Madeleine Linins Mörner

Madeleine har varit anställd på Axfoundation sedan 2010. Hon arbetar främst inom miljöområdet, med särskilt fokus på livsmedel. Madeleine är ansvarig för Torsåkerprojektet, en satsning med målsättning att skapa ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara måltider. Torsåker ska vara en mötesplats för människor som bidrar till att utveckla den svenska framtida hållbara produktionen av mat – en samlande plats där bönder, företagare, entreprenörer och forskare möts för att testodla, föda upp, förädla och utveckla nya livsmedel. Målet är att bidra till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara råvaror och produkter som för utvecklingen framåt.

Under 2012-2014 arbetade Madeleine med att initiera och utveckla en koncerngemensam hållbarhetsstrategi för bolagsgruppen Axel Johnson Inc i USA, samt att sedan implementera den strategin i de majoritetsägda bolagen.

Företagande som förändringskraft har varit en röd tråd även före tiden på Axfoundation, både genom det egna kommunikations- och strategiföretaget Hobo Inc, med kunder som Rättvisemärkt, LO-TCO Biståndsnämnd och SOS Barnbyar, samt genom bolaget Fair Unlimited som Madeleine grundade och drev tillsammans med fyra partners, verksamt inom fair trade och i nära samarbete med producenter i livsmedels- och hantverkssektorerna i utvecklingsländer.

Madeleine har en fil kand i psykologi från Uppsala universitet, examen från Berghs School of Communication samt studier vid IHM Business School och Företagsekonomiska Institutet.

Internationell erfarenhet från socialt arbete i Honduras.

Styrelseledamot i World Childhood Foundation, Exceptionell Råvara och skogsbolaget Tunalund Intressenter.