”Vi ser ett brett engagemang för ETI Sweden”

2019.10.17

Det mesta tyder på att ett Ethical Trading Initiative (ETI) bildas i Sverige i december då ett konstituerande möte hålls. Intresset för att ansluta sig till ett ETI Sweden är stort – från såväl näringsliv som civilsamhälle och myndigheter, vilket bådar gott för verksamheten.

”Vi strävar efter att ETI Sweden får en så bred branschrepresentation som möjligt. Vi riktar oss därför till företag inom detaljhandels-, livsmedels-, textil-, industri-, bygg-, bil-, medicin- och energisektorn.” – Viveka Risberg Axfoundation

Viveka Risberg, programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation

Viveka Risberg, programansvarig Hållbar produktion och konsumtion, Axfoundation

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer.

Ethical Trading Iniative är redan en inflytelserik aktör och finns i Norge, Danmark och Storbritannien, där ETI UK bildades år 2000. I ett tiotal år har det varit på gång att grundas en systerorganisation i Sverige, men processen har av olika skäl inte gått i mål. Förrän, vilket det mesta tyder på, i december 2019.

Varför behövs ETI i Sverige?

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

”De flesta företag är för små för att kunna påverka på egen hand. Här blir ETI en plattform för samarbete, praktiskt leverantörsarbete och påverkan – även på politisk nivå.” – Viveka Risberg, Axfoundation

I omställningen mot förnybar energi kan ETI spela en vital roll för att rikta fokus mot arbetares rättigheter och miljöpåverkan inom utvinning och förädling av råvaror. I en tid då växande asiatiska ekonomier sammanfaller med ökad repression mot yttrande- och associationsfrihet, är ETI en viktig motor för stärkta fackliga rättigheter och social dialog i tillverkningsindustrin. Jordbruk och primärproduktion är en annan viktig sektor för ETI.

ETI Sweden positionerar sig som bredare än Global Deal, mer praktiskt orienterat än UN Global Compact och är en trepartsorganisation, att jämföra med branschorganisationen amfori BSCI. Genom ETI Sweden kan konkreta business cases produceras och presenteras i andra forum. Dessa forum kan i sin tur bidra med kontakter på policynivå till ETI.

Arbetsgrupp med bred representation

Under sommaren/hösten 2019 har en arbetsgrupp tagit fram underlag och gjort studiebesök till norska och danska ETI. I gruppen deltar representanter från Axfood, Axfoundation, Coop, Fairtrade, LO, Menigo, NCC, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Upphandlingsmyndigheten och Vision.

Välkommen till konstituerande möte 12/12

Konstituerande möte blir den 12 december 2019. Är din organisation intresserad av att bli medlem i ETI Sweden? Vill du få en inbjudan till mötet? Eller är du nyfiken på att veta mer om vad ETI Sweden skulle kunna ge för mervärde till din organisation? Välkommen att kontakta Viveka Risberg, Axfoundation.

Läs mer om ETI Sweden och medlemskap (PDF)

Kontakt

Aktuellt