5 ton grön fisk i disk

Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är en av grundtankarna bakom projektet 5 ton grön fisk i disk som Axfoundation driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och aktörer från hela livsmedelskedjan. Projektet har bevisat att det är möjligt att i stor skala odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk – grön regnbågslax. Samtidigt kan en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall från industrin tas tillvara. I stället för konventionellt foder med importerad soja och importerad vildfångad fisk är Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett svenskt cirkulärt fiskfoder bestående av främst insekter. Insekter som i sin tur ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester.

Stora delar av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max. Tonvis med mat slängs i Sverige varje år. Samtidigt utfordras odlad fisk ofta med importerad vildfångad fisk och soja.

Stora delar av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max. Tonvis med mat slängs i Sverige varje år. Samtidigt utfordras odlad fisk ofta med importerad vildfångad fisk och soja.

Problem

Den globala befolkningen ökar, likaså vår konsumtion av fisk och skaldjur. Samtidigt är 90 procent av världshavens kommersiella fiskbestånd nyttjade till max eller överutnyttjade. Fiskodlingar ses ofta som en möjlighet att förse människor med sjömat utan att öka pressen på världshaven. Idag är ungefär hälften av all sjömat på den globala marknaden odlad, men det är förknippat med en rad utmaningar. Den odlade fisken föds upp på foder som i huvudsak består av soja och vildfångad fisk, ofta från olika delar av världen. Det är mat som skulle kunna ätas av människor utan att ta omvägen genom fisken. Den globala fiskodlingen bidrar därför negativt till den globala livsmedelsförsörjningen.

1,3 miljoner ton mat slängs varje år

Dagens livsmedelssystem har också stora problem med matavfall och återtag av näringsämnen. Sverige importerar billig näring i form av livsmedel, foder och konstgödsel. Dessutom slängs 1,3 miljoner ton mat varje år från livsmedelstillverkare, butiker, restauranger och hushållen. Idag används matavfallet ofta på sätt som inte är resurseffektiva, knappt 40% går till biogas och biogödsel på åkrar. Resten blir värme och el. Detta linjära livsmedelssystem bidrar till onödiga växthusgasutsläpp och att näring läcker ut i Östersjön och bidrar till övergödningsproblematiken.

Lösning

Projektet Fem ton grön fisk i disk har bevisat att det är möjligt att i stor skala odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk – en grön regnbågslax. Samtidigt kan en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall från industrin tas tillvara.

I stället för importerad soja och importerad vildfångad fisk är den gröna regnbågslaxen uppfödd på ett cirkulärt fiskfoder bestående av råvaror som nästan uteslutande producerats i Sverige, och som har låg attraktionskraft för annan konsumtion. En av huvudingredienserna i fodret är insekter – insekter som sin tur ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester från livsmedelsindustrin som annars hade kastats.

I fiskfodret används också odlad mussla och sjöpung som under sin tillväxt ätit växtplankton. På så sätt hämtar dessa ingredienser hem näring från havet och bidrar till en minskad övergödning. Det är således möjligt att i stor skala använda avfall som en resurs och odla sjömat som bidrar till att minska övergödningen i Östersjön.

Cirkulärt fiskfoder

Det cirkulära fodret består av i huvudsak svenska råvaror med låg attraktionskraft för annan konsumtion:

 • insekter (larver från amerikansk vapenfluga och mjölmask) uppfödda på matavfall,
 • rapsolja från Sverige,
 • fiskmjöl och fiskolja från MSC-märkt skarpsill i Östersjön som inte kan säljas för direkt humankonsumtion, men som renats från PCB och dioxiner för att återfå livsmedelskvalitet,
 • vete från Sverige
 • odlad mussla och sjöpung som under sin tillväxt minskat övergödningen och renat vattnet genom att äta växtplankton och omvandla dem till protein,
 • koncentrat från åkerböna, en bra gröda i växtföljden som bidrar till att förbättra åkerjorden.
Organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester blir mat till insekter som i sin tur förädlas till att bli mat till fisk.

Organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester blir mat till insekter som i sin tur förädlas till att bli mat till fisk.

Till skillnad från konventionellt odlad fisk har den svenska gröna regnbågslaxen fötts upp på ett cirkulärt foder består av råvaror med låg attraktionskraft för annan konsumtion.

Till skillnad från konventionellt odlad fisk har den svenska gröna regnbågslaxen fötts upp på ett cirkulärt foder består av råvaror med låg attraktionskraft för annan konsumtion.

Vår insats

Projektet Fem ton grön fisk i disk har drivits av Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sedan 2018. Tillsammans med aktörer från hela produktions- och distributionskedjan har vi byggt en infrastruktur för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en kvalitativ proteinråvara som kan användas i djurfoder.

Projektets fyra huvudmål:

 • Producera ett kretsloppsfoder utan att importera någon ny näring till Östersjöns avrinningsområde.
 • Producera minst fem ton svensk miljövänlig laxfisk av hög gastronomisk kvalité.
 • Stödja utvecklingen av kretsloppsbaserade foderråvaror.
 • Stödja svenska kommuners miljöarbete som en del i cirkulär matproduktion.

Resultat

Totalt har projektet producerat fyra ton grön regnbågslax av hög gastronomisk kvalitet som säljs till konsument i dagligvaruhandeln och till restauranger. Regnbågslaxen har odlats av Älvdalslax i öppen kassodling i Österdalälven. Platsen är noga utvald då det är en kraftverksdamm med vatten som behöver återföring av näring, vilket är just vad fiskodlingen hjälper till med.

En utvärdering av det cirkulära fodret pekar på att fisken som äter det cirkulära fodret växer lika bra eller till och med bättre än referensfisken som äter konventionellt foder. Enligt en smakutvärdering genomförd av några av Sveriges främsta kockar smakade regnbågslaxen uppfödd på cirkulärt foder mer som vildfångad fisk än vad referensfisken uppfödd på konventionellt foder gjorde.

Regnbågslaxen finns från vecka 45 2021 till försäljning i utvalda Hemköp-butiker och på restaurangerna Urban Deli, Fotografiska, TAK och Compass Group i Stockholm.

Regnbågslaxen finns från vecka 45 2021 till försäljning i utvalda Hemköp-butiker och på restaurangerna Urban Deli, Fotografiska, TAK och Compass Group i Stockholm.

Hinder för uppskalning

Genom projektet finns delar av den infrastruktur och kunskap som behövs på plats för att kunna skala upp produktionen av ett cirkulärt foder ytterligare och ersätta ohållbara foderråvaror till fler djurslag. En rad regelmässiga och affärsmässiga hinder försvårar dock uppskalningen.

 • Eftersläpande lagstiftning
  Sedan 2017 tillåter EU insekter i fiskfoder och sedan september 2021 även för fjäderfä och gris. Detta har öppnat upp nya möjligheter för att producera hållbart foder genom att använda outnyttjade resurser i form av visst livsmedelsavfall och restströmmar från skog och åker, via insekter. Men lagstiftningen har halkat efter på såväl nationell som EU-nivå vad gäller vilka restströmmar som får användas, vilket försvårar och fördyrar. Exempelvis får den stora mängden matsvinn från hushållen inte användas.
 • Bristande samsyn och avsaknad av cirkulär kartläggning
  I dagens linjära livsmedelssystem uppstår en rad outnyttjade resurser som inte återförs tillbaka till kedjan eller utnyttjas bristfälligt med både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Detta kan stävjas med fullt ut cirkulära system. Men – det saknas en kartläggning över exakt vilka dessa resursströmmar är inom livsmedelsindustrin. Det saknas också en kartläggning över hur och var dessa avfallsströmmar skulle kunna återcirkuleras som en resurs.
 • Linjära livsmedelssystem är för billiga
  Idag är det kostsamt för enskilda livsmedelsproducenter och foderproducenter att bryta linjära system och hitta cirkulära lösningar på egen hand. Detta bidrar till att Sverige fortsätter importera billiga råvaror som exempelvis soja som producerats i Brasilien på bekostnad av Amazonas regnskog, och vildfångad fisk som fångats med miljöförstörande metoder på andra sidan jorden.

Partners

Partners i projektet utöver Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet är Axfood, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Fazer, Fiskhallen Sorunda, Grönsakshallen Sorunda, Härnösand Energi & Miljö, Lantmännen, Marine Feed, Raisio, Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan vid Örebro universitet, RISE, Sweco, Tebrito, Vattenbrukscentrum Norr AB och Älvdalslax.

Projektet omfattar också ett flertal associerade partners, inkluderande fem landbaserade kretsloppsodlingar för fisk (Aquaagro, BIO Ras Ljusdal, Gårdsfisk, Peckas Naturodling och Smögenlax) samt ASC (Aquaculture Stewardship Council), Beijerinstitutet, Jordbruksverkets vattenbrukskansli, Matfiskodlarna och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Projektet har delvis finansierats av Vinnova och möjliggjorts tack vare nära samarbete med projektet Svenska Kretsloppsfoder finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse.

Kontakt

Våra projekt inom Framtidens mat

Aktuellt inom Framtidens mat