Returbar – ett cirkulärt system för matkassar i e-handeln

Under det senaste decenniet har efterfrågan ökat explosionsartat för e-handelstjänster inom dagligvaruhandeln. Detta har resulterat i att användandet av plast- och papperspåsar skjutit i höjden - påsar som sällan återanvänds eller återvinns. Axfoundation och stiftelsen Chalmers Industriteknik driver tillsammans med bland andra Axfood, Coop, ICA, Lidl och Mathem projektet Returbar som undersöker hur en branschgemensam cirkulär lösning för återbrukbara kassar skulle kunna se ut. Målet är att skapa ett system som främjar återanvändning av leveransförpackningar samt inspirerar till fler cirkulära modeller och ett minskat klimatavtryck.

Problem

Hela 4,8 miljarder bärkassar såldes i Sverige 2019. Av dessa var 2,2 miljarder papperskassar som ofta bara användes en gång och därmed bidrar till ett stort resursslöseri. En stor del av papperskassarna kommer från de allt vanligare hemleveranserna av livsmedel – där många kunder upplever mängden kassar som negativt. Idag är åtgärder för att lösa förpackningsproblemet mest inriktade på återvinning av dessa material. Allt fler aktörer byter dock fokus från återvinning till återanvändning för att minska trycket på jordens resurser. Den svenska regeringen antog exempelvis år 2020 ett etappmål där andelen återbrukbara förpackningar på marknaden ska öka med minst 20 procent från 2022 till 2026, och med minst 30 procent från 2022 till 2030.

Lösning

Projektet Returbar syftar till att hitta en praktisk systemlösning för återbrukbara påsar i hemleveranser. Axfoundation har därför samlat bland andra Axfood, Coop, ICA, Lidl och Mathem för att ta fram ett gemensamt förslag på en “lånepåse” med pant för att hjälpa kunderna att gå från ett linjärt till ett cirkulärt flöde.

Projektets mål är att bidra till en branschgemensam lösning för ett hållbart cirkulärt system av återbrukbara bärkassar. Genom det breda samarbetet är förhoppningen att kunna ta fram en implementerbar lösning som fungerar oavsett aktör. Förutom att lösa kundernas frustration kring engångspåsar, kan en cirkulär lånepåse bana vägen och underlätta även för andra branschers cirkulära flöden i större skala.

Vår insats

Tillsammans med partners har Axfoundation undersökt hur dagens system för engångsförpackningar ser ut på makronivå. En gedigen omvärldsanalys har genomförts samtidigt som både branschens och kundernas behov kartlagts.

Projektet kommer att undersöka hur ett återbrukbart leveransemballage skulle kunna se ut och utveckla en prototyp för detta. Ett övergripande konceptförslag ska tas fram som visar hur returlogistik ska fungera i praktiken baserat på dagens existerande flöden. Detta innefattar bland annat ett pantsystem för påsen, ett system för rengöring samt en gemensam logistiklösning – allt för att emballaget ska kunna återbrukas och användas om och om igen.

 

Projektets 3 steg

  1. Ett koncept har tagits fram för pant på påsar, returlogistik och branschgemensam drift av systemet. Detta steg har finansierats av Vinnova.
  2. En prototyp för själva påsen och den spårbarhetslösning som behöver kopplas till pantpåsarna kommer att undersökas och utvecklas. Finansiering för detta steg sker via RE:source. Praktiska pilotprojekt har även initierats av två av projektets partners med syfte att öka kundförståelsen.
  3. Ett tredje steg blir att fördjupa kundinsikterna kring cirkulära modeller med ytterligare finansiering från Vinnova. Ambitionen är också att genomföra en utvärdering av den affärs- och miljömässiga potentialen för Returbar-lösningen.

Lärdomar och insatser framåt

Under den första etappen av Returbar har flera lärdomar kunnat dras kring hur ett hållbart cirkulärt system för matkassar skulle kunna se ut. Fyra centrala komponenter har identifierats som centrala att lösa:

  • Påsen: Baserat på projektets bransch- och kundbehovsanalys bör ”lånepåsen” likna dagens papperspåse i storlek och form samt ha ett material som klarar flera rengöringscykler. Påsen ska dessutom vara relativt billig att producera och vara enkel att återvinna när den inte klarar fler rotationer. Emballagets material och utformning undersöks vidare under 2023. Detta sker i samarbete med Chalmers Industriteknik och produktdesignbyrån Boid samt ett antal experter med utgångspunkt från behovsanalysen i Vinnovaprojektet.
  • Pantsystem: I projektet föreslås en opersonlig pant per påse, baserat på hur dagens effektiva pantsystem för exempelvis burkar fungerar. Panten bör aktiveras vid köptillfälle och vara kopplad till påsens unika ID. Denna ska avaktiveras och återbetalas till kunden när påsen returneras.
  • Rengöring: Baserat på lärdomar från dagens tillgängliga logistiklösningar föreslås också ett rengöringssystem för påsen. Detta kan ske med antingen våta eller torra metoder. Val av metod styrs utifrån en sammanvägd bedömning av den nivå av renhet som behövs, kostnad och miljöpåverkan.
  • Logistiklösning: Det måste vara enkelt och smidigt för kunden att återanvända påsarna för att lösningen ska vara framgångsrik och hållbar över tid. Påsen måste enkelt kunna lämnas tillbaka till alla aktörer som är med i systemet, oavsett varifrån man handlar sin mat. En effektiv logistiklösning skulle därför kunna involvera en branschgemensam organisation med ansvar för hantering av påssystemet, inköp, pant, rengöring och redistribution av återbrukspåsar.

Partners

I projektet samarbetar Axfoundation med aktörer inom dagligvaruhandeln: Axfood, Coop, ICA, Lidl och Mathem.

I samarbetet ingår även Ad Company, GS1, Konsumentföreningen Stockholm, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Retursystem, Stena Circular Consulting samt produktdesignbyrån Boid och tjänstedesign- och UX-byrån Antrop.

Projektet drivs som en del av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Projektet löper under 2022-2024.

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Kontakt