Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser

Med den växande e-handeln inom dagligvaruhandeln ökar också konsumtionen av plast- och papperspåsar som inte återanvänds eller återvinns. I ett tidigare projekt har Axfoundation tillsammans med ett antal partners tagit fram en hypotes för en potentiell lösning som fått positivt gensvar från dagligvarubranschen.

Problem

Inom dagligvaruhandeln och den växande e-handeln konsumeras en mycket stor mängd plast- och papperspåsar som inte återanvänds/återvinns i den utsträckning som krävs i en cirkulär ekonomi. Kundfrustrationen är också stor över den stora mängden påsar, så kallade lastbärare, som e-handelsleveranserna av livsmedel kommer i. Det finns bättre material idag än för några år sedan men det saknas uppdaterade livscykelanalyser för nuvarande plast- och papperspåseanvändning och en mer cirkulär och resurssnål lösning behövs.

Lösningsförslag

På en workshop senhösten 2020 arrangerad av tjänstedesignbyrån Antrop och det nordiska nätverket LOOP (finansierat av Nordisk Innovation) sammanstrålade Axfoundation, Svenska Retursystem (SRS) och Antrop för att realisera en idé om cirkulära lastbärare. Projektet gavs namnet Returbar.

Målet var att samla dagligvaruaktörerna i en gemensam satsning på ”cirkulära lastbärare”, det vill säga returpåsar för matleveranser till konsument, för att minska CO2-avtrycket inom e-handeln och underlätta för konsumenten att bli mer cirkulär.

Vår insats

Tillsammans med övriga partners arbetade Axfoundation fram en hypotes för en potentiell lösning baserad på internationella satsningar, omvärldsspaningar, framtida darkstoreplaner, kundundersökningar, forskarkontakter och en enklare livscykelanalys. Vi sonderade givetvis med dagligvaruaktörerna under tiden för att förankra idén.

Resultat

Idén fick positivt gensvar när den presenterades för aktörer inom dagligvarubranschen. På grund av den kraftiga försäljningsökningen inom e-handeln under pandemin ligger dock dagligvaruaktörernas primära fokus på att kunna möta den ökande efterfrågan varav projektidén för närvarande är lagd på is.

Axfoundation vill ändå inte se detta som ett misslyckande då projektet genererat många insikter, lyft upp frågan om cirkulära lastbärare högt på agendan inom dagligvaruhandeln och Axfoundation har för avsikt att förvalta insikterna och se om de kan komma till nytta i framtiden eller inom andra områden.

Partners

Tjänstedesign- och UX-byrån Antrop som sedan länge arbetar med att kombinera användarnytta, affärsnytta och samhällsnytta.

Svenska Retursystem som har 20 års erfarenhet av att sköta ett nationellt kretslopp av klimatsmarta returbackar B2B i livsmedelsindustrin.

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi