Sojadialogen ställer sig bakom europeiskt ställningstagande för ansvarsfullt producerad soja

2020.05.18

Den svenska Sojadialogen – ett unikt branschöverskridande samarbete mellan 52 svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, handelsföretag och intresseorganisationer – tar nu ytterligare steg för att med en gemensam röst påverka produktionsvillkoren av soja i sina leverantörsled. I veckan skrev Sojadialogen under European National Soya Initiatives’ Statement, ett gemensamt ställningstagande som flertalet nationella sojaplattformer i Europa enats kring. Därmed anslöt sig Sojadialogens medlemmarna, genom Axfoundation som värdorganisation, till ambitionen att utöka samverkan på europeisk nivå för ansvarsfullt producerad soja.

Den storskaliga odlingen av soja har expanderat på bekostnad av unika naturområden.

Den storskaliga odlingen av soja har expanderat på bekostnad av unika naturområden.

Genom att ställa sig bakom ”European National Soya Initiatives’ Statement – Towards Conversion-free Soya” förstärks medlemmarnas viljeyttring att 100% av den soja som konsumeras ska vara producerad i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som skyddar skogar och värdefull vegetation. Den ska därmed inte ha bidragit till avskogning eller omvandling av värdefulla landskap. Ambitionen går i linje med Sojadialogens långsiktiga målsättning att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar ska vara ansvarsfullt producerad senast år 2025.

I ljuset av klimatkris och förlust av biologisk mångfald

Det är bland annat den akuta klimatkrisen och den omfattande förlusten av biologisk mångfald som lett till att soja som konsumentfråga växt. Idag kräver allt fler kunder att företag tar ansvar för under vilka produktionsförhållanden sojan har odlats. Samtidigt som sojaodlingen bidrar till ekonomisk utveckling påverkar den också miljön och klimatet. Den svenska Sojadialogens medlemmar driver sedan 2014 ett gemensamt arbete för att säkerställa att den soja som når svenska konsumenter produceras ansvarsfullt. På så sätt kan en liten marknad i Sverige ändå verka för bättre produktionsvillkor av soja. Sedan 2018 står Axfoundation värd för Sojadialogen vilket innebär att vi koordinerar och utvecklar arbetet i nätverket.

Europas nationella sojaplattformar enas

Ställningstagandet som nu undertecknats är ett resultat av en påbörjad samverkan mellan de nationella sojaplattformarna i Europa; Danmark, Holland, Frankrike, Österrike, UK, Sverige och Norge, en samverkan som letts av det så kallade Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Målet är att nyttja synergier och att skapa en gemensam starkare röst vad gäller de krav den europeiska marknaden ställer på sina leverantörer och att uttrycka en gemensam vision för vår konsumtion av ansvarsfullt producerad soja.

”Medlemmarna i svenska Sojadialogen skickar en tydlig signal till marknaden. Vi stödjer en ökad samverkan för ökat marknadsupptag och efterfrågan på laglig, avskogningsfri och omvandlingsfri soja och stöttar EU:s övergripande ambition att bekämpa klimatförändringar och avskogning.” – Hanna Skoog, programansvarig på Axfoundation och samordnare för svenska Sojadialogen.

7 punkter för att uppnå avskogningsfri soja

De nationella plattformarna har gemensamt formulerat och enats kring 7 ambitioner att stötta och sträva emot. De finns i sin fulla form att läsa på engelska, och fritt översatt nedan:

  • Att sträva mot det gemensamma ställningstagandet för ansvarsfullt producerad soja och samtidigt ta hänsyn till att olika lösningar / tidsplaner kan behövas eftersom varje marknad och producerande land har sina egna unika utmaningar.
  • Stödja den europeiska värdekedjan för soja i syfte att utveckla och genomföra ambitiösa handlingsplaner för att uppnå hållbarhet och transparens. Stödja utvecklingen av europeisk politik och lagstiftning till stöd för hållbart producerad soja, inklusive ”European Union Communication on Stepping Up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests.”
  • Utbyta erfarenheter av metoder för uppföljning och kontroll, inkluderat tillvägagångsätt och resultat.
  • Stödja ansvarsfull europeisk proteinproduktion som uppfyller ovan gemensamma ställningstagande för ansvarsfullt producerad soja.
  • Utforska möjligheterna att samarbeta för att stödja hållbar sojaproduktion i regioner centrala för produktion av soja.
  • Stödja dialogen mellan aktörer i syfte att lyfta samspelet mellan soja och andra grödor i producerande länder.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion