5 ton grön fisk i disk

Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är en av grundtankarna bakom projektet 5 ton grön fisk i disk som Axfoundation driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Odlad fisk idag är ofta uppfödd på spannmål, soja och vildfångad fisk. Vi vill testa om man istället kan utfodra fisken på ett foder baserat på råvaror som är mer hållbara, exempelvis insekter. Insekter som i sin tur har ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester.

Stora delar av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max eller överutnyttjade.

Stora delar av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max eller överutnyttjade.

Problem

Den globala befolkningen ökar samtidigt som 85% av världshavens kommersiella fiskbestånd är nyttjade till max eller till och med överutnyttjade. Fiskodlingar ses ofta som en möjlighet att förse oss människor med sjömat, utan att öka pressen på världshaven. Idag är ungefär hälften av all sjömat på den globala marknaden odlad.

Ett problem med den odlade fisken är dock att fodret ofta består av stora mängder soja, spannmål och vildfångad fisk, det vill säga råvaror som vi människor skulle kunna äta själva. Den globala fiskodlingen bidrar därför negativt till den globala livsmedelsförsörjningen.

”Idag har vårt livsmedelssystem stora problem med avfall och återtag av näringsämnen. Idag används mindre än hälften av livsmedelsavfallet på något sätt, och i de fall det faktiskt används sker det ofta i ineffektiva system vad gäller hantering av kväve och fosfor.” – Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtidens mat, Axfoundation

Kasserat bröd och grönsaksrester blir mat till insekter som sedan förädlas till att bli mat till fisk.

Kasserat bröd och grönsaksrester blir mat till insekter som sedan förädlas till att bli mat till fisk.

Lösning

Sedan 2017 tillåter EU insekter som foder till fisk. Detta är en viktig pusselbit för att skapa möjligheter för att på sikt kunna lösa problemet med ohållbart producerat fiskfoder samtidigt som en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall kan tillvaratas. Idén baseras på att kasserat bröd och grönsaksrester såsom skal och kärnhus blir mat till insekter som sedan förädlas till att bli mat till fisk. Dessa insekter, ihop med andra inhemska råvaror, skulle helt eller delvis kunna ersätta delar av dagens användning av fiskmjöl, fiskolja, spannmål och sojakoncentrat.

Målet med projektet 5 ton grön fisk i disk, är att i lite större skala testa processerna för att ta fram ett hållbart och cirkulärt fiskfoder baserat på insekter och andra inhemska råvaror. Fodret kan sedan användas för att föda upp odlad regnbåge som sedan ska säljas till konsument i dagligvaruhandeln eller till restauranger.

På sikt kommer EU:s regelverk med största sannolikhet att ändras och tillåta att även andra djurarter såsom kyckling och gris, äter insektsfoder. Då kommer förhoppningsvis denna lösning ytterligare bidra till utveckling av ett hållbart samhälle, cirkulär matproduktion och en ökad lönsamhet.

”Vår mat ska (helst) inte äta vår mat.”
– Madeleine Linins Mörner, Axfoundation

Vår insats

Genom finansiering från Vinnova har Axfoundation tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Eskilstuna Energi & Miljö, Grönsakshallen Sorunda, Axfood och Älvdalslax med flera, sjösatt projektet 5 ton grön fisk i disk. Syftet är att bygga en infrastruktur för att omvandla vegetabiliska restströmmar till en kvalitativ proteinråvara. I dagsläget kan denna råvara användas till ett kretsloppsbaserat fiskfoder. Projektets fyra huvudmål är att:

  • Producera minst fem ton svensk miljövänlig laxfisk av hög gastronomisk kvalité
  • Producera ett kretsloppsfoder utan att importera någon ny näring till Östersjöns avrinningsområde
  • Stödja utvecklingen av kretsloppsbaserade foderråvaror
  • Stödja svenska kommuners miljöarbete som en del i cirkulär matproduktion

Resultat

Hittills har fodret testats i liten skala. Resultaten har varit positiva; fiskarna växte till sig i samma takt som referensfisken och i en smakutvärdering genomförd av experter smakade den insektsuppfödda fisken mer som vildfångad fisk än vad referensfisken uppfödd på konventionellt foder gjorde. Målet är att det kretsloppsbaserade fiskfoder som projektet skapar, ska bidra till:

  • En ökad efterfrågan på svensk miljövänligt odlad fisk
  • Stöd till utvecklingen av ekonomiskt lönsamma former för svensk produktion av alternativa fodermedel
  • Att svensk fisk kan marknadsföras som ett hållbart alternativ
  • Ökad produktion och försäljning av miljövänligt producerad fisk

Utöver att insekterna bidrar med protein och fett i fodret, så producerar insekterna även ett högpotent gödsel när de bearbetar organiskt avfall.

Partners

I projektet samarbetar flera partners: Axfoundation, SLU, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, Axfood, Älvdalslax AB, Sweco Environment AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Raisio Sverige AB, RH Grythyttan Örebro universitet, RISE Processum AB, Marine Biogas/Feed AB, Härnösands Energi & Miljö AB, Matfiskodlarna Sverige AB, Lantmännen Lantbruk, Vattenbrukscentrum Norr, Fazer AB och Tebrito AB.

Projektet omfattar också åtta associerade partners, inkluderande fem landbaserade kretsloppsodlingar för fisk, samt ASC (Aquaculture Stewardship Council) Sverige, Beijerinstitutet, KVA och Jordbruksverkets vattenbrukskansli.

Projekt inom framtidens mat

Kontakt

Aktuellt