ProPare – en global standard för digitala produktpass

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att alla produkter har ett produktpass. Dessa ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata - ner till minsta komponent. Nu satsar projektet ProPare på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Lösningen baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard och ska i förlängningen kunna användas för att koppla all typ av data till produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori. ProPare görs i bred samverkan mellan Axfoundation, Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, den globala standardiseringsorganisationen GS1 samt handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och teknikutvecklare.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppen, global, konkurrensneutral standard.

Digitala produktpass ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata om produkter i realtid, oavsett bransch eller produktkategori. För att lyckas krävs att den underliggande lösningen bygger på en öppen, global, konkurrensneutral standard.

Problem

Konsumenter och inköpare behöver ha tillgång till korrekt produktinformation i realtid. Det är en förutsättning för att deras val ska kunna bidra till EU:s klimatmål och en cirkulär omställning. Men idag är det svårt för konsumenter och inköpare att göra hållbara val. För lite produktinformation finns tillgänglig vid köptillfället, och den information som finns är inte alltid tillförlitlig. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.

Webinar: Digitala produktpass – så förbereder sig Sverige

I det här webinaret får du en lägesrapport om några olika projekt inom produktpass som just nu drivs i Sverige. Du kommer också få en bättre förståelse för vilka möjligheter digitala produktpass erbjuder och vad du som varumärkesägare behöver börja tänka på och förbereda under de närmaste åren, i väntan på den nya EU-lagstiftningen. Sessionen avslutas med handfasta råd till dig som är intresserad av att ta steget vidare.

Enhetlig standard framför fragmenterade lösningar

För att snabba på omställningen till en hållbar utveckling och undvika fragmenterade lösningar är det viktigt att digitala produktpass bygger på en öppen, global, konkurrensneutral standard. Utvecklingen mot en sådan enhetlig och konkurrensneutral standard riskerar dock hämmas genom privata, låsta och icke-kompatibla lösningar, så att suboptimering uppstår och transparensen och tillgängligheten riskerar att gå förlorad.

”Vår enda konkurrent i ProPare är den ohållbara produktionen. Vi samarbetar brett över branscher och sektorer för att visa vägen mot en praktisk lösning för digitala produktpass som är generisk, passar lagstiftningen och fungerar på lång sikt.” – Viveka Risberg, Axfoundation

Lösning

Projektet ProPare satsar på att utveckla den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass. Grunden är en resolverfunktion baserad på en öppen, konkurrensneutral och global standard. Genom en öppen infrastruktur kan alla aktörer – såväl leverantörer och återförsäljare som myndigheter och konsumenter – få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter, oavsett bransch, företag eller produktkategori.

”För att vi 2025 framgångsrikt ska kunna skicka produktinformation mellan varandra, oavsett bransch, leverantör eller produkt, behövs en grundläggande global, konkurrensneutral infrastruktur för produktpass. Det vill vi skapa genom att använda existerande teknik på ett nytt sätt.” – Staffan Olsson, GS1 Sweden

ProPare satsar på att bygga en öppen infrastruktur där digitala produktpass där kan alla aktörer få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

ProPare satsar på att bygga en öppen infrastruktur där digitala produktpass där kan alla aktörer få trovärdig hållbarhetsdata i realtid om produkter.

För att ge ett konkret exempel på hur en infrastruktur för digitala produktpass kan skapas och vidareutvecklas, väljer projektet att skapa en demo-app där tredjepartscertifieringar (Typ 1 miljömärkning, ISO 14024) kopplas till produktidentiteter och kan visas i realtid för olika aktörer. I ett nästa steg kan vilken information som helst kopplas till en produkt och visa alltifrån grundläggande data om produktens egenskaper, till komplexa hållbarhetsdata om exempelvis återvinningsbarhet, klimatpåverkan vid produktionen och komponenters innehåll.

”Genom att koppla tredjepartscertifieringar, med det nordiska miljömärket Svanen som exempel, till produktidentiteter ger ProPare ett konkret exempel på hur ett digitalt system för produktpass kan fungera i praktiken.” – Jonas Oldmark, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman)

Vår insats

Genom den praktiska lösningen vill vi accelerera och stärka förutsättningar för digitala produktpass som baseras på en öppen, konkurrensneutral och global standard. Tillsammans vill vi visa lagstiftare och näringsliv vägen mot säker produktinformation och öka takten i omställningen till en hållbar produktion och konsumtion.

Satsningen görs i samverkan mellan Axfoundation, handelsföretag, varumärkesägare, producenter, tredjepartscertifierare och den globala standardiseringsorganisationen GS1. En organisation för förvaltning kommer att skapas för vidareutveckling om lösningen blir lyckad.

”Den här lösningen är bra för svensk industri och svenskt näringsliv. Genom standardiserade globala produktpass kan vi snabba på omställningen till en hållbar utveckling.” – Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Partners

Styrgruppen består av Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige AB (Svanen och EU-blomman) samt Svensk Handel. Företagspartners i projektet är dagligvaruhandel, mode, möbler och generell detaljhandel med aktörer som Axfood/Dagab, Ahlsell och Mio samt teknikutvecklaren Blue Cromos som står för app-utvecklingen.

Parlör för produktpass

  • Produktpass: En uppsättning digital data som är specifik för en produkt och som syftar till att synliggöra all relevant information under produktens livscykel för att på så sätt bidra till mer hållbar produktion och konsumtion.
  • Öppen, global och konkurrensneutral standard: En standard som vem som helst får använda, som är utformad för att fungera i alla världsdelar och där aktörer i alla länder kan delta i governance av standarden.
  • Resolverfunktion: Ett IT-system som gör att verifierad data om produkter kan överföras i realtid från en mängd olika källor till en rad olika mottagare, utan att förvanskas under vägen.
  • Demo-app: En mobilapplikation avsedd att skapa förståelse för hur den bakomliggande infrastrukturen för produktpass fungerar och hur denna kan skalas upp till fler informationselement och till fler produkter.

EU:s digitala produktpass

  • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på så kallade digitala produktpass för alla produkter som sätts på den europeiska marknaden. Produktpasset syftar till att öka spårbarheten och underlätta en cirkulär ekonomi genom att tillverkare måste dela med sig av olika hållbarhetsdata för sina produkter.
  • Produktpass är ett resultat av översynen av EU:s ekodesigndirektiv, ett ramdirektiv som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. Produktpasslagstiftningen återfinns som en del av lagförslaget Sustainable Product Inititative (SPI), som i sin tur ligger under EU:s gröna giv, vilket är ett allomfattande initiativ som syftar till att skapa ett cirkulärt och hållbart EU. Även i Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslås ett digitalt pass för produkter.
  • Lagstiftningen förväntas implementeras tidigast 2025.
    Ta reda på mer på svenskhandel.se

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion