Hållbar risodling i Pakistan

Vad kan en detaljhandlare göra när det visar sig att en produkt är producerad under undermåliga förhållanden för människor och miljö? Bör affären avslutas? Slutar man helt sälja produkten i butik? Ett bättre alternativ är att försöka bidra till förbättringar för odlarna och arbetarna i produktionsled. Hållbar risodling i Pakistan är ett Public Private Partnership-projekt som har som mål att förbättra villkoren för 2 250 risodlare i Pakistan.

Jordbruk är grundpelaren i Pakistans ekonomi.

Jordbruk är grundpelaren i Pakistans ekonomi.

Problem

Basmati är ett långkornigt ris som odlas i Indien och Pakistan. Bland annat kommer Axfoods eget märke Garant basmatiris från den här regionen. Pakistan är en av världens största risproducent men klimatförändringarna drabbar landet hårt, skördar slår fel och grundvattennivåerna sjunker. Det finns prognoser som säger att framtida risodling är hotad i hela regionen. Men redan idag har bönderna och risarbetarna stora utmaningar. Jordbrukssektorn i Pakistan är oreglerad och arbetsvillkoren hårda. Särskilt utsatta är kvinnorna. De har lägre utbildning och löner än männen, osäkra arbetsförhållanden och samtidigt huvudansvar för barn och hushåll utöver arbetet på fälten.

Lösning

För att förbättra arbetsvillkoren och öka småskaliga bönders och säsongsanställda risarbetares inkomster, driver Axfoundation ett flerårigt projekt i samarbete med Axfood och risleverantören RolRyz, samt risprocessföretag i Pakistan. Projektet ingår i Sidas regionala program GRAISEA, Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments in South East Asia. Syftet är att stärka kvinnornas inflytande, förbättra arbetsvillkoren, utveckla hållbara odlingsmetoder och därigenom förbättra riskvaliteten och böndernas inkomster.

Utbildningen tar avstamp i en hållbarhetscertifieringsstandard för ris, Sustainable Rice Platform. Standarden kan öka produktivitet och kvalitet, generera positiva effekter för miljön, minska vattenanvändningen med 30% samt bidra till förbättrade arbetsvillkor.

 Utbildningen avstamp i en hållbarhetscertifieringsstandard för ris.

Utbildningen avstamp i en hållbarhetscertifieringsstandard för ris.

”Målet är att bönderna ska kunna sälja sitt ris certifierat under Sustainable Rice Platform och få bättre betalt.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion

Projektet stärker kvinnor och ger dem inflytande.

Projektet stärker kvinnor och ger dem inflytande.

För att stärka bönder och risarbetare bildas odlingsorganisationer där över hälften av deltagarna är kvinnor. Det är en stor framgång när det gäller att stärka kvinnors position inom risodling.

Risexportörerna är involverade i projektet och knyter starkare band till bönderna. På så vis kan fördyrande mellanled minimeras. Det statliga risinstitutet och Lantbruksuniversitet i Faisalabad bidrar med utbildning, träning och stödjande forskningsinsatser.

I projektet ingår även politiskt påverkansarbete i Pakistan via Multi Stakeholder Platforms, som har kvartalsvisa möten. Där får risbönderna möjlighet att diskutera sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar med politiker, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och forskare.

Vår insats

Axfoundation utvecklar, testar och sprider en modell som stärker bondeorganisationer i samarbete med andra marknadsaktörer för en hållbar rissektor.

”Axfoundation vill sprida Sustainable Rice Platforms standard på den svenska marknaden så att fler aktörer än Axfood efterfrågar hållbart producerat ris.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion

Resultat

Projektet har pågått sedan 2015 och visar goda resultat, både socialt och ekonomiskt. Målet är att 2 250 bönder ska få ökade inkomster genom projektet.

0

bönder och arbetare har utbildats i hållbar risodling

0

bondeorganisationer har bildats med 2 250 bönder och arbetare

0

procent av de i ledande befattning är kvinnor

0

procent minskad vattenanvändning i odlingen

0

procent mindre Co2-utsläpp från risproduktionen

0

procent ökad produktivitet

0

demonstrationsgårdar har etablerats för att utbilda bönder i direktsådd av ris, en resurssparande odlingsteknik

0

arbetsplatser för sömnad har etablerats för att öka kvinnors inkomster under lågsäsong

Partners

Axfoundation driver projektet tillsammans med detaljhandel, leverantörer, småskaliga bönder och civilsamhällesorganisationer för att förbättra arbetsvillkoren och öka småskaliga bönders och säsongsanställda risarbetares inkomster. Partners i projektet är utöver Axfoundation även:

Axfood, RolRyz (risleverantör), Sida (delfinansiär), Oxfam Sverige, Oxfam Pakistan, Doaba Foundation (Pakistan), Sustainable Rice Platform standard, Rice Research Institute (Pakistan), Lantbruksuniversitetet i Faisalabad (Pakistan).

Press och omnämnanden

CSR in Practice: Basmati Farmers in Pakistan (SIANI)

The stooped labour of women rice farmers (The Dawn)

Spännande återbesök hos basmatirisodlarna i Pakistan (Axfood)

Början på något nytt för risodlare i Punjab och Kambodja (Garant) 

Ur Regeringens budgetproposition 2019: ”Partnerskap mellan svenska och lokala företag i Asien har bidragit till att förbättra jämställdhet, miljömässig och social hållbarhet samt böndernas inkomster inom risproduktion.” (s. 35)

Aktuellt

Våra projekt inom Hållbar produktion och konsumtion

Våra projekt inom Framtidens mat

Kontakt