Hållbar produktion och konsumtion

De biofysiska gränserna sätter ramarna för världens produktionssystem och konsumtionsmönster. För att klara målen i Parisavtalet måste världen vara klimatneutral 2050. Samma år beräknas jordens befolkning uppgå till 10 miljarder, vilket innebär två miljarder fler än idag. Denna befolkningsökning kommer framförallt ske i låginkomstländer, där nya generationer konsumenter strävar efter att höja sin levnadsstandard. Samtidigt står världens höginkomstländer idag för en stor majoritet av världens konsumtion, med betydande negativ social och miljömässig påverkan. Därför är hållbar produktion och konsumtion viktiga nycklar till en hållbar utveckling. Resurseffektiva produktionslösningar som tar hänsyn både till människa och miljö i alla led, liksom förändrade konsumentbeteenden, är avgörande för en hållbar framtid.

Om programmet

Inom programområdet Hållbar produktion och konsumtion utvecklar Axfoundation praktiska lösningar på globala och lokala hållbarhetsutmaningar i olika branscher. Tillsammans med partners tar vi oss an såväl sociala som klimat- och miljömässiga frågor för att driva producenter, handelsföretag och kunder mot hållbara affärsmodeller och beteenden. Axfoundations ambition är att inspirera till förändring, sprida goda exempel och driva insatser som har en transformativ potential. Spårbarhet, kunskapslyft och digitalisering präglar arbetet inom hållbar produktion. På konsumtionssidan är affärsmodellering, butiksinterventioner och kundbeteende viktiga beståndsdelar.

Axfoundation utvecklar praktiska lösningar inom hållbar produktion och konsumtion

Axfoundation utvecklar praktiska lösningar inom hållbar produktion och konsumtion

Kunskapslyft och hållbar värdekedja

Axfoundation initierar och driver projekt i samarbete med aktörer i hela värdekedjan. Insatserna är kapacitetsstärkande med målet att arbetstagare och odlare ska känna till sina rättigheter och ha en lön eller inkomst att leva på. Vi involverar både företag, leverantörer och civilsamhällesorganisationer i det arbetet. Genom digitala utbildningsinsatser ökar vi kunskapen om rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och COVID19, inte minst till migrantarbetare som är särskilt sårbara. Axfoundation är grundare av och har ordföranderollen i ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ för förbättrade arbetsvillkor i globala leverantörskedjor.

MOVE stärker migrantarbetare i globala leverantörsled genom att tillgängliggöra digital träning.

MOVE stärker migrantarbetare i globala leverantörsled genom att tillgängliggöra digital träning.

Minskat ekologiskt fotavtryck

Axfoundation bidrar till minskat tryck på ekosystemen i produktionskedjan. Det gör vi bland annat genom initiativ som lyfter lägstanivån i lantbruket och minskar klimatavtrycket i produktionsprocesser. I vissa av våra satsningar involveras hela värdekedjan, som i projektet för hållbar risodling i Pakistan. I andra initiativ samlar vi aktörer i samma bransch, som i den svenska Sojadialogen. Under Axfoundations värdskap har Sojadialogen vuxit och breddats till Plattformen för riskgrödor som från 2022 leds av ETI Sverige och även inkluderar palmolja. Gemensamt för projekten vi driver är att de går att skala upp – vi tror på exemplets makt och delar gärna med oss av lösningar och lärdomar.

För att förbättra arbetsvillkoren och öka småskaliga bönders inkomster driver Axfoundation ett flerårigt projekt i samarbete med Axfood och risleverantören RolRyz, samt risprocessföretag i Pakistan.

För att förbättra arbetsvillkoren och öka småskaliga bönders inkomster driver Axfoundation ett flerårigt projekt i samarbete med Axfood och risleverantören RolRyz, samt risprocessföretag i Pakistan.

Hållbart erbjudande

Axfoundation är en fristående icke-vinstdrivande verksamhet, samtidigt ger närheten till Axel Johnson, en av Nordens största koncerner inom handel och tjänster, oss möjlighet att i snabbfotade piloter praktiskt testa innovativa lösningar, utmana befintliga affärsmodeller och leda i bevis att det hållbara erbjudandet också är affärsmässigt. För hållbar konsumtion börjar långt tidigare än i kundkorgen. Detaljhandeln har ett ansvar och en möjlighet att vägleda sina kunder att välja rätt. Det kan handla om olika interventioner i fysisk butik och e-handel som styr kunden mot hållbara val, som exempelvis ett klimatkvitto på livsmedel.

Axfoundation har tillsammans med mat.se och RISE utvecklat ett klimatkvitto för att ”nudga” kunder mot klimatsmarta val.

Axfoundation har tillsammans med mat.se och RISE utvecklat ett klimatkvitto för att ”nudga” kunder mot klimatsmarta val.

Hållbart kundval

En djup förståelse för olika kundsegments preferenser, triggerpunkter och typbeteenden är centralt för att effektivt styra mot hållbar konsumtion. För att hitta nycklar till just dessa förändrade kundvanor involverar Axfoundation kunder och undersöker konsumenters attityder och beteenden. Det kan handla om att undersöka vilka styrmedel kunder tolererar och rentav efterfrågar för att handla hållbart .

Axfoundation undersöker bland annat konsumenters syn på styrmedel.

Axfoundation undersöker bland annat konsumenters syn på styrmedel.

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Kontakt