Hållbar produktion och konsumtion

De biofysiska gränserna sätter ramarna för världens produktionssystem och konsumtionsmönster. För att klara målen i Parisavtalet måste världen vara klimatneutral 2050. Samma år beräknas jordens befolkning uppgå till 10 miljarder, två miljarder fler än idag. Befolkningsökningen kommer framförallt ske i låginkomstländer där nya generationer konsumenter strävar efter att höja sin levnadsstandard. Samtidigt är det höginkomstländerna som genom sin konsumtion bidrar till en betydande negativ social och miljömässig påverkan. Sammantaget måste produktion av varor, livsmedel och energi bli resurseffektiv och ta hänsyn till människa och miljö i alla led – samtidigt som förändrade konsumentbeteenden är avgörande för en hållbar framtid.

Om programmet

Inom programområdet Hållbar produktion och konsumtion utvecklar Axfoundation praktiska lösningar på globala och lokala hållbarhetsutmaningar i olika branscher. Tillsammans med aktörer i hela värdekedjan tar vi oss an sociala, klimat- och miljöfrågor för att driva producenter, handelsföretag och kunder mot hållbara affärsmodeller och beteenden. Ambitionen är att inspirera till förändring, sprida goda exempel och driva insatser som har en transformativ potential. Spårbarhet är en röd tråd som går genom hela programmet.

Axfoundation utvecklar praktiska lösningar inom hållbar produktion och konsumtion

Axfoundation utvecklar praktiska lösningar inom hållbar produktion och konsumtion

Vi stärker småskaliga risbönder i Pakistan, hälften kvinnor hälften män. Foto: Oxfam

Vi stärker småskaliga risbönder i Pakistan, hälften kvinnor hälften män. Foto: Oxfam

Social hållbarhet i produktionskedjan

Genom digitala utbildningsinsatser och lokala program i olika länder stärker vi arbetstagares kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Insatserna är kapacitetsstärkande med målet att arbetstagare och odlare ska få sina rättigheter tillgodosedda och ha en lön eller inkomst att leva på. Vi involverar både företag, leverantörer och civilsamhällesorganisationer i det arbetet. Migrantarbetare, kvinnor i jordbruket och småskaliga bönder är särskilt sårbara, därför har vi inriktat oss särskilt på dem. Axfoundation är grundare av och har ordföranderollen i ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ för förbättrade arbetsvillkor i globala leverantörskedjor.

Miljö- och klimathänsyn i produktionskedjan

Det ekologiska fotavtrycket av global produktion måste bli mindre och för det krävs samarbeten. I vissa av våra satsningar involveras hela värdekedjan, i andra initiativ samlar vi aktörer i samma bransch. Användning av vatten och kemikalier, klimatpåverkan och bevarande av den biologiska mångfalden är områden vi fokuserar på. Axfoundation är också aktiv i Svenska Plattformen för riskgrödor, som inkluderar soja och palmolja. Gemensamt för projekten vi driver är att de går att skala upp – vi tror på exemplets makt och delar gärna med oss lösningar och lärdomar.

En gratis online-utbildning för att minska växthusgasutsläpp där de är som störst.

En gratis online-utbildning för att minska växthusgasutsläpp där de är som störst.

ProPare, en underliggande lösning bakom digitala produktpass.

ProPare, en underliggande lösning bakom digitala produktpass.

Spårbarhet och transparens

En ohållbart tillverkad produkt borde inte gå att sätta på marknaden, eller placera på butikshyllan. Men idag vet vi ganska lite om produktionskedjan, likaså vet vi sällan om produkten är cirkulär eller innehåller återvinningsbara delar. Om vi ökar förmågan att följa och kontrollera en vara från ax till limpa, eller från fabrik till butikshylla, ökar möjligheten till hållbara konsumtionsval. Det pågår en mängd initiativ för att öka spårbarheten och Axfoundation bidrar i utvecklingen av infrastrukturen för digitala produktpass.

Hållbara affärsmodeller

En hållbar utveckling kräver förändrade affärsmodeller som grundar sig på hänsyn till miljö, människor och djur, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Producenter och detaljhandlare har både ett ansvar och en möjlighet att erbjuda ett hållbart utbud och genom olika interventioner styra kunden mot hållbara val. Här spelar även politiken en viktig roll liksom branschsamverkan och gemensamma incitament. Det kan också handla om att ställa om den interna organisationen så att hållbarhet premieras vid inköp och marknadsföring. Axfoundation arbetar för en omställning till hållbara affärsmodeller i olika branscher, med syftet att det reflekteras i kundkorgen.

Den hållbara kundkorgen – hur skapas den och av vem?

Den hållbara kundkorgen – hur skapas den och av vem?

Förändrade konsumentbeteenden

Många konsumenter säger sig vilja handla hållbart men i praktiken är det inte lika tydligt. Beteendeförändringar kan ta tid och ofta är det plånboken och vanan som styr handen. Så vad är nyckeln till förändrade konsumentbeteenden? Vilka triggerpunkter och interventioner är centrala för att effektivt styra mot hållbar konsumtion? För att hitta nycklar till förändrade kundbeteenden involverar Axfoundation forskare och experter, företag och kunderna själva. Vi undersöker styrmedel och attityder och utvecklar nya sätt att kommunicera viktig kunskap som kan leda till förändrade beteenden.

Vilka styrmedel tycker dagens konsumenter i Sverige är acceptabla? Läs vår rapport.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Kontakt