Ull-rapport från Filippa K

Ull-rapport från Filippa K är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation med syftet att synliggöra externa "osynliga" kostnader som miljöpåverkan under ylleplaggets livscykel.

Filippa K:s nya ullrapport synliggjorde externa "osynliga" kostnader som miljöpåverkan under ylleplaggets hela livscykel.

Filippa K:s nya ullrapport synliggjorde externa "osynliga" kostnader som miljöpåverkan under ylleplaggets hela livscykel.

Vad är det rätta priset på ull? Filippa K:s ullrapport synliggjorde externa ”osynliga” kostnader som miljöpåverkan under ylleplaggets hela livscykel. Rapporten diskuterade hur vi kan undvika ohållbara genvägar som potentiellt kan ha negativ inverkan på arbetare, djur och miljö.

Filippa K:s ullrapport publicerades på hösten 2016. 1,5 år tidigare inledde Axfoundation ett samarbete med Filippa K med syftet att genomföra en Environmental Profit and Loss Account-analys*, likt den som vi tidigare gjort om tomater och nötkött tillsammans med Axfood och Trucost. Vi ville få fram en holistisk syn på ull fibern genom att utöver hållbarhetsaspekten (koldioxidpåverkan, markanvändning, biodiversitet) och vi tittade även på djurvälfärd (mulesing av lamm) och sociala aspekter (arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter) i produktionen. I rapporten jämfördes konventionell och ekologisk ull produktion från Australien (där större delen av Filippa Ks ull kommer ifrån) med ullproduktion i Argentina, Kina, Sydafrika och Nya Zeeland.

Resultaten från rapporten ska nu implementeras i arbetet med att ta fram en ny standard, Responsible Wool Standard, som bedrivs av den globala organisationen Textile Exchange.

*Environmental profit and loss account (E P&L) är en analys av monetära värden för miljöpåverkan som orsakas av företagets hela verksamhet och aktiviteter, inklusive hela leverantörskedjan. En E P&L internaliserar externa och ”osynliga” kostnader genom att t ex redogöra för de ekosystemtjänster verksamheten är beroende av, påverkan på klimat och biodiversitet, tillgång till råmaterial osv. Det primära syftet med en E P & L är att synliggöra omfattningen av företagets negativa miljö- och klimateffekter och var i verksamheten eller leveranskedjan de inträffar. 

Våra projekt inom Framtidens material

Aktuellt inom Framtidens material