Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser

Med den växande e-handeln inom dagligvaruhandeln ökar också konsumtionen av plast- och papperspåsar som inte återanvänds eller återvinns. Axfoundation har inlett en dialog med bland andra Chalmers Industriteknik kring en hypotes för en potentiell lösning som fått positivt gensvar från dagligvarubranschen.

Problem

Inom dagligvaruhandeln och den växande e-handeln konsumeras en mycket stor mängd plast- och papperspåsar som inte återanvänds/återvinns i den utsträckning som krävs i en cirkulär ekonomi. Kundfrustrationen är också stor över den stora mängden påsar, så kallade emballage eller lastbärare, som e-handelsleveranserna av livsmedel kommer i. Det finns bättre material idag än för några år sedan men det saknas uppdaterade livscykelanalyser för nuvarande plast- och papperspåseanvändning. Dessutom behövs en mer cirkulär och resurssnål process som hanteras med en smart digital lösning.

Lösningsförslag

På en workshop senhösten 2020 arrangerad av tjänstedesignbyrån Antrop och det nordiska nätverket LOOP (finansierat av Nordisk Innovation) sammanstrålade Axfoundation, Svenska Retursystem (SRS) och Antrop för att realisera en idé om cirkulära emballage. Projektidén gavs namnet Returbar och dialogen har sedan dess fördjupats med bland andra ICA, Coop och Axfood. Inom ramen för dialogen har Axfoundation även sökt finansiering från Vinnova och Energimyndigheten för pilot- och systemutvecklingsarbetet som utförs av Chalmers Industriteknik.

Målet är att samla dagligvaruaktörerna i en gemensam satsning på ”cirkulära emballage”, det vill säga returpåsar för matleveranser till konsument, för att minska CO2-avtrycket inom e-handeln och underlätta för konsumenten att bli mer cirkulär.

Vår insats

Tillsammans med dagligvaruaktörerna och övriga partners utforskar Axfoundation en hypotes för en potentiell lösning baserad på internationella satsningar, omvärldsspaningar, framtida darkstoreplaner, kundundersökningar, forskarkontakter och livscykelanalyser. Projektet har för avsikt att vara färdigt Q4 2023.

Partners

Chalmers Industriteknik, Coop, ICA, Axfood, Svensk Dagligvaruhandel och Svenska Retursystem.

Tjänstedesign- och UX-byrån Antrop som sedan länge arbetar med att kombinera användarnytta, affärsnytta och samhällsnytta.

Svenska Retursystem som har 20 års erfarenhet av att sköta ett nationellt kretslopp av klimatsmarta returbackar B2B i livsmedelsindustrin.

Kontakt

Våra projekt inom Cirkulär ekonomi

Aktuellt inom Cirkulär ekonomi