ÖppnaDörren: Från pilot till volym och vidare uppskalning inom Axelerate

Allt började med en praktisk hållbarhetsutmaning: Det tar 7–8 år för en utrikesfödd att hitta ett jobb i Sverige – hur kan Axfoundation bidra till att påskynda processen? Utmaningen var uppenbarligen för stor för oss att lösa på egen hand. För att nå verklig effekt behövde vi kroka arm och bygga allianser mellan sektorer. Vi behövde också testa olika praktiska lösningar och snabbt nå volym. Det här ledde till att Axfoundation initierade integrationsinitiativet ÖppnaDörren 2015. Fem år senare hade 60 000 nya och etablerade svenskar mötts genom ÖppnaDörrens partnerorganisationer Yrkesdörren, Svenska med baby och Nya Kompisbyrån. Hela 24% av deltagarna hade fått jobb eller praktik. Vi hade bevisat att vår förändringsmodell fungerade - möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. I linje med Axfoundations arbetsmodell var det därmed dags för satsningen att skala upp ytterligare.

Hösten 2020 knoppades ÖppnaDörren av och blev en del av Axelerate, Axel Johnson-koncernens satsning för att växla upp arbetet med mångfald och inkludering. Det här är resan från pilot till uppskalning.

Snabba på utlandsföddas etablering

Axfoundations övergripande mål med ÖppnaDörren har varit att generera såväl samhällsnytta som affärsnytta och individnytta genom att snabba på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. ÖppnaDörrens vision var att skapa en folkrörelse av dörröppnare. Genom att bygga kapacitet och skala upp andra integrationsinitiativ som delade vår förändringsteori, kunde vi tillsammans bidra till ett öppnare Sverige.

”Vi ville kanalisera allmänhetens engagemang för en förbättrad integration på arbetsmarknaden och göra det otroligt enkelt att bidra som medmänniska. Vi tog fram och prövade en innovativ metod som vi har förfinat och skalat upp, på egen hand och genom att samarbeta och stärka andra likasinnade organisationer.” – Amelie Silfverstolpe, ansvarig för hållbar innovation på Axfoundation.

Möten leder till nätverk – och nätverk leder till jobb

En effektutvärdering från 2020 visar att ÖppnaDörren har bidragit till en snabbare etablering på arbetsmarknaden, minskad segregationen och indirekt lett till jobb för utrikesfödda genom partnerorganisationernas matchningsverksamhet.

0

nya och etablerade svenskar träffades genom ÖppnaDörren mellan 2015-2020.

0

procent fick träffa en potentiell arbetsgivare tack vare möten som dörröppnaren faciliterat.

0

procent av de som träffade en arbetsgivare fick jobb och 19% erbjöds praktik.

En folkrörelse av dörröppnare

Den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. Samtidigt är personliga kontakter och nätverk ofta avgörande för att hitta ett jobb i Sverige. Så många som 8 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter. För att göra det lättare för nya svenskar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden har Axfoundation fungerat som ett växthus för tre initialt småskaliga organisationer. De tre initiativen underlättar på olika sätt för etablerade och nya svenskar att träffas och i förlängningen dela med sig av sitt nätverk.

Matchningsorganisationen Yrkesdörren initierades och drevs av Axfoundation fram till 2020. De två initiativen Nya Kompisbyrån och Svenska med baby var redan befintliga ideella verksamheter som Axfoundation valde att stötta inom ramen för ÖppnaDörren. Den gemensamma nämnaren för de tre är att alla ha en låg tröskel för deltagande: dörröppnaren bidrar med en timme av sin tid – en timme som har visat sig kunna göra stor skillnad och bidra till en individs möjlighet att etablera sig i Sverige. Mötet kan vara en fika, en middag eller en aktivitet med barnen, för att diskutera jobb och gemensamma intressen. Dessa individuella möten och den ”informella validering” som sker, är centrala för att snabba på och förbättra den sociala och ekonomiska integrationen, och motarbeta en ökande segregation i samhället.

”Mötet, samtalet, möjligheten att förstå det svenska och också för oss svenskar att förstå de som kommer från andra länder, det är helt avgörande för att integration ska kunna fungera” – Antonia Ax:son Johnson

Att bygga ett öppnare Sverige

ÖppnaDörrens effektutvärdering från 2020 tyder på att de individuella mötena har en positiv effekt på deltagarnas inkludering i det svenska samhället.

0

procent av deltagarna uppger att de känner sig mer inkluderade i det svenska samhället efter sitt möte med en dörröppnare.

0

procent av deltagarna uppger att de förstår den svenska arbetsmarknaden bättre efter sitt möte.

0

procent av deltagarna uppger att de har fortsatt att hålla kontakten efter sitt första möte.

Resan från pilot till uppskalning

Partners

Sedan starten 2015 har ÖppnaDörren samarbetat med en rad aktörer, och fungerat som en brygga mellan civilsamhälle, näringsliv och privatpersoner som vill bidra till ett öppnare Sverige. Bland dessa partners finns Apel, Akademikerförbundet SSR, Arbetsförmedlingen, Axel Johnson, Demokratikonsult, Dustin, EFFSO, Ernst & Young, Europeiska Socialfonden, Företagarna, The Global Village/Järvaveckan, Integrationsnätverket, Invandrarindex, KICKS, Luckan/Dörren i Finland, Martin & Servera, MittLiv, Nordregio, Ocean Observations, Oriflame, Phil’s burger, SNS, Spotify, Svenska ESF-rådet, Urban Deli och Åhléns.

Delar av ÖppnaDörrens verksamhet har medfinansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Extrasatsningen med ESF riktade in sig specifikt på gruppen nyanlända som varit i Sverige kortare än tre år. Satsningen inleddes 2017 med ett planerat slutdatum 2022, men redan i augusti 2020, hade projektet nått sina mål; över 4 000 nyanlända hade träffat en dörröppnare och breddat sitt nätverk. Därmed avslutades samarbetet med ESF samtidigt som ÖppnaDörren knoppades av till Axelerate. Delfinansieringen från ESF var en viktig del i att utveckla Axfoundations innovativa integrationsinitiativ ÖppnaDörren, och möjliggjorde utökat stöd till partnerorganisationerna.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundations arbete med integration och ÖppnaDörren, kontakta Amelie Silfverstolpe. Vill du veta mer om Axel Johnson och Axelerate, kontakta Eliza Kücükaslan, Verksamhetschef för Axelerate ()

Alla Axfoundations tidigare projekt

Ett urval av framgångsrika avknoppningar

Våra program