Cirkulär ekonomi

Dagens linjära ekonomi bygger på en kortsiktig affärslogik som utnyttjar jordens ändliga resurser på ett resursineffektivt sätt. Vårt sätt att producera och konsumera bidrar till stora klimat- och miljöutmaningar och ekvationen är ohållbar om vi ska nå målen i Parisavtalet. Att gå mot en cirkulär ekonomi är helt nödvändigt om vi ska lyckas minska klimatpåverkan och minska trycket på de viktigaste ekosystemen som vi är så beroende av. Med utgångspunkt i företagande som förändringskraft och i bred samverkan med relevanta aktörer i samhället vill Axfoundation bidra till praktiska lösningar för företags cirkulära omställning i syfte att bli mer resurseffektiva.

Vi utvecklar lösningar baserade på cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet och förnybara material. Foto: Peter Jönsson

Vi utvecklar lösningar baserade på cirkulära affärsmodeller, resurseffektivitet och förnybara material. Foto: Peter Jönsson

Om programmet

Ökad resursknapphet och brist på material innebär att de tillväxt- och affärsmodeller som så länge har varit framgångsrika för företag nu medför allt högre risk. Vi på Axfoundation är övertygade om att de bolag som kommer lyckas i framtiden är de som skapar affärsvärde och lönsamhet genom att bli smarta vad gäller sitt resursutnyttjande. Att driva utvecklingen framåt kan innebära att företag säkerställer att alla sidoflöden av råvaror eller material i den egna produktionen får en kommersiell avsättning. Eller att utveckla kunderbjudanden där företaget kan kapitalisera på samma produkt flera gånger och därmed samtidigt möjliggör att produkten används så länge som möjligt i ekonomin.

Språngbräda för goda idéer

Axfoundation vill vara en språngbräda för de goda idéerna om den resurseffektiva och cirkulära ekonomin genom att praktiskt testa, utvärdera och skala konkreta lösningar. Tillsammans med relevanta aktörer i samhället identifierar och utvecklar vi lösningar för framtidens affärsmodeller och materialflöden med målet att accelerera omställningen mot en cirkulär ekonomi och sprida goda exempel.

Vi driver praktiska piloter och innovationsprojekt där vi tillsammans testar lovande lösningar i praktiken – för att sedan, om de visar sig vara framgångsrika, skala upp och sprida dem.

Från spännband till kläder: Kan ett företags avfall bli ett annat företags insatsvara?

Från spännband till kläder: Kan ett företags avfall bli ett annat företags insatsvara?

Samlande kraft för att driva praktisk förändring

Inom programområdet cirkulär ekonomi bidrar Axfoundation till de ekosystem som en cirkulär omställning kräver. Många företag står inför liknande utmaningar och omställningen till cirkularitet är många gånger beroende av strukturella förändringar som kräver nya samarbetsformer utanför företags vanliga värdekedja och tvärs mellan branscher. Även om omställningen har påbörjats inom detalj- och dagligvaruhandeln så är storskaliga, branschöverskridande och lönsamma exempel på cirkulär ekonomi i praktiken få. Axfoundation vill utgöra en samlande kraft där vi hittar praktiska lösningar tillsammans och gärna i nya konstellationer.

Vårt ekosystem och fokus

Genom Axfoundations fristående position kan vi utveckla lösningar genom samverkan i hela system och värdekedjor. Samtidigt ger vår närhet till bolagen inom Axel Johnson oss möjlighet att testa, utvärdera och påverka möjliggörande faktorer för den cirkulära omställningen. Fokus i programområdet är därför på dagligvaruhandeln och detaljhandeln med siktet inställt på framtidens cirkulära material, cirkulär detaljhandel, samt matsvinn och biologiska restflöden. Strömmar som är särskilt intressanta i vårt arbete omfattar: Plast, Livsmedel, Textil, Förpackningar, Förnyelsebara och biobaserade råvaror samt Elektronik.

Cirkulär ekonomi är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser.

Cirkulär ekonomi är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser.

”En cirkulär ekonomi kräver att vi gör oss oberoende av jungfruliga fossilbaserade råvaror, ställer om till förnybart och bryter kopplingen mellan tillväxt och råvaruuttag.” – Hanna Skoog, Axfoundation

Resultat

I Axfoundations resultatrapport – Act to inspire & inspire to act – finns ett axplock av de framgångsrika resultaten från programområdet – men vi delar också med oss av exempel från då saker inte riktigt gick som planerat. För det krävs mod att misslyckas för att innovera och accelerera lösningar för en mer hållbar värld.

Våra projekt

Intervjuer

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi

Kontakt