Från avfall till mode

Hur kan det ena företagets avfall bli det andra företagets insatsvara? I projektet "Från avfall till mode" som pågick 2018 – 2021 utforskade Axfoundation, Axel Johnson International och Filippa K möjligheterna att skapa en cirkulär modell för polyester. Spännband och lyftslingor från tung industri fick ett nytt liv i modeindustrin i en framgångsrik pilot. Uppskalningen visade sig vara en utmaning men resulterade i värdefulla insikter om hinder och möjligheter för cirkulära materialflöden och affärsmodeller.

Från avfall till mode: Istället för att bränna spännbanden som består av 100 procent polyester, kan de återvinnas till PET-pellets som kan användas till exempelvis knappar.

Från avfall till mode: Istället för att bränna spännbanden som består av 100 procent polyester, kan de återvinnas till PET-pellets som kan användas till exempelvis knappar.

Problem

Plast har blivit en av de största miljöutmaningarna i vår tid. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan på detta mycket funktionella och billiga material, men tyvärr är de flesta av produktions- och konsumtionsmönstren av plast linjära. Bara i Sverige genereras årligen omkring 1,6 miljoner ton plastavfall. Mindre än 10 procent av plasten återanvänds. Resten eldas upp och orsakar 6 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Samtidigt bedömer forskare att vi överskridit de planetära gränserna för plast och kemikalier. Cirkulära affärsmodeller och nya vägar för ökad materialåtervinning spelar en allt viktigare roll för att tillgodose framtida behov och samtidigt ta itu med det växande problemet med plastavfall.

Vår lösning

I projektet ”Från avfall till mode” undersöktes möjligheten att ta ett företags avfall – spännband från Axel Johnson International – och förvandla dem till ett annat företags insatsvara – polyester till Filippa K. I ett pilotprojekt tillsammans med Filippa Ks polyesterleverantör testades mekanisk återvinning av spännbanden. Parallellt ingick projektgruppen i forskningsprojektet Chemically recycled PET and polyester as raw material for additive and new polymers lett av RISE där kemisk återvinning av materialströmmen testades.

Ytterligare en möjlighet som undersöktes var att använda sig av en digital marknadsplats för andrahandsmaterial för att komma i kontakt med potentiella köpare på den europeiska marknaden som skulle kunna nyttja materialflödet i sin produktion.

Från avfall till mode ingick även som fallstudie i forskningsprojektet Smarta Loopar som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet utforskades hinder och möjligheter för insamling av mindre, men renare flöden av plast och textil för att möjliggöra en hög kvalitet och spårbarhet av materialet.

Resultat

Tillsammans med Filippa K:s polyesterleverantör utvecklade projektet ett framgångsrikt ”proof of concept” under 2018; spännband blev till knappar och spännen genom mekanisk återvinning. I den mekaniska återvinningen bryts inte plasten ner utan smälts och omformas till en ny produkt. De PET-pellets som utvanns av materialströmmen användes i nästa steg för tillverkning av knappar och spännen mindre skala för Filippa Ks, samt testas i textilproduktion. Pilotprojektet genomfördes i liten skala och lyckades visa potentialen för en cirkulär lösning där spännbanden och lyftslingorna från industrin var möjliga att återvinna och återföras i en textil värdekedja. Fördelar med mekanisk återvinning är bland annat att processen generellt är mindre energikrävande och har lägre klimatpåverkan än kemisk återvinning då det kräver färre steg för att få tillbaka materialet i användningsfasen.

I forskningsprojektet där kemisk återvinning av materialströmmen testades bröts plastpolymererna upp till mindre molekyler som sedan kunde användas för att tillverka ny plast. De initiala testerna visade lovande resultat och med den starka utvecklingen av kemisk återvinning i Europa så kan det på sikt resultera i möjligheter till storskalig kemisk återvinning av materialet. Fördelarna med kemisk återvinning är att den möjliggör återvinning av komplexa och kontaminerade plaster och ger ett cirkulärt flöde där materialets kvalitet bibehålls.

I ett försök att komma i kontakt med möjliga köpare på den europeiska marknaden som skulle kunna nyttja materialflödet i sin produktion testades en digital marknadsplats för andrahandsmaterial. Begränsningar i plattformens design gjorde skapandet av produktpass för materialströmmarna tidkrävande och komplex. Tillsammans med indikationer på att urvalet av möjliga köpare troligtvis skulle vara mycket begränsat gjorde att vi valde att inte gå vidare till nästa steg i processen.

När möjligheten till uppskalning från framgångsrika pilotprojekt till en cirkulär affärsmodell i industriell skala undersöktes identifierades ett antal utmaningar. Ett av de största hindren var svårigheten att hitta en aktör med rätt teknik och kapacitet för att i industriell skala återvinna slitstark polyester. Ytterligare en utmaning var att identifiera potentiella köpare av det återvunna materialet inom Sveriges eller Europas gränser. Långa transporter av det insamlade materialet begränsar i många fall både de ekonomiska och miljömässiga vinsterna. Lönsamhetsanalyser och utredningar av miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv kan därför utgöra viktiga beslutsunderlag.

Från avfall till mode ingick som fallstudie i forskningsprojektet Smarta Loopar, lett av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet utforskades möjligheterna för insamling av mindre, men renare flöden av plast och textil för att möjliggöra en hög kvalitet och spårbarhet av materialet. När de olika fallstudierna analyserats blev det tydligt att många aktörer stod inför liknande utmaningar för att utveckla och skala upp cirkulära lösningar. Projektgruppen, bestående av representanter från både akademi, offentlig sektor och näringsliv summerade tillsammans de främsta hindren och lösningarna för att skapa mindre men renare flöden av plast och textil i syfte att möjliggöra återvinning i ett cirkulärt och giftfritt system.

I ett nästa steg fortsätter dialogen med aktörer som kan utgöra möjliga samarbetspartners i ett cirkulärt system för polyester samt bevakning av bland annat återvinningsteknik, infrastruktur och policy som kan påverka utvecklingen framåt.

Ta del av fler resultat i Axfoundations Resultatrapport 2020

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi