ProPare – en global standard för digitala produktpass

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett digitalt produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata under produktens hela livscykel. ProPare-projektet har utvecklat en lösningsprototyp för den underliggande infrastrukturen för sådana digitala produktpass. Lösningen baseras på en uppsättning öppna, konkurrensneutrala och globala standarder och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av produktinformation och hållbarhetsdata till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. ProPare-projektet bedrivs i bred samverkan mellan de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige och den globala standardiseringsorganisationen GS1, samt handelsföretag, varumärkesägare och teknikutvecklare.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppna, globala konkurrensneutrala standarder.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppna, globala konkurrensneutrala standarder.

Problem

Konsumenter liksom inköpare behöver ha tillgång till korrekt produktinformation i realtid. Det är en förutsättning för att deras val ska kunna bidra till EU:s klimatmål och en cirkulär omställning. Men idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. För lite produktinformation finns tillgänglig vid köptillfället, och den information som finns är inte alltid tillförlitlig. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att varumärkesägare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.

Webinar: Digitala produktpass – kommande EU-lagstiftning och ProPares praktiska lösning

Missade du webinaret? Se det här och få en lägesrapport kring digitala produktpass, EU:s kommande lagstiftning samt lanseringen av ProPares lösningsprototyp som visar hur en global, standardiserad infrastruktur för digitala produktpass kan fungera i praktiken.

Enhetlig standardiserad infrastruktur framför fragmenterade lösningar

För att snabba på omställningen till en hållbar utveckling och undvika fragmenterade lösningar är det viktigt att digitala produktpass bygger på öppna, globala, konkurrensneutrala standarder. Utvecklingen mot en sådan enhetlig och konkurrensneutral infrastruktur riskerar dock hämmas genom privata, låsta och icke-kompatibla lösningar, så att suboptimering uppstår och transparensen och tillgängligheten riskerar att gå förlorad.

”Vår enda konkurrent i ProPare är den ohållbara produktionen. Vi samarbetar brett över branscher och sektorer för att visa vägen till en praktisk lösning för digitala produktpass som är generisk, passar lagstiftningen och fungerar på lång sikt.” – Viveka Risberg, Axfoundation

Lösning

Projektet ProPare satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Grunden för lösningen är en uppsättning öppna och konkurrensneutrala standarder; ett gemensamt språk används för att identifiera varje enskild unik produkt på marknaden, och en resolver dirigerar användaren till rätt datakällor. Detta gör att alla aktörer – såväl leverantörer och återförsäljare som myndigheter och konsumenter – kan få tillgång till relevant, uppdaterad produktdata i realtid från flera, decentraliserade källor – oavsett bransch, företag eller produktkategori.

”För att vi 2025 framgångsrikt ska kunna skicka produktinformation mellan varandra, oavsett bransch, leverantör eller produkt, behövs en grundläggande global, konkurrensneutral infrastruktur för produktpass. Det vill vi skapa genom att använda existerande teknik på ett nytt sätt.” – Staffan Olsson, GS1 Sweden

ProPare satsar på att bygga en öppen infrastruktur för digitala produktpass där alla aktörer kan få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

ProPare satsar på att bygga en öppen infrastruktur för digitala produktpass där alla aktörer kan få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

För att ge ett konkret exempel på hur en infrastruktur för digitala produktpass kan skapas och vidareutvecklas, väljer projektet att skapa en demo-app där tredjepartscertifieringar (Typ 1 miljömärkning, ISO 14024) kopplas till produktidentiteter och kan visas i realtid för olika aktörer. I ett nästa steg kan vilken information som helst kopplas till en produkt och visa alltifrån grundläggande data om produktens egenskaper, till komplexa hållbarhetsdata om exempelvis återvinningsbarhet, klimatpåverkan vid produktionen och komponenters innehåll.

Vad innebär produktpass för företag, beslutsfattare och leverantörer av IT-tjänster?

Produktpass för företag

 

Produktpass för beslutsfattare

 

Produktpass för leverantörer av IT-tjänster

Vår insats

Genom den praktiska lösningen vill vi accelerera och stärka förutsättningar för digitala produktpass. Tillsammans vill vi visa lagstiftare och näringsliv vägen mot säker produktinformation och öka takten i omställningen till en hållbar produktion och konsumtion.

”Genom att koppla tredjepartscertifieringar, med det nordiska miljömärket Svanen som exempel, till produktidentiteter ger ProPare ett konkret exempel på hur ett digitalt system för produktpass kan fungera i praktiken.” – Jonas Oldmark, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman)

Frågor och svar om produktpass

Vad gör projektet ProPare? Vad menas med öppen, global och konkurrensneutral standard? Vad är en resolverfunktion? I vår FAQ ger vi snabba svar på några av de vanligaste frågorna om produktpass.

Här hittar du frågor och svar om produktpass.

 

Rapport: Rekommendationer och lärdomar

Partners

Styrgruppen består av Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman) samt Svensk Handel. Företagspartners i projektet är dagligvaruhandel, mode, möbler och generell detaljhandel med aktörer som Axfood/Dagab, Ahlsell och Mio samt teknikutvecklaren Blue Cromos som står för app-utvecklingen.

”Den här lösningen är bra för svensk industri och svenskt näringsliv. Genom standardiserade globala produktpass kan vi snabba på omställningen till en hållbar utveckling.” – Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Parlör för produktpass

  • Produktpass: En uppsättning digital data som är specifik för en produkt och som syftar till att synliggöra all relevant information under produktens livscykel för att på så sätt bidra till mer hållbar produktion och konsumtion. Exempel på information är produktens klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet.
  • Öppen, global och konkurrensneutral standard: En standard som vem som helst får använda, som är utformad för att fungera i alla världsdelar och där aktörer i alla länder kan delta i governance av standarden.
  • Resolverfunktion: Ett IT-system som gör att verifierad data om produkter kan överföras i realtid från en mängd olika källor till en rad olika mottagare, utan att förvanskas under vägen.
  • Demo-app: En mobilapplikation avsedd att skapa förståelse för hur den bakomliggande infrastrukturen för produktpass fungerar och hur denna kan skalas upp till fler informationselement och till fler produkter.

EU:s digitala produktpass

  • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.
  • Digitala produktpass är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv, ett ramdirektiv som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. Produktpasslagstiftningen återfinns som en del av lagförslaget Sustainable Product Inititative (SPI), som i sin tur ligger under EU:s gröna giv, vilket är ett allomfattande initiativ som syftar till att skapa ett cirkulärt och hållbart EU. Även i Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett digitalt pass för produkter.
  • Lagstiftningen förväntas implementeras tidigast 2025.

Läs mer på Svensk Handels hemsida

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion