Antibiotika till apelsiner?

2021-12-14

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktion. I dag har många organisationer kunskap om den omfattande, globala användningen av antibiotika inom djurhållning, och arbetar också aktivt för att minska den. Mindre välkänt däremot är att antibiotika och andra antimikrobiella medel i viss utsträckning även används inom växtodling, till exempel för grödor som äpplen, päron, apelsiner, ris och tomat. Nu har Axfoundation sammanställt relevant forskning och global statistik kring läget idag, med ambitionen att både öka kunskapen inom området, och ta in nya infallsvinklar i frågan.

Antimikrobiella ämnen används på flera olika växter runt om i världen, exempelvis apelsiner, äpplen, päron, ris, tomat och bönor.

Antimikrobiella ämnen används på flera olika växter runt om i världen, exempelvis apelsiner, äpplen, päron, ris, tomat och bönor.

”Vi har summerat ett antal vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar och information utifrån kontakter med kunniga personer från myndigheter, akademier och branschorganisationer. Vi hoppas att sammanställningen ska väcka frågor och ge nya insikter. Viktigt att ha med sig är att den här sammanställningen inte är heltäckande, i stället välkomnar vi ytterligare fakta och infallsvinklar i frågan.” – Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation

Dokumentation och system för övervakning saknas

Sammanställningen pekar på brister i det aktuella forskningsläget. Medan studier rörande antimikrobiella ämnen inom human- och djurmedicin har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, är det få studier som har tittat på hur användningen ser ut på växter och grödor.

”Vi har hittat ett fåtal studier som kartlägger användningen av antimikrobiella ämnen inom växtodlingen globalt, men det är svårt att få en bild över området, inte minst eftersom det är så få länder som dokumenterar och övervakar användningen.” – Maria Smith

Låg kunskap om påverkan på människor, djur och miljö

En undersökning av FN:s Food and Agriculture Organization (FAO), World Organisation for Animal Health (OIE) och World Health Organization (WHO) visar att knappt 40% av de svarande länderna har ett övervakningssystem för att samla in och rapportera den totala mängden bekämpningsmedel, inklusive antimikrobiella ämnen, som säljs eller används på nationell nivå. Detta står i stark kontrast mot att 56% av länderna har ett nationellt övervakningssystem för antibiotikaförsäljning inom humanvård och 63% inom djursjukvård.

”Det vi kan se i flera studier är att antimikrobiella ämnen används på flera olika växter runt om i världen. Det är alltifrån äpplen, päron, citrusfrukter till ris, tomat och bönor, det vill säga grödor som vi frekvent importerar till Sverige. Antibiotika kan både sprayas över grödorna, eller injiceras med sprutor i stammen, men exakt hur detta påverkar människor, djur och miljön är relativt lite undersökt.” – Maria Smith

7 vanliga antimikrobiella ämnena till växter är viktiga läkemedel för människor

Det finns idag en stor oro över användningen av antimikrobiella ämnen inom jordbruket på grund av risken för ökad utveckling och spridning av resistenta bakterier till människor och djur. Hittills har den största oron varit baserad på användningen inom djurhållningen medan användningen inom växtodling i stort sett inte kommenterats. Orsakerna bakom detta kan vara flera. Möjligen beror det på att användningen hittills bedömts vara mycket låg i jämförelse med mängderna som används i djurhållning, men det finns också indikationer på att det medicinska samfundet inte varit medvetna om användning i detta avseende.

”Det behövs helt klart tydligare bild av läget för att kunna göra en adekvat bedömning av risk och för att företag ska ha möjlighet att målinriktat kunna arbeta med frågan i sitt inköpsarbete. Det vi däremot ser utifrån befintliga studier är att flera av de vanligaste antimikrobiella ämnena som använda till växter klassar WHO som viktiga läkemedel för människor. Det finns en risk i det, men utan tillförlitlig statistik är det svårt att bedöma hur allvarligt det är.” – Maria Smith

Om sammanställningen

Axfoundation har sammanställt relevant forskning inom området i syfte att ge en tydligare bild över användningen av antimikrobiella ämnen inom växtodlingen globalt.

Sammanställningen är inte heltäckande, men inkluderar bland annat rapporter från olika myndigheter, ett 10-tal vetenskapliga artiklar inom området, en genomgång av nyhetsartiklar och hemsidor samt kontakt med ett 10-tal personer från myndigheter, akademier och branschorganisationer.

Axfoundation välkomnar input och andra infallsvinklar för att komplettera materialet med ny forskning och data inom området.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Aktuellt inom antibiotika

Aktuellt inom Framtidens mat

Våra projekt inom Framtidens mat