”Tillsammans kan vi göra verklig skillnad”

2020.01.28

Nu expanderar projektet för hållbar odling av basmatiris, från 900 till 2 250 odlare och arbetare. Hälften är kvinnor. Den andra fasen är treårig och inleddes på sensommaren 2019. I den första fasen bildades 10 bondeorganisationer i Sheikhpuradistriktet i Pakistan. Nu finns ytterligare 15 bondeorganisationer varav tio i Gujranwaladistriktet. Indirekt påverkas nästan 17 000 människor av projektet om man räknar in familjemedlemmar som berörs av högre inkomster.

De 2 250 bönder och risarbetare som involveras i bondeorganisationerna får ett bättre prisförhandlingsläge genom att tillsammans utbildas i hållbar odling enligt SRP, Sustainable Rice Platform standard.

Kvinnliga risodlare från Muridke, Punjab samlas för att lära sig mer om sina rättigheter och hållbara odlingsmetoder. Hittills har 2 250 småskaliga risbönder organiserat sig i 25 odlaroganisationer. Ledarskapet består till 50% av kvinnor.  (Foto: Insiya Syed)

Kvinnliga risodlare från Muridke, Punjab samlas för att lära sig mer om sina rättigheter och hållbara odlingsmetoder. Hittills har 2 250 småskaliga risbönder organiserat sig i 25 odlaroganisationer. Ledarskapet består till 50% av kvinnor. (Foto: Insiya Syed)

Sedan 2015 har Axfoundation, i samarbete med Axfood och andra aktörer i leverantörskedjan av Garant basmatiris, satsat på att stärka sociala och miljömässiga villkor i produktionen av basmatiris från Pakistan. Projektet är ett exempel på hur företag kan göra verklig skillnad och ta ansvar för hållbarhet i hela produktionskedjan.

Oxfam driver projektet och är implementerande partner i Pakistan med huvuduppgift att ge teknisk support och utbildning till småskaliga bönder. Målet är att öka böndernas produktivitet, stärka klimatresiliensen och förbättra riskvalitén. Kvinnliga bönder och arbetare har en viktig roll i projekt både som beslutsfattare och odlare. Att reducera mellanhänder och skapa starkare länkar till processföretag (mills) i Pakistan är en viktig aspekt, liksom målet att minska gapet mellan reell lön och levnadslön.

Kvinnliga risodlare från Muridke, Punjab samlas för att lära sig mer om sina rättigheter och hållbara odlingsmetoder. Hittills har 2 250 småskaliga risbönder organiserat sig i 25 odlaroganisationer. Ledarskapet består till 50% av kvinnor. (Foto: Insiya Syed)

”Ingen enskild aktör kan ensam förändra situationen för risodlare i Pakistan. Men tillsammans kan vi göra verklig skillnad. I projektet samlar vi därför hela produktionskedjan för att adressera olika utmaningar som risbönderna står inför.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation

Stora risker i leverantörsledet

Ris är en vattenkrävande gröda med stor klimatpåverkan. Omvänt påverkas risodling av klimatförändringarna, som medför kraftiga väderomslag och sjunkande grundvattennivåer. I Pakistan är arbetsvillkoren hårda och särskilt utsatta är kvinnorna. Genom projektet stärks böndernas kapacitet så att deras skördar ökar i volym och kvalitet samtidigt som vattenförbrukning, kemikalieanvändning och kodioxidutsläpp minskar. Projektets fokus på jämställdhet stärker kvinnornas ställning vilket har mottagits väl av manliga bönder och arbetare. Ökad odlingsteknisk kunskap och medvetenhet om säkra arbetsvillkor bygger långsiktig kapacitet i regionen.

”Vi vill att Garant basmatiris odlas, plockas och säljs på ett sätt som gynnar både den småskaliga risbonden och miljön. Därför har vi bjudit in hela produktionskedjan i projektet. Alla har samma mål: hållbart ris.” – Kristina Areskog Bjurling, Gruppchef Hållbarhet på Dagab Inköp & Logistik, Axfood.

Projektet är ett så kallat Private Public Partnership och ingår i Oxfams SIDA-finansierade projekt GRAISEA, Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments in South East Asia. Syftet är att utveckla hållbara odlingsmetoder, stärka kvinnornas inflytande, förbättra arbetsvillkoren och därigenom förbättra riskvaliteten och böndernas inkomster.

Småskaliga bönder organiserar sig

Utbildningen genomförs med metoden train-the-trainer som innebär att Oxfam utbildar bondeorganisationernas utvalda tränare som sedan vidareförmedlar utbildningen till sina organisationsmedlemmar. Odlingsteknik, arbetsvillkor, kvalitets- och prissättningaspekter ingår i utbildningen. Bildandet av bondeorganisationer och kompetenshöjningen har inneburit en kraftig ökning av medbestämmande och gemensamt ansvarstagande. Det har skapat mätbart positiva effekter för miljön, för risodlarnas arbetssituation och höjt deras inkomster. En av deltagarna är Hameeda Bibi från Khatiala Tehsil Muridke i Punjab.

”Titta på mitt risfält. Det är bättre än någon av männens fält! Genom utbildningarna i projektet har vi lärt oss de bästa odlingsteknikerna. Idag har vi inte bara större skördar, vi kan också lagra riset och förhindra svinn. Tillsammans med andra har vi bildat odlarorganisationer i alla de tio byarna i vårt område. Förut deltog vi i alla möten och utbildningar de anordnade. Nu kan vi utbilda andra på samma sätt. Det är kunskap som ligger bakom vår framgång.” – Hameeda Bibi, Punjab

Hameeda Bibi och Kausar Bibi sprider kunskapen om hållbart jordbruk vidare till fler kvinnor i området. (Foto: Shirin Abbasy)

Hameeda Bibi och Kausar Bibi sprider kunskapen om hållbart jordbruk vidare till fler kvinnor i området. (Foto: Shirin Abbasy)

0

bönder och arbetare har hittills utbildats i hållbar risodling

0

odlarorganisationer har bildats med 2 250 bönder och arbetare

0

procent i ledande befattning är kvinnor

Hållbarhetscertifiering för ris och ökade inkomster

Sustainable Rice Plattform (SRP) standard är en hållbarhetscertifiering för ris. Standarden inkluderar sociala och miljömässiga kriterier som har utgjort viktiga riktlinjer i projektet. Om fler köpande företag krävde SRP-odlat ris skulle fler småskaliga bönder kunna odla hållbart och få bättre betalt.

De 177 bönder som sålt sitt ris till Matco Food, en av de risexportörer som samverkat med projektet, fick igenomsnitt 1600 rupies/40 kg ris, vilket är 100 rupier över marknadspriset.

De 177 bönder som sålt sitt ris till Matco Food, en av de risexportörer som samverkat med projektet, fick igenomsnitt 1600 rupies/40 kg ris, vilket är 100 rupier över marknadspriset.

50% kvinnor i ledningsgrupperna – en förändringskraft i samhället

Ris är en av Pakistans viktigaste exportgrödor. Kvinnor har traditionellt ”hjälpt till” på fälten med löner långt lägre än männens. Det faktum att kvinnor har en så viktig roll i risodlingen har visat sig vara en framgångsfaktor både för dem själva och för övriga familjemedlemmar.

Kausar Bibi bor i byn Khatiala Tehsil Muridke och är ledare för byns odlarorganisation och chef över båda manliga och kvinnliga säsongsarbetare.

Styrkan ligger i att vara många. Några av de kvinnliga ledarna för odlarorganisationerna i Punjab har samlats. (Foto: Insiya Syed)

Styrkan ligger i att vara många. Några av de kvinnliga ledarna för odlarorganisationerna i Punjab har samlats. (Foto: Insiya Syed)

”Styrkan ligger i att vara många. Vi kvinnor har alltid arbetat på risfältet, men tidigare har vi inte fått rätt lön för vårt arbete. Vi arbetade alltid hårt trots tuffa arbetsförhållanden och tänkte inte på vår egen hälsa. Om vi ​​inte fick våra löner kunde vi inte göra något åt ​​det. Men nu har vi lärt oss hur vi står starka tillsammans och kan kräva våra rättigheter. När vi ställde krav i små grupper lyssnade ingen på oss. Den här gången gick vi samman i en stor grupp och våra krav uppfylldes – vi fick bättre löner! Tidigare fick vi 2 000-3 000 rupier men den här gången fick vi 5 000 rupier. Förut var vi kvinnor inte involverade i beslutsfattandet. Kvinnor brukade följa besluten från sina manliga familjemedlemmar.” – Kausar Bibi, Punjab

0

procent minskad vattenanvändning i odlingen

0

procent mindre Co2-utsläpp från risproduktionen

0

procent ökad produktivitet

Växlar upp under 2020

Modellen med SRP-utbildning för bondeorganisationer fungerar och ger tydliga resultat. Dock är gängse odlingsmetoder bland småbönder i regionen problematisk med svedjebruk, ineffektivt användande av vatten och kemikalier. Gapet mellan reella inkomster och levnadslön är, generellt sett, stort. Fokus framåt ligger på att sprida projektmodellen till fler marknadsaktörer, både köpare i Europa och exportörer i Pakistan, så att golvet höjs och hållbar risodling blir norm. Om hela branschen efterfrågar SRP-certifierat ris ökar chansen att rissektorn blir hållbar och bönderna får en lön att leva på.

”Vi vill sprida kännedom om Sustainable Rice Platform på den svenska marknaden så att fler aktörer efterfrågar hållbart producerat ris.” – Viveka Risberg, Programansvarig Hållbar produktion och konsumtion.

Private Public Partnership möjliggör långsiktig finansiering

Tillsammans med detaljhandel, leverantörer, exportörer, småskaliga bönder och lokala organisationer driver Oxfam GRAISEA i flera länder i Sydostasien. Syftet är att förbättra försörjningen för småskaliga producenter i jordbrukssektorn i Asien genom inkluderande värdekedjor och ansvarsfulla affärsmetoder. SIDA är huvudfinansiär. Partners och delfinansiärer i Ris i Pakistan-projektet är Axfood, Axfoundation, risleverantören RolRyz och norska grossistföretaget Unil. I Pakistan är flera aktörer involverade och deltar aktivt i projektet: exportföretag (mills), Rice Research Institute och Lantbruksuniversitetet i Faisalabad (Pakistan). Dialog med lokala myndigheter och påverkan för förbättrad lagstiftning inom jordbrukssektorn ingår i projektet.

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion