Blockkedja i livsmedelsindustrin kan spåra arbetsvillkor – inte bara produktkvalitet och ursprung

2019.05.02

Blockkedjan spås ha potentialen att transformera hela livsmedelsindustrin och spåra produkter utifrån mer än ursprung och kvalitet.

Blockkedjan spås ha potentialen att transformera hela livsmedelsindustrin och spåra produkter utifrån mer än ursprung och kvalitet.

Blockkedjan spås ha potentialen att transformera hela livsmedelsindustrin och spåra produkter utifrån mer än ursprung och kvalitet, enligt en ny rapport från Axfoundation och IBM. Rapporten öppnar upp för att använda blockkedjeteknik för att även spåra sociala indikatorer och säkerställa att exempelvis arbetsvillkor följs i livsmedelsledet.

Rapporten sammanfattar några av de viktigaste resultaten från Axfoundations sektorsövergripande projekt som har kartlagt potentialen av att använda blockkedja i tre olika värdekedjor inom livsmedelsindustrin för ökad kontroll, spårbarhet och transparens.

– I stället för att fokusera på en enda aktör eller en enda värdekedja valde vi att titta på ett flertal leverantörsledscase och produkter – jordgubbar, fisk och grisar – och fann att blockkedja kan adressera branschövergripande problem och ta sig an några av de utmaningar som vår planet står inför. Jag vågar säga att projektet är unikt i sitt sätt att sammanföra olika aktörer som öppet delat med sig av sina erfarenheter och tillsammans lärt sig om blockkedjans utmaningar och möjligheter, säger Hanna Skoog, programansvarig för Cirkulär ekonomi på Axfoundation.

Branschgemensamma utmaningar kräver samarbete

Axfoundation började undersöka blockkedjans potential för kontroll, spårbarhet och transparens av livsmedel redan 2017. Bland deltagarna i projektet är detaljister som Axfood, grossister som Martin & Servera, livsmedelsproducerande företag som Orkla och Coca-Cola, offentliga aktörer som Upphandlingsmyndigheten samt icke-vinstdrivande organisationer som Marine Stewardship Council (MSC) och Oxfam.

– För att ta itu med branschgemensamma utmaningar krävs samordnade insatser som involverar alla intressenter, säger Hanna Skoog. Det är centralt att offentliga, privata och ideella aktörer samarbetar för att gemensamt adressera livsmedelskedjans utmaningar. Vårt projekt och rapporten är ett steg i denna riktning.

Tillgängliggöra data för konsumenten ger mervärde

Det råder ingen brist på data i leverantörskedjan, men rapporten visar att informationen ofta är osynlig och svår att fånga upp med dagens system. Dessutom når relevant data sällan konsumenten. Blockkedja, som innebär tillämpning av en decentraliserad distribuerad databas i livsmedelsledet, skulle kunna registrera sådan data och dela den med de som har värde av datan. Projektet har sett en ökad efterfrågan på den här typen av funktionalitet från detaljister och grossister för att öka transparensen vad gäller produkters ursprung, produktionsmetoder och sociala faktorer.

– När information om en produkts produktionsvillkor blir synliga för konsumenter som uppskattar dessa, så växer värdet av att tillämpa metoderna tillsammans med värdet av de producerade varorna. Blockkedjan är inte lösningen på allt, men det kan göra det möjligt för företag att ställa om till en mer hållbar värdekedja.

Skönheten ligger i betraktarens öga

Rapporten lyfter några av de fördelar som blockkedjan kan ge, men vilket särskilt mervärde tekniken kan ge beror på vad som definierar en bättre upplevelse för en aktör i en viss värdekedja och vilket värde det skulle ge dem. För en värdekedja kan det till exempel vara viktigt att se till att konsumenterna får tillgång till information om vilket foder som har getts till en gris och hur fodret har producerats. För en annan är spårning av sociala data som arbetsvillkor mer betydelsefullt.

– Den mest uppenbara fördelen med blockkedjan i livsmedelsindustrin är spårbarhet i termer av en produkts ursprung eller kvalitet, säger Hanna Skoog. Men kan också vara möjligt att spåra sociala indikatorer och se till att exempelvis arbetsförhållandena följs. Om exempelvis arbetare på en marockansk jordgubbsodling skulle använda blockkedjetekniken för att logga sina arbetstider enligt sina kontrakt, kan en återförsäljare lita på att arbetsvillkoren uppfyller de standarder som de förväntar sig av leverantören.

Rapporten visar att blockkedja rent tekniskt kan möjliggöra automatisering och optimering i leverantörskedjan, samtidigt som olika etiska påståenden från en leverantör kan verifieras. Tekniken gör det möjligt att med digitala bevis säkerställa en rättvis handelspraxis. Men hur det fungerar i praktiken är en annan sak. Därför tar nu Axfoundation ett steg vidare med en specifik värdekedja för att se om det är möjligt att följa upp sociala indikatorer med hjälp av blockkedjeteknik.

– Tillsammans med Oxfam och Axfood gör vi en fördjupad förstudie hos en leverantör av jordgubbar i Marocko, säger Hanna Skoog. Syftet är att se om det är möjligt att faktiskt spåra och validera sociala data på gårdsnivå. Vi hoppas att detta kommer att bana väg för ett pilotprojekt nästa skördesäsong.

Ladda ner rapporten ”Designing Blockchain Use Cases to Deliver Greater Sustainability in the Food Chain”

Läs mer om projektet ”Blockkedja i livsmedelsledet”

OM BLOCKKEDJA

Blockkedja har en delad liggare, en så kallad shared ledger, där alla typ av information kan registreras och delas med alla som behöver den. Vad som delas och varför, är överenskommet av alla deltagare i kedjan. De fyra typiska grundläggande mekanismerna inom blockkedjetekniken är: den delade liggaren (shared ledger), en metod för konsensus, smarta kontrakt och effektiva sätt att genomföra en viss grad av integritet. Dessa mekanismer förbättrar möjlighet att spåra var produkter kommer ifrån och att den informationen inte har förändrats under vägen. Mekanismerna ser till att transaktioner inte kan ändras eller läggas till av någon under vägen. Blockkedjetekniken kan uppnå denna funktionalitet utan några av de kontroller som normalt behövs idag i livsmedelskedjan.

Verifierat ursprung av data: Även om blockkedja inte garanterar att de uppladdade uppgifterna är korrekta, så skapas ett tydligt revisionsspår som visar vem som laddat upp det, och när. Varje aktör blir därmed tydligt knuten till sina handlingar vilket gör att man kan hitta rotorsaken till problemet.

Betrodda processer (eller arbetsflöden): Blockkedja och smarta kontrakt gör det möjligt att automatiskt spåra flödet av varor. Alla parter får möjlighet att se varans status i hela ledet.

Medverkande i projektet:
Axfoundation
Axfood
Coca-Cola
Dirafrost
Ekofisk
EquiNordic
GS1
Gård&Djurhälsan
IBM
Marine Stewardship Council (MSC)
Martin & Servera
Orkla
Oxfam
RISE
SKL Kommentus
Stockholms Fiskauktion
The Absolute Company
The National Agency for Public Procurement

Kontakt

Aktuellt inom Framtidens mat