ProPare – en global standard för digitala produktpass

Från och med år 2025 väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett digitalt produktpass - en uppsättning digitala data som är specifik för en viss produkt. Produktpassen kommer att ge tillförlitlig information om produktens innehåll och hållbarhetsprestanda under hela dess livscykel, vilket möjliggör för konsumenter och företag att göra hållbara val. Produktpassen syftar till att stimulera en hållbar produktion och konsumtion, bidra till ökad cirkularitet samt underlätta spårbarhet och transparens. För att snabba på omställningen till en hållbar utveckling och undvika fragmenterade lösningar är det viktigt att digitala produktpass bygger på globala standarder och inte hämmas av privata, låsta och icke-kompatibla lösningar.

ProPares lösning

Projektet ProPare utvecklade en prototyp som visar hur en global, standardiserad infrastruktur för digitala produktpass kan fungera i praktiken. Lösningen bygger på en uppsättning globala, öppna och konkurrensneutrala standarder och uppfyller alla de grundläggande villkor som föreslås i EU:s förordning om ekodesign för hållbara produkter (ESPR). Genom att använda ett gemensamt språk för att identifiera varje unik produkt på marknaden, och en resolver som pekar till exakt rätt datakällor, kan alla aktörer få tillgång till relevant information i realtid från flera decentraliserade källor.

ProPare har bevisat att en öppen, global, konkurrensneutral, standardiserad infrastruktur fungerar för tredjepartscertifieringar, med det nordiska miljömärket Svanen som exempel, men lösningen kan användas för att koppla alla typer av data till en produkt, oavsett bransch, företag eller produktkategori.

– Joakim Stattin, Projektledare ProPare, Axfoundation

Vad innebär produktpass för företag, beslutsfattare och leverantörer av IT-tjänster?

Produktpass för företag

Produktpass för beslutsfattare

Produktpass för leverantörer av IT-tjänster

Teknisk guide

ProPare har tagit fram en teknisk guide som syftar till att skapa förståelse för de olika beståndsdelarna i ProPares prototyp. Guiden förklarar hur projektets lösning med GS1 Sweden Resolver fungerar samt demo-appen och de olika datakällorna.

Läs mer i lösningsguiden!

Projektet ProPare

Projektet ProPare genomfördes i samarbete mellan de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige AB och Svensk Handel samt med handelsbolagen Ahlsell, Dagab, Mio och teknikutvecklaren Blue Cromos.

 Läs mer om projektet ProPare här.

FAQ om digitala produktpass

Vad är ett digitalt produktpass? Vad betyder en global och konkurrensneutral standard? Hur fungerar en resolver? Vår FAQ erbjuder snabba svar på några av de vanligaste frågorna om produktpass.

Läs vår FAQ här.

Rapport: Rekommendationer och lärdomar

Parlör för produktpass

  • Produktpass: En uppsättning digital data som är specifik för en produkt och som syftar till att synliggöra all relevant information under produktens livscykel för att på så sätt bidra till mer hållbar produktion och konsumtion. Exempel på information är produktens klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet.
  • Öppen, global och konkurrensneutral standard: En standard som vem som helst får använda, som är utformad för att fungera i alla världsdelar och där aktörer i alla länder kan delta i governance av standarden.
  • Resolverfunktion: Ett IT-system som gör att verifierad data om produkter kan överföras i realtid från en mängd olika källor till en rad olika mottagare, utan att förvanskas under vägen.
  • Demo-app: En mobilapplikation avsedd att skapa förståelse för hur den bakomliggande infrastrukturen för produktpass fungerar och hur denna kan skalas upp till fler informationselement och till fler produkter.

EU:s digitala produktpass

  • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.
  • Digitala produktpass är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv, ett ramdirektiv som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. Produktpasslagstiftningen återfinns som en del av lagförslaget Sustainable Product Inititative (SPI), som i sin tur ligger under EU:s gröna giv, vilket är ett allomfattande initiativ som syftar till att skapa ett cirkulärt och hållbart EU. Även i Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett digitalt pass för produkter.
  • Lagstiftningen förväntas implementeras tidigast 2025.

Läs mer på Svensk Handels hemsida