Hög tid att uppgradera, reparera och återvinna solceller

2024.03.27

Svenska näringslivsaktörer kraftsamlar för att ta fram ett konkret förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler kan fungera i praktiken. Foto: iStock

Svenska näringslivsaktörer kraftsamlar för att ta fram ett konkret förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler kan fungera i praktiken. Foto: iStock

Pressmeddelande 24-03-27: 2027 väntas solenergi bli världens största energikälla, men än så länge finns inget etablerat system i Sverige för att uppgradera, reparera eller återvinna solceller. En färsk utredning från Energimyndigheten pekar på en tydlig problembild med potentiellt stora mängder solpanelsskrot i framtiden. Näringslivet har tillsammans med forskare på KTH redan gått före i projektet CircSolar för att komma med förslag på konkreta lösningar.

Livslängden på en solpanel är ungefär 30 år. Idag finns det få solpaneler som är redo att återvinnas, men om 15-20 år handlar det om enorma mängder. Projektet CircSolar, som drivs av Axfoundation och initierats av Svea Solar, samlar hela värdekedjan för att ta fram ett konkret förslag på hur en nationell infrastruktur för cirkulär hantering av solpaneler kan fungera i praktiken. Lösningsförslaget ska inkludera såväl affärsmodeller som incitament- och ersättningsstrukturer, samt politiska förslag som behövs för att stödja en cirkulär utveckling för solpaneler.

Givet den stora tillväxten och intresset för solenergi är det viktigt att tänka på nästa steg, vad som händer i framtiden när många solpaneler är uttjänta. Vi tog initiativ till det här projektet då vi ser en enorm möjlighet för hela solcellsbranschen att bli cirkulär.

– Malin Cronqvist, Hållbarhetschef på Svea Solar

Inom fem år beräknas solenergi svara för 22 % av den globala kraftkapaciteten, en ökning från mindre än 1 % 2010. Foto: iStock

Inom fem år beräknas solenergi svara för 22 % av den globala kraftkapaciteten, en ökning från mindre än 1 % 2010. Foto: iStock

En solpanel består av glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly. Beståndsdelar som går att återvinna, men trots det är det lite som faktiskt tas om hand. Energimyndighetens utredning om detta lämnades in till regeringen den 26 mars och innebär ett viktigt första steg för att kartlägga situationen och de åtgärder som behövs.

Det är positivt att regeringen redan sett behovet av en mer ansvarsfull hantering av solceller. Här behövs handlingskraft från politiken med tydliga regelverk och ett tydligt producentansvar för att skapa förutsättningar för företag att förbereda sig, investera i ny teknik, nya affärsmodeller och nya processer.

– Johanna Olofsson Behrman, leder projektet CircSolar och är projektledare inom Framtidens material på Axfoundation.

Det vi gör i CircSolar är att ta fram ett förslag på en nationell lösning som kommer hela systemet till godo och som är baserad på den senaste forskningen från KTH. För att skapa systemförändring krävs att vi inkluderar flera perspektiv, som infrastruktur, teknik, affärsmodeller och policy, men också att vi inkluderar en bredd av aktörer. För det här är inget vare sig politiken eller en enskild aktör kan lösa på egen hand, här krävs bred samverkan.

– Johanna Olofsson Behrman, projektledare CircSolar, Axfoundation

Projektet sammanför forskare och näringsliv som tillsammans utforskar möjligheterna till ett cirkulärt system för solpaneler som säkerställer att framtida legala krav uppfylls, säkrar tillgång på viktiga återvunna material, minskar användningen av naturresurser, och ökar konkurrenskraften för svensk och europeisk solenergi.

Hela pressmeddelandet och bilder finns på Cision.

Fakta om solenergi och solpaneler

Om CircSolar

Projektet initierades av Svea Solar och drivs av Axfoundation. I initiativet ingår även nyckelaktörerna El-kretsen, KTH, REMONDIS och Stena Recycling. I referensgruppen ingår AxSol, INGKA Group (IKEA), SolTech Energy, The Sunshine Fund och Svensk Solenergi.

Projektet har en öppen dörr för ytterliga aktörer som vill delta i syfte att skapa förutsättningar för samverkan och systemförändring. Arbetet utförs med stöd från Vinnova.

Aktuellt inom Framtidens material

Våra projekt inom Framtidens material

Kontakt