Axfoundation ny värd för Sojadialogen

2018.01.11

Från och med 2018 tar Axfoundation över värdskapet för Sojadialogen från Världsnaturfonden WWF. Åtagandet innebär att Axfoundation kommer att ansvara för den samordnande och koordinerande roll för nätverket som verkar för hållbart producerad soja.

Nätverket Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Medlemmarna i Sojadialogen består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.

Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som använts i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung. Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad.

Det uppfylls genom att sojan är certifierad enligt trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av sådana certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

Bakgrund: Soja är en av världens största grödor och majoriteten av sojan går till sojamjöl för djurfoder för produktionen av kött, mjölk, ägg och odlad fisk. I takt med ökad global konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel har den globala efterfrågan på soja ökat snabbt, särskilt i Sydamerika.

I Sydamerika har den många gånger extremt storskaliga odlingen expanderat på bekostnad av unika naturområden som Atlantregnskog, Cerrado och Chaco. Även Amazonas har påverkats. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystem-tjänster som vattenförsörjning och pollinering, samt stora utsläpp av växthusgaser. I sojaodlingen används stora mängder kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också inslag av tvångs- och slavarbete samt att lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark. Samtidigt bidrar sojaodlingen till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

De krav som ställs från den svenska livsmedelsmarknaden har möjlighet att påverka en mer ansvarsfull utveckling såväl i Sydamerika som i andra odlingsområden, och bidra till att utveckla en marknad för ansvarsfullt producerad soja.

Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden.

Vill du veta mer, eller vill din organisation gå med i Sojadialogen? Kontakta 

Aktuellt inom Framtidens mat