Klimatstöd för leverantörer

Ett företags leverantörskedja står för 75 % av växthusgasutsläppen. Det här känner de flesta företag till och lägger stora resurser på att mäta och reducera utsläppen i leverantörsled. En utmaning är låg spårbarhet och olika mätetal. En annan är bristande kompetens hos leverantörsföretagen, som avkrävs utsläppsdata men inte ännu har satt egna mål och strategier för minskade utsläpp. I det glappet såg Axfoundation ett behov av kompetensöverföring, kapacitetsbyggande på leverantörssidan och tydligare kravställan från köpande företag. I samarbete med Exponential Roadmap Initiative utvecklar Axfoundation ett digitalt klimatstöd som riktar sig till olika typer av leverantörer i olika länder.

Problem

För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1.5 grader, måste de globala växthusgasutsläppen halveras till 2030 med startpunkt 2020 och nå nettoutsläpp noll 2050. Det innebär att arbetet med utsläppsminskningar måste accelerera dramatiskt. Bland annat bör företag och offentliga upphandlare ställa tydligare krav på sina leverantörer. Leverantörsföretagen måste i sin tur vara redo att ställa om till klimatsmarta processer och förnybar energi. Det kräver en beredskap och ett klimatledarskap i leverantörsled som saknas idag hos många små och medelstora producenter av kläder, prylar, mat, elektronik, husgeråd, byggvaror och andra produkter.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

Konsumtionens roll

I den historiska blinkning som utgör antropocen, människans tidsålder, har produktionen av livsmedel och produkter lett till utsläpp, avfall, överuttag av naturresurser och klimatpåverkan.

Tre femtedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från hushållen, resten kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion utgörs av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter upphandlar. Investeringar är utsläpp kopplade till inköp av byggnader, maskiner, föremål och lagerinvesteringar.

Växthusgasutsläppen klassificeras i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet, den internationella redovisningsstandarden för regeringar, företag och organisationer. Tre fjärdedelar av företags växthusgasutsläpp sker i scope 3, det vill säga i produktions- och konsumentled.

Scope 1, 2 och 3

  • Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över, exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från elektricitet, exempelvis förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför verksamhetens gränser. Utsläppen delas ofta upp i så kallade uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.Exempel på uppströms utsläpp är materialförbrukning, affärsresor, produktion av utrustning.

    Exempel på nedströms utsläpp är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

 

Tillsammans utvecklar vi ett digitalt klimatstöd för företag och deras leverantörer.

Tillsammans utvecklar vi ett digitalt klimatstöd för företag och deras leverantörer.

Vår insats

För att skynda på utsläppsminskningarna i leverantörsled utvecklar Axfoundation ett digitalt klimatutbildningsverktyg för leverantörsföretag. Arbetet bygger på en rad lärdomar från en förstudie samt en kartläggning av nuvarande digitala klimatverktyg, utförd av masterstudenter på KTH under hösten 2021. Studierna visade på en bristande klimatkompetens hos leverantörsföretag samt en avsaknad av kompetenshöjande verktyg som utgår från leverantörens perspektiv. Vår insats är en generisk utbildning som ska fungera för små och stora leverantörer i olika branscher och länder. Verktyget ska bli öppet och finnas tillgängligt på SME Climate Hub sommaren 2022. Det riktar sig till leverantörer men är lämpligt för köpande företag och offentliga upphandlare att sprida till sina leverantörer i samband med kravställan om ett aktivt klimatarbete och mätbara utsläppsminskningar.

Vår lösning

Axfoundation utvecklar ett digitalt, branschöverskridande leverantörsstöd som i första hand har som syfte att informera, motivera och utbilda leverantörer i linje med 1.5-gradersmålet, Business Playbook och SBT. Utbildningen blir generisk och ska rikta sig till stora och små fabriker samt producenter i olika branscher och länder.

“Vi vill motivera leverantörsföretag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål och få igång sitt klimatarbete. För att ytterligare accelerera utsläppsminskningarna släpper vi verktyget fritt för alla att använda.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation.

Det nära samarbetet med Exponential Roadmap Initaitive skapar närhet till FN:s Race to ZeroSME Climate Hub och Supply Chain Leaders, som samlar praktiker, experter och metoder som bygger på den senaste vetenskapen.

Partners

Projektet drivs av Axfoundation och Exponential Roadmap Initiative tillsammans med AxfoodKicks, Martin & Servera och Svensk Handel. Klimatutbildningen utvecklas tillsammans med den finska byrån AskKauko.

Updates within Sustainable Production and Consumption

Projects within Sustainable Production and Consumption