till grund för de urvalskriterier som finns i Världsnaturfondens (WWF) guide riktade till konsumenter.
 • ReaAct: Kriterierna har inspirerat expertorganisationen ReAct, som bedriver globalt påverkansarbete kring antibiotikaresistens. ReAct har utvecklat en Toolbox på humansidan, och Axfoundation har bidragit till en vidareutveckling av Toolboxen att också innefatta djurhälsovård, miljö och jordbruk. Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat ReActs Toolbox, och den nyttjas idag av användare över hela världen som ett verktyg i arbetet mot antibiotikaresistens.
 • EAT Initiative: Tillsammans med EAT Initiativehar Axfoundation inom ramen för Stockholm Food Forum genomfört ett flertal seminarier och samtal fokuserade på antibiotikaresistens och livsmedel.
 • Antibiotika inom EU: När antibiotikafrågan lyftes på ett seminarium i EU-parlamentet i september 2016, medverkade bland andra Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, Antibiotikaexperten Christina Greko från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Örjan Brinkman, ordförande i Europeiska konsumentföreningen (BEUC), Carolina Sachs Axfoundations dåvarande generalsekreterare, samt Mattias Espert, grisbonde och vice ordförande i Grisföretagarna. Seminariet arrangerades tillsammans med Alde, Alliance for Liberals and Democrats European Groupoch Fredrik Federley (C).

Om antibiotika

Penicillinet upptäcktes 1928 och anses vara en av årtusendets viktigaste upptäckt. Det används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt och på rätt sätt och rätt plats är antibiotika livsnödvändigt.

Ju mer antibiotika som finns ute i miljön, desto större fördel för de antibiotikaresistenta bakterierna. Antibiotika kommer ut i naturen genom att människors urin och avföring går genom reningsverken och hamnar i vattendragen. Stora utsläpp sker också från produktionsanläggningar i utvecklingsländer. Antibiotikan hamnar även i naturen via djurhållningen. Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött.

När bakterierna väl blivit resistenta överförs de från människa till människa, från människa till djur, från djur till människa och från djur till djur.

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom framtidens mat