Nytt betänkande om en ansvarsfull antibiotikaanvändning 

2022-08-16

Den 1 augusti lämnade regeringens särskilda utredare Ann Lindberg betänkandet ”Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan” till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Axfoundation har varit med i den expertgrupp som har tillsammans med utredaren tagit fram förslag på åtgärder för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.

”Genom de förslag som utredningen nu presenterat finns stora möjligheter att växla upp arbetet även internationellt och på så sätt bidra till att vända den ökande utveckling av antibiotikaresistenta bakterier”.

Utredningens uppdrag har varit att utvärdera det svenska arbetet och lämna förslag på åtgärder för att effektivisera och utveckla arbetet för att få till stånd en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp och en viktig utgångspunkt har varit att det arbete som idag utförs av flertalet svenska aktörer tillsammans utgör en bra grund för internationellt påverkansarbete.

Jag välkomnar att vi får flera förslag på hur vi kan förmedla Sveriges långa, ansvarsfulla och framgångsrika arbete med antibiotika inom djurhållningen. En utveckling mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning internationellt bidrar till mer rättvisa konkurrensförhållanden som även gynnar vår egen jordbruksnäring. – Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Vår insats

Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation har tillsammans med representanter från bland andra folkhälsomyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Livsmedelsverket och Näringsdepartementet, ingått i den expertgrupp som arbetat med de förslag som lämnats i betänkandet.

Denna utredning har satt ljuset på en av de absolut viktigaste frågorna i vår tid – antibiotikaresistens. Jag är stolt över att Axfoundation fick förtroendet att ingå och bidra i utredningens expertgrupp, men framför allt slogs jag av det betydelsefulla arbete som svenska primärproducenter gör för att säkerställa friska djur samt det ansvar som dagligvaruhandel, grossister och flera livsmedelförädlare i Sverige tar genom att driva frågan vid inköp och i sina leverantörsled. Genom de förslag som utredningen nu presenterat finns stora möjligheter att växla upp arbetet även internationellt och på så sätt bidra till att vända den ökande utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Det är avgörande för både djur- och folkhälsa samt för vår miljö. – Maria Smith, Generalsekreterare på Axfoundation

Expertsgruppens förslag

Följande åtgärder har expertgruppen föreslagit till utredningen.

  1. Nytt exportinitiativ: Healthy Animals – Healthy Business. En möjlighet för svenska företag och organisationer att stötta andra EU-länder i arbetet med att ställa om för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom lantbruket. Målgrupp för satsningen är inledningsvis europeiska lantbrukare som vill och behöver ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion med god djurhållning. Initiativet ska positionera Sverige som en innovativ kunskapsledare när det gäller hållbar livsmedelsproduktion. Vi föreslår därför: Att regeringen uppdrar till RISE och Business Sweden att leda utvecklingen av ett nytt exportinitiativ med syftet att Sverige ska bidra till omställningen mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurhållningen men också att främja svensk export av varor och tjänster som bidrar till att hålla djur friska. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Tillväxtverket, Sweden Food Arena, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt, (SVA), Axfoundation samt med representanter för näringen och företag som är aktuella att ingå i satsningen.
  2. Permanent nationell struktur för tvärsektoriell myndighetssamverkan. Möjliggör en starkare One Health-ansats.
  3. Internationell påverkan i multilaterala organisationer. Utredningen ser behov av att lyfta frågorna till den politiska nivån genom att regeringen fattar beslut om en strategi för Sveriges arbete gentemot WOAH. Syftet är att ge arbetet en tydligare riktning och mer tyngd och att bättre nyttja den viktiga arena som WOAH utgör. Utredningen har också identifierat sekunderingar och utlån av experter till EU-kommissionen och multilaterala organisationer som ett effektivt sätt att bidra med svensk expertis ”från insidan” i arbetet med vägledningar, rekommendationer och annan policyutveckling.
  4. Ökade internationella insatser mot antibiotikaresistens. En riktad, långsiktig satsning med tvärsektoriell ansats där både folkhälsa, djurhälsa och miljöhälsa är involverade bedöms ge större effekt än dagens fragmenterade insatser.
  5. Uppdrag att samla privata och civilsamhällesaktörer i arbetet mot antibiotikaresistens. Det finns behov av mekanismer för att samla hela kedjan av aktörer och att kanalisera deras engagemang på ett mer strategiskt sätt. En breddning av antalet aktörer som samverkansfunktionen involverar öppnar upp för fler möjligheter till för påverkan, för större och breddad kompetens samt fler idéer och lösningar.
  6. Hållbara investeringar ny arena för påverkan. Utredningen menar att Sverige bör uppmärksamma finansmarknadens aktörer som en resurs i arbetet mot antibiotikaresistens och involvera dem genom att bredda strategin och skicka en tydlig signal om att antibiotikaresistens både utgör en finansiell risk (strandade tillgångar, när tillgångar som bygger på att det finns tillgång till verksamma antibiotika riskerar att förlora sitt värde) och ett samhällshot där marknaden kan ta ansvar genom aktiv ägarstyrning.
  7. Finansiera studie kring avans på antibiotikaförsäljning. I många länder, dock inte i Sverige, utgör försäljning av läkemedel, däribland antibiotika, en viktig inkomstkälla för veterinärer. Det är en incitamentsstruktur som motverkar syftet att minska onödig användning av antibiotika, men det råder oenighet internationellt om hur stor påverkan den faktiskt har.
  8. Uppdrag till SLU att samla europeiska veterinärfakulteter i en kunskapsmission för att öka ansvarsfull antibiotikaanvändning

Ingen antibiotikamärkning

En annan möjlighet som utredningen har granskat är att införa en antibiotikamärkning, så att svenska konsumenter ska kunna göra informerade val. Slutsatsen är dock att förutsättningarna för att genomföra ett sådant förslag är ytterst begränsade.

Detta är något som även Axfoundations egna undersökning om antibiotikainformation till konsument kommit fram till. Undersökning visar att antibiotikafrågan är för komplex för att på ett enkelt sätt kunna förmedlas till kunden i köpögonblicket. I stället för konsumentinformation bör primärt insatser för att minska överanvändning av antibiotika inom livsmedelsproduktionen riktas mot producenter och inköpare. Det finns emellertid informationsinsatser som kan göras för att i förväg öka konsumenters kunskap vilket skulle kunna ge betydligt mer positiva effekter än information som lämnas omedelbart i anslutning till ett köp.

Hela betänkandet går att läsa här.

Uppföljning och fördjupning

Under hösten kommer Axfoundation tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien anordna ett seminarium för att dyka djupare i utredningens slutsatser och skapa kännedom om hur olika aktörer kan samarbeta för att växla upp arbetet för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning.

Håll utkik för datum och plats genom att prenumerera på Axfoundations Antibiotikaspaning här:

Kontakt

Intervjuer