Klimatstöd för leverantörer

Ett företags värdekedja står för 65-95 % av växthusgasutsläppen. De stora utsläppsminskningarna måste ske i leverantörsled. Kunskapsnivån bland leverantörer i olika branscher och länder är väldigt olika, liksom resurser och incitament att ställa om. Fler och fler leverantörer avkrävs numera utsläppsdata fast de ännu inte har satt egna mål och strategier för minskade utsläpp. I det glappet såg Axfoundation ett behov av kunskapshöjning på leverantörssidan, tydligare kravställan från köpande företag, vetenskapligt baserad och lättbegriplig information och tips om investeringsstöd till leverantörer. I samarbete med experter, detaljhandelsföretag och deras leverantörer har vi utvecklat ett klimatutbildningsverktyg som riktar sig till företag som är i början av sitt klimatarbete. Nu kan alla företag som vill gå en crash-course för att minska växthusgasutsläpp göra det – gratis, online.

Problem

För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1.5 grader, måste de globala växthusgasutsläppen halveras till 2030 med startpunkt 2020 och nå nettoutsläpp noll 2050. Det innebär att arbetet med utsläppsminskningar måste accelerera dramatiskt. Bland annat bör företag och offentliga upphandlare ställa tydligare krav på sina leverantörer. Leverantörsföretagen måste i sin tur vara redo att ställa om till klimatsmarta processer och förnybar energi. Det kräver en beredskap och ett klimatledarskap i leverantörsled som saknas idag hos många små och medelstora producenter av kläder, prylar, mat, elektronik, husgeråd, byggvaror och andra produkter.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

Konsumtionens roll

I den historiska blinkning som utgör antropocen, människans tidsålder, har produktionen av livsmedel och produkter lett till utsläpp, avfall, överuttag av naturresurser och klimatpåverkan.

Tre femtedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från hushållen, resten kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion utgörs av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter upphandlar. Investeringar är utsläpp kopplade till inköp av byggnader, maskiner, föremål och lagerinvesteringar.

Växthusgasutsläppen klassificeras i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet, den internationella redovisningsstandarden för regeringar, företag och organisationer. 65-95% av företags växthusgasutsläpp sker i scope 3, det vill säga i produktions- och konsumentled.

Scope 1, 2 och 3

  • Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över, exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från elektricitet, exempelvis förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför verksamhetens gränser. Utsläppen delas ofta upp i så kallade uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.Exempel på uppströms utsläpp är materialförbrukning, affärsresor, produktion av utrustning.

    Exempel på nedströms utsläpp är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

 

Vår insats

För att skynda på utsläppsminskningarna i leverantörsled har Axfoundation i samarbete med Axfood, Kicks, Martin & Servera och Svensk Handel utvecklat ett digitalt klimatutbildningsverktyg för leverantörsföretag. Det lanserades i juni 2022 och går att nå med ett enkelt klick. Projektet bygger på en rad lärdomar från en förstudie under 2021 som gav vid handen att öppna, generiska klimatutbildningar för leverantörer inte fanns på marknaden, varken i Sverige eller globalt. Förstudien visade också en stor variation i både kompetens och ledarskap i klimatfrågan hos leverantörsföretag, särskilt i Asien. Många kände inte till att köpande företag planerar fasa ut fossilbaserad produktion till 2030, andra menade att de inte hade några växthusgasutsläpp alls. Samtidigt finns stora leverantörsföretag som ligger i framkant och samarbetar nära sina kunder för en systematisk utfasning av fossildriven energi. Vår insats blev en generisk utbildning som fungerar för små och stora leverantörer i olika branscher och länder. Verktyget riktar sig till leverantörer och är lämpligt för köpande företag och offentliga upphandlare att sprida till sina leverantörer i samband med kravställan om ett aktivt klimatarbete och mätbara utsläppsminskningar.

Verktyget finns gratis på https://www.climateeducationtool.com/

Verktyget finns gratis på https://www.climateeducationtool.com/

Vår lösning

Det digitala, branschöverskridande utbildningsverktyget är baserat på vetenskapligt satta klimatmål och syftar till halverade växthusgasutsläpp varje decennium till nettonollutsläpp 2050. Utbildningen har i första hand syftet att informera, motivera och utbilda leverantörer i linje med 1.5-gradersmålet, Business Playbook och SBT. Verktygets innehåll är generiskt och fungerar inom textil, mat, non-food, elektronik och industri. Det riktar sig till små och medelstora leverantörer i alla led globalt. Inne i verktyget finns en interaktiv frågelista som resulterar i en konkret att göra-plan. Här finns också goda exempel, referenser och tips. Användaren kan bjuda in underleverantörer eller andra företag att göra samma utbildning sker genom ett klick. All data stannar hos användaren.

“Vi vill motivera leverantörsföretag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål och få igång sitt klimatarbete. För att ytterligare accelerera utsläppsminskningarna är utbildningen fri och öppen för alla att använda.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation.

Det nära samarbetet med Exponential Roadmap Initaitive skapar närhet till FN:s Race to ZeroSME Climate Hub och Supply Chain Leaders, som samlar praktiker, experter och metoder som bygger på den senaste vetenskapen.

Partners

Projektet har initierats och drivits av Axfoundation med stöd av Exponential Roadmap Initiative. I projektgruppen: AxfoodKicks, Martin & Servera och Svensk Handel. Klimatutbildningsverktyget är utvecklat av Impact OS by AskKauko, ett finskt företag specialiserat på visuell hållbarhetskommunikation.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion