MOVE – Utbildning för migrantarbetare

I Thailand är det migrantarbetare från grannländerna som bär upp livsmedels- och elektronikindustrin, därför finns en stark koppling till vår konsumtion. Pandemin drabbade Thailand hårt och särskilt utsatta blev migrantarbetarna. Brist på information, ryktesspridning och falska nyheter var några utmaningar. Många förlorade sitt jobb och därmed rätten till bostad samtidigt som gränserna stängdes. Därför mobiliserade Axfoundation under våren 2020, tillsammans med ed tech-företaget Quizrr och en handfull internationella företag med leverantörer i Thailand, nätverket MOVE. Tillsammans utvecklade vi en mobil-app med gratis och säker information om coronaprevention och träning i rättigheter. MOVE-projektet är avslutat och de största effekterna av pandemin har mildrats. MOVE kom med två viktiga lärdomar: digitala verktyg kan fylla luckor som reserestriktioner och brist på fysiska möten skapar. Men digitaliseringen kräver en mogen infrastruktur, byggd för alla.

Problem

Migrantarbetare är bland de mest sårbara för exploatering och har ofta små möjligheter att hävda sina rättigheter. Bland annat bidrar bristen på försörjningsmöjligheter i hemlandet till att många accepterar dåliga arbetsvillkor utomlands. Utnyttjande av migrerande arbetstagare förekommer i alla stadier av en typisk migrationscykel – från rekrytering till anställning och vid hemkomsten. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare i tillverkningsländer som Thailand, då den lett till permitteringar och höjd osäkerhet för redan utsatta arbetare.

Det händer att migranter skuldsätter sig för att ha råd med visum, hälsokontroll och resa till sin tillfälliga anställning utomlands. För att minimera den risken har Employer Pays Principle lanserats, i linje med Dhakaprinciperna om värdig migration. De innebär att arbetsgivare ska stå för alla kostnader som är relaterade till anställningen.

MOVE satsade på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

MOVE satsade på att stärka migrantarbetare i globala leverantörsled genom att bland annat tillgängliggöra träning i rättigheter och skyldigheter.

Vår insats

MOVE bildades 2020 som en uppskalning av the Nordic Initiative – en framgångsrik satsning där Axfoundation tillsammans med tio nordiska livsmedelsföretag, däribland Axfood, Coop och ICA, gick samman 2017 för att höja kunskapsnivån på thailändska leverantörsfabriker. Med avstamp i de goda erfarenheterna av utbildningsinsatsen med Quizrr i Thailand, vände sig MOVE till företag i alla länder, i alla branscher. En nyckelaktör i MOVE var FN:s organisation för migrationsfrågor, International Organization for Migration, IOM.

Vår lösning

Det första syftet med MOVE:s insatser var att ge extra stöd och uppmärksamhet till gruppen migrantarbetare under pandemin. Det andra syftet var att förhindra exploatering och diskriminering genom att öka gruppens kännedom om rättigheter, lagar och regler. Ett tredje syfte var att höja den digitala kompetensen hos migranterna.

Mobil-appen som MOVE utvecklade innehöll träning om rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet, arbetarrepresentation, lönesättning och etisk rekrytering på leverantörsfabriker. Appen innehöll dessutom Covid-19-information producerad av IOM, vars hemsida för migranter refererade till appen och vice versa. Både hemsida och app var på fyra språk, för migranter från Myanmar, Kambodja och Laos och lokalanställda thailändare. Även lokala chatgrupper och sociala medier i Thailand kopplades till plattformen.

Ansatsen var att få en effektiv och skalbar kommunikationsplattform utan kostnad för en grupp som var i behov av pålitlig information och rättighetsbaserad träning. MOVE visade att det gick att agera snabbt och effektivt med företag som aldrig tidigare samarbetat, från helt olika branscher och länder. Alla hade ett gemensamt mål: att ta ansvar för sina leverantörskedjor och bistå migrantarbetarna.

MOVE lanserade en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

MOVE lanserade en fyrspråkig mobil-app för migrantarbetare i Thailand.

”Vi ville göra en snabb, riktad och öppen insats i Thailand för dem som drabbades hårdast av pandemin, migrantarbetarna. De bär upp livsmedelsindustrin och bidrar i hög grad till maten på våra tallrikar och elektroniken i våra händer och hem. MOVE-gruppen och mobilappen visade att det går att innovera i svåra tider, men det var utmanande att skala.”  – Viveka Risberg, Axfoundation

Resultat

MOVE-appen användes cirka 300 gånger, långt under vår målsättning på 5 000 nedladdningar. En oberoende utvärdering av Rapid-Asia visade att en anledning var bristen på fri wi-fi eller fiberbaserad tillgång till fritt Internet. Migranter har i regel betal-SIM-kort och vill inte lägga tid i onödan på surf. Ett annat problem var rent beteenderelaterat: migrantarbetare är inte vana vid att ladda ner appar (annat än sociala medie-appar som används flitigt). Vi försökte adressera dessa utmaningar genom att samarbeta med lokala organisationer men reserestriktionerna försvårade det arbetet. Vi var även i dialog med en stor telekomoperatör med flera miljoner migrantkunder men en bolagsfusion kom i vägen. Dock: Quizrr håller tillsvidare appen Move öppen, gratis och möjlig att ladda ner för vem som helst. Behovet av tillförlitlig information och förebyggande träning kvarstår, även om det akuta pandemiläget är över. Vi är öppna för att tiden kan mogna för en ny insats, inte minst för att digital kompetens (digital literacy) är viktigt för migranter, och det kommer på köpet med träningsappen.

Axfoundations övriga satsningar på digitala utbildning via Quizrr har utvärderats vid ett flertal tillfällen. Bland annat visade en utvärdering av Nordiska Initiativets satsning 2019 att utbildningen av nästan 2 300 migrantarbetare och chefer på leverantörsfabriker i Thailand ledde till ökad kunskap inom ansvar och rättigheter. År 2020 gjorde även Axfoundation en resultatutvärdering av effekterna på 19 leverantörer till Axfood, Martin & Servera, KICKS, Filippa K och Åhléns. Rapporten indikerar att arbetsmiljön på kinesiska leverantörsfabriker förbättrades efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer.

Partners

I MOVE ingick bland andra Axfood, Axfoundation, Electrolux, HP, International Organization for Migration, Quizrr, Ulula och Unil (NorgesGruppen).

MOVE som projekt är avslutat för Axfoundations del, i och med att pandemin är över. Det visade sig också svårt att skala upp och nå ut med appen av både beteendemässiga och telekomtekniska skäl. Däremot arbetar företag vidare med Quizrr på sina leverantörsföretag i Thailand. MOVE-appen är tillsvidare uppe och går bra att ladda ner där appar finns (sök på Quizzr Move).

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion