En blockkedja är aldrig starkare än dess svagaste länk

2019.12.16

Vägen till att använda blockkedjeteknik för ökad transparens i leverantörskedjan för marockanska jordgubbar visade sig vara kantad av utmaningar.

Vägen till att använda blockkedjeteknik för ökad transparens i leverantörskedjan för marockanska jordgubbar visade sig vara kantad av utmaningar.

Vägen till att använda blockkedjeteknik för ökad transparens i leverantörskedjan för marockanska jordgubbar visade sig vara kantad av utmaningar. Det lyfts i en färsk rapport från Axfoundation, Axfood och SIM. Lärdomar från en fördjupad fältstudie i Marocko ledde till beslutet att inte gå vidare med det planerade pilotprojektet under skördesäsongen 2020. Projektets aktörer ser fortfararande att blockkedja har stor potential, men lyfter också flera fallgropar när det gäller att realisera teknikens potential i livsmedelskedjan. Genom att dela med sig av lärdomarna hoppas Axfoundation kunna bidra till kunskapsutveckling i livsmedelsbranschen.

Ladda ner rapporten med lärdomar från blockkedja i Marocko

Blockkedja har de senaste åren varit på allas läppar inom livsmedelsbranschen. Tekniken har visserligen visat sig lovande när det gäller att radikalt förenkla tillgången till data om en produkts ursprung, produktionsvillkor och färd längs leverantörskedjan, men det har visat sig finnas stora utmaningar,” säger Hanna Skoog, Programansvarig på Axfoundation

Livsmedelsledet är ett av de mest komplexa och fragmenterade leverantörsleden i världen och många företag kämpar idag med möjligheten att följa upp och garantera var och under vilka villkor en produkt är producerad. Axfoundation driver sedan 2017 ett sektorsövergripande samverkansprojekt i syfte att lära om och utvärdera blockkedjans potential att bidra till praktiska lösningar inom livsmedelsledet.

Vi ville ta reda på hur en praktisk tillämpning av blockkedjan kan se ut. Därför startade vi ett branschinitiativ för att kartlägga blockkedjans möjligheter för ökad spårbarhet och transparens i tre verkliga leverantörsled, en av dessa var att spåra arbetsvillkor för kvinnliga arbetare på jordgubbsgårdar i Marocko.

Den initiala förstudien och de praktiska djupdykningarna ledde till en fördjupad fältstudie i Marocko. Erfarenheten från Marocko har ringat in flera utmaningar med att praktiskt implementera blockkedjan i internationella livsmedelsleverantörsled. En av de främsta lärdomarna är behovet av stor tillit mellan samtliga aktörer i kedjan – innan en blockkedjepilot kan genomföras.

Det är en absolut förutsättning att samtliga aktörer i leverantörsledet har identifierats fullt ut i förväg, och att det finns ett tydligt mervärde för alla inblandande parter att dela data och medverka i processen. Vårt initiala fältbesök visar att så inte var fallet. Jag ser det här som en utmaning av karaktären mänskliga faktorn, det är inte en teknikutmaning, säger Hanna Skoog.

Det är först när tillit finns och ett mervärde har garanterats som blockkedjetekniken framgångsrikt kan appliceras och stora mängder data kan göras tillgänglig mellan aktörer.

En bra början är att inledningsvis ladda upp revisioner från tredje part och data relaterad till kvalitet på blockkedjan. Därefter kan mer komplex information om exempelvis arbetsvillkor och löner laddas upp direkt från en gård. Ett sista steg kan innebära att arbetarna på en gård validerar informationen själva, men man kan inte börja i omvänd ordning.

En av de centrala lärdomarna som lyfts i rapporten är just utmaningarna förknippade med att samla in data direkt från gårdar och låta arbetare validera information om exempelvis arbetsmiljö och löneutbetalningar. Samtidigt lyfts just detta angreppssätt som en av de mest intressanta vägarna framåt som bör testas vidare.

Det kan absolut vara intressant att testa detta i ett annat leverantörsled som redan fullt ut är vertikalt integrerat och där det finns tillit mellan alla aktörer, säger Hanna Skoog. Utifrån våra erfarenheter ser vi att blockkedjan har stor potential och vi vet att det finns en del goda exempel globalt. Men vi ser också stora utmaningar med att realisera blockkedjans potential i livsmedelskedjan. Vi hoppas att genom att dela med oss av våra erfarenheter så kan vi tillsammans driva utvecklingen framåt.

Centrala lärdomar från fältstudien:

  • Dialog mellan inköpare, mellanhänder och jordbrukare är avgörande för att på förhand skapa förtroende och ett tydligt incitament för alla deltagare att delta i en blockkedjepilot.
  • För att ett blockkedjeprojekt ska bli framgångsrikt måste köparmakten vara högre (potentiellt kan högre volymer uppnås genom samarbete med andra köpare) och en premie bör betalas till de deltagande jordbrukarna.
  • Fördelning av intäkter bör undersökas i hela leverantörsledet.

Ladda ner rapporten med lärdomar från blockkedja i Marocko

Kontakt

Aktuellt

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion