Cirkulär diagnos – en kartläggning av resursflöden

Med 1 miljon dagliga kunder och 82 miljarder i nettoomsättning är Axel Johnson ett av Nordens största företag inom handel och tjänster. Idag är materialflödena primärt linjära – så var exakt finns potentialen för cirkulära lösningar? Den frågan ställde sig Axfoundation tillsammans med Axel Johnson-koncernens bolag och tog sig an att göra en cirkulär diagnos. Kartläggningen, som avslutades 2018, har satt ett monetärt värde på viktiga resursflöden inom koncernen och identifierat resursflöden som är så pass värdefulla att de är rimliga att hitta cirkulära modeller för. Som ett resultat av diagnosen initierades ett arbete att utveckla dessa modeller.

Problem

Vårt linjära produktions- och konsumtionsmönster kommer på sikt leda till stor brist på många material. Samtidigt innebär dagens ekonomi att stora värdeförluster skapas, både materiella och monetära, när material inte tas till vara i slutet av en användningscykel. Som Sveriges ledande koncern inom dagligvaru- och detaljhandel hanterar Axel Johnson betydande materialflöden och avfallsflöden vad gäller produkter, förpackningar och emballage. De produkter och material som hanteras inom gruppen representerar tillsammans en betydande del av Sveriges totala materialvolymer. Idag är koncernen i allt väsentligt linjär, med vissa undantag, men en stor potential finns för cirkulära modeller.

Lösning

För att identifiera just de signifikanta materialflödena inom bolagen som idag resulterar i avfallsflöden genomförde Axfoundation tillsammans med koncernen en cirkulär diagnos under 2018. Kartläggningen gav en översiktlig bild av de materialflöden som idag utgör avfall och som i ett nästa steg kan analyseras utifrån ett värdeperspektiv.

”Syftet var att identifiera betydande materialflöden inom bolagen som idag är linjära och därmed resulterar i avfallsflöden och där det finns potential för cirkulära lösningar. Vi ville identifiera såväl hållbarhetsnytta som affärsnytta och hitta synergier mellan bolagen.”

Vår insats

Kartläggningen genomfördes av Axfoundation tillsammans med Axel Johnson AB och bolagen i koncernen. Arbetet föregicks av att Axfoundation under 2017 initierade ett antal pilotprojektet i syfte att identifiera och testa cirkulära modeller. Ambitionen var att hitta möjligheter inom Axel Johnson-koncernen där ett bolagens avfall kan komma att bli ett annat bolags resurs, och därmed i högre grad ta vara på det värde som olika materialflöden har. Efter ett antal framgångsrika pilotprojekt tog en övergripande kartläggning av flödena vid.

Resultat

Kartläggningen har satt ett monetärt värde på viktiga resursflöden inom koncernen och identifierat resursflöden som är så pass värdefulla att de är rimliga att hitta cirkulära modeller för. Nu pågår arbetet med att utveckla dessa modeller.

Ett antal områden har identifierats som prioriterade med stor potential för synergier. Det rör områden kring cirkulära material och materialsystem (särskilt plast), förpackningar och cirkulära affärsmodeller.

Ta del av fler resultat i Axfoundations Resultatrapport 2020

0

miljoner ton material (produkter, emballage och förpackningar) hanteras årligen av Axel Johnson koncernens bolag.

0

procent av materialet utgörs av livsmedel.

0

procent är återvinningsbart material som plast, papper / wellpapp / papp, stål, aluminium och textilier.

0

miljarder kronor är det totala materialvärdet för de återvinningsbara materialen

Partners

Material Economics, Axel Johnson AB, Bolagen inom Axel Johnson-koncernen

Våra projekt inom Framtidens material

Kontakt