Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser av livsmedel

Med den växande e-handeln inom dagligvaruhandeln ökar också konsumtionen av plast- och papperspåsar. Påsar som sällar återanvänds eller återvinns. Axfoundation och stiftelsen Chalmers Industriteknik driver ett projekt tillsammans med bland andra Coop, Dagab, ICA och Mathem för att undersöka en hur en branschgemensam cirkulär lösning för återbrukbara kassar skulle kunna se ut. Projektet finansieras delvis av Vinnova samt Re:source och planeras pågå till våren 2024.

Problem

År 2020 släpptes 1,4 miljoner ton förpackningar ut på den svenska marknaden enligt SCB1. Pappersförpackningar är vanligast och står för 604 200 ton. Ofta har förpackningar för engångsbruk en kort livscykel och blir avfall på nolltid. Följaktligen ser världen en växande miljöpåverkan från förpackningar på grund av det ökande behovet av naturresurser och utmaningar med att återvinna bortkastade material. Idag är åtgärder för att lösa förpackningsproblemet mest inriktade på återvinning av dessa material. Många aktörer byter dock fokus från återvinning till återanvändning för att lätta på trycket på jordens resurser. Exempelvis har den svenska regeringen antagit ett nytt etappmål (som en del av miljökvalitetsmålen). Målet anger att andelen återbrukbara förpackningar på marknaden ska öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.2 Projektet syftar till att möta denna utveckling genom att hitta en praktisk systemlösning för återbrukbara påsar i hemleveranser

Lösningsförslag

Genom en designdriven process är vårt mål att bidra till en branschgemensam lösning där hemleveranser av livsmedel och dagligvaror sker inom ett cirkulärt system där återbrukbara emballage delas mellan olika dagligvaruaktörer och används otaliga gånger av konsumenter.

Lösningsförslaget kommer att undersöka ett flertal olika komponenter t.ex:

  • Insamlingspunkter
  • Reverse logistics
  • Digitallösning och spårbarhet
  • Retur-incitament
  • Flödeslogistik
  • Emballage – konstruktion/material
  • Tvätt, hygien, mathantering

Hinder

Dagligvaruaktörerna är medvetna om att kundfrustrationen med dagens linjära system är stort. Var och en på egen hand har interna affärsutvecklings- och innovationsteam som tittar på frågan men ingen har kommit så långt att de tagit fram någon modell för omvänd logistik (reversed logistics) eller prototyp för en potentiell produkt.

Ett annat hinder kan också vara att det har varit svårt att hitta ett alternativ till papperspåsen med en LCA-beräkning som är lika bra som den för papperspåsen. Nu finns det dock anledning att revidera denna position, dels tack vara teknisk utveckling men också på grund av kommande lag- och policyförslag från EU som trycker vikten av återbruk. Aktörerna ser också ett värde i att introducera konsumenten till cirkulära beteenden och möjligheten att kunna samarbeta med andra aktörer kring omvänd logistik.

Aktörerna är framför allt vana att konkurrera med varandra och därför är det inte naturligt att gå samman och samarbeta kring frågor liknande denna. Vi tror att en framgångsfaktor kan vara att Axfoundation och Stiftelsen Chalmers Industriteknik som projektledare båda är icke-vinstdrivande och oberoende organisationer vilket underlättar för aktörerna att kunna samarbeta.

Vårt ställningstagande

Axfoundations långsiktiga mål är att bidra en mer hållbar e-handel genom en systeminnovation med potential att inspirera till spridning även inom andra branscher. Kanske skulle ett återbrukssystem av kassar kunna hantera även ett cirkulärt flöde för andra branscher så som take-away-förpackningar eller butiksprefill? Returbar har också som ambition att skapa en bättre kundupplevelse som hjälper konsumenterna att sänka sitt klimatavtryck.

 

Vår insats

År 2022 beviljades Axfoundation medel från Vinnova och RE:source för att undersöka sätt att ersätta de nuvarande linjära e-handelsleveranserna av livsmedel/dagligvaror i papperspåsar med ett branschgemensamt cirkulärt system för återbruk av emballagen (troligen bärkassar med tanke på hur aktörernas darkstores byggts upp men det får projektet utvisa). Projektet kommer att undersöka lösningar för själva det fysiska återbrukbara leveransemballaget, men ännu viktigare, utveckla ett övergripande system för reversed logistics, pant, tvätt mm som kommer att stödja att emballaget återbrukas och används igen, igen och igen. Det här är ett unikt samarbete med målet att skapa en branschgemensam hållbar lösning som minskar det gemensamma fotavtrycket.

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi