Klimatstöd för leverantörer

Större företag har kommit långt i både målsättning och åtgärder för minskade direkta och indirekta växthusgasutsläpp från sin egen verksamhet, det vill säga scope 1 och 2. Men de största utsläppen är ofta indirekta och finns i värdekedjan. De är svårare att påverka och det saknas ibland såväl kunskap och incitament som insyn och krav. För att accelerera klimatarbetet i scope 3 har Axfoundation inlett ett strategiskt samarbete med Exponential Roadmap Initiative. Tillsammans med flertalet bolag i olika branscher utvecklar vi under 2021 ett digitalt klimatstöd som syftar till att stödja såväl köpande företag som leverantörer i klimatarbetet.

Problem

För att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1.5 grader, måste de globala växthusgasutsläppen halveras till 2030 med startpunkt 2020 och nå nettoutsläpp noll 2050. Näringslivets roll är viktig och scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

Av Sveriges konsumtionsbaserade utsläppen står privat konsumtion för två tredjedelar, offentlig konsumtion och investeringar för en tredjedel. Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är mer än tio gånger högre än den långsiktigt hållbara nivån. I takt med att vår konsumtion måste minska och bli hållbar, behöver företag ställa om till klimatsmarta processer och affärsmodeller. Det arbetet måste accelerera dramatiskt, särskilt i produktionen där utsläppen är som störst.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

The Carbon Law innebär en halvering av de globala utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Scope 3 är nyckeln till den radikala klimatavtrycksminskning som är nödvändig.

Klimatförändringar och näringslivets roll

I den historiska blinkning som utgör antropocen, människans tidsålder, betalar planetens ekosystem ett högt pris för våra materiella framsteg. Produktionen av livsmedel och produkter har lett till utsläpp, avfall, överuttag av naturresurser och klimatpåverkan. Arter dör i en allt snabbare takt, den globala medeltemperaturen stiger och effekterna blir mer akuta för varje år; bränder, översvämningar, extremväder och smältande glaciärer.

Företag har en central roll att spela för att minska växthusgasutsläppen. Växthusgasutsläppen klassificeras i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet, den internationella redovisningsstandarden för regeringar, företag och organisationer. Majoriteten av företagets växthusgasutsläpp utgörs av scope 3.

Scope 1, 2 och 3

  • Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över, exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från elektricitet, exempelvis förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp som sker utanför verksamhetens gränser. Utsläppen delas ofta upp i så kallade uppströms och nedströms utsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.

    Exempel på uppströms utsläpp är materialförbrukning, affärsresor, produktion av utrustning.

    Exempel på nedströms utsläpp är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

Tillsammans utvecklar vi ett digitalt klimatstöd för företag och deras leverantörer.

Tillsammans utvecklar vi ett digitalt klimatstöd för företag och deras leverantörer.

Vår insats

Axfoundation har inlett ett strategiskt samarbete med Exponential Roadmap Initiative och företagen i Axel Johnson-gruppen för att accelerera klimatarbetet i scope 3. Under våren 2021 kartlade Axfoundation kunskapsläget och behoven hos såväl köpande företag som leverantörer i olika länder. Förstudien visade att kunskapen hos leverantörer är ojämn, incitament saknas att ställa om och så länge kunderna inte ställer krav kör många på som vanligt. De köpande företagen å sin sida saknar ofta ett effektivt sätt att kommunicera, ställa klimatrelaterade krav och följa upp. Lärdomarna från förstudien används nu för att tillsammans utveckla en digital klimatutbildning till leverantörer i olika branscher och länder. Målet är att i ett nästa steg öka kraven på konkreta åtgärder för minskat klimatavtryck i scope 3 hos leverantörer.

Vår lösning

Axfoundations ambition är att tillsammans med partners ta fram ett digitalt branschöverskridande leverantörsstöd som i första hand har som syfte att informera, motivera och utbilda leverantörer i linje med 1.5-gradersmålet. Utbildningen blir generisk och ska rikta sig till stora och små fabriker samt producenter i olika branscher och länder.

“I det här projektet lägger vi rälsen medan vi kör och lär oss under vägen. Initialt testar vi verktyget inom Axel Johnson-gruppens bolag. Om det är framgångsrikt blir nästa steg att göra resursen öppen för alla.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation.

Det nära samarbetet med Exponential Roadmap Initaitive skapar närhet till FN:s Race to Zero, SME Climate Hub och Supply Chain Leaders, som samlar praktiker, experter och metoder som bygger på den senaste vetenskapen.

Partners

Projektet drivs av Axfoundation och Exponential Roadmap Initiative tillsammans med flertalet bolag; Axfood, Axel Johnson International, Dustin, Filippa K, Kicks, Martin & Servera och Åhléns. Klimatutbildningen utvecklas tillsammans med den finska byrån AskKauko.

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom hållbar produktion och konsumtion